מערכת הצהרת מחלה ומילואים - סגל אקדמי

 

היעדרות בגין מחלה ומילואים

 חבר הסגל האקדמי זכאי למכסת ימי מחלה שנתית בכפוף לכללים. מכסת המחלה מחושבת בהתאם לחודשי העבודה בפועל ולחלקיות ההעסקה.

אחת לחודש נדרש כל חבר סגל למלא טופס הצהרה אינטרנטי בו נדרש לדווח על כל הימים בהם היה חולה ונעדר מעבודתו. את הטופס יש למלא גם במידה וחבר הסגל לא נעדר מעבודתו. הזכאות למכסת ימי מחלה חודשית מותנת במילוי טופס ההצהרה. (ההצהרה נדרשת גם בתקופת שבתון) .

ניצול ימי מחלה ידווח לפי ימי לוח ולא לפי ימי הוראה בפועל. ניכוי הימים בפועל לא מתחשב בימי שבת וחג במהלך תקופת ההצהרה . 

חוברת הדרכה – מערכת הצהרה מחלה ומילואים

להצהרה, אנא לחץ כאן

כללי חבר הסגל יקבל מדי חודש הודעה בדואר אלקטרוני בה הוא יתבקש למלא הצהרה על היעדרות מהעבודה בגין מחלה או על אי היעדרות, כפי שפורט לעיל.

חבר סגל היוצא לשירות מילואים מתבקש לדווח באמצעות המערכת האינטרנטית על ימי היעדרותו כתוצאה משירות מילואים.

חברי הסגל האקדמי (אשר עוסקים בהוראה בלבד ומטלות נלוות להוראה ולא במחקר) שיצאו לשירות מילואים, וביצעו את כל המטלות לרבות החזר שיעורים שביטלו יהיו זכאים לתגמולי מילואים בנוסף לתשלום שכרם. חבר הסגל האקדמי ימלא טופס "יציאה לשירות מילואים תוך שמירה על תפקוד מלא בעבודה", ויצרפו להצהרה.

פדיון מחלה בגין ימי מחלה שלא נוצלו משולם בעת פרישה לפנסיה או חו"ח בעת פטירה ע"פ הכללים.

חלק חבר הסגל בעת היותו בשבתון בחו"ל ויש בידו תעודת מחלה, יעביר את התעודה הרפואית למזכיר האקדמי ובאישורו של המזכיר האקדמי, ייחשבו ימי מחלה אלה כחופשת מחלה. כנגד חיוב חופשת מחלה בזמן השבתון, יזוכה חבר הסגל בימי השבתון.