קרן הסיוע לעובדים

קרן הסיוע נוסדה בשנת 1995 במטרה להעניק סיוע כספי לעובדים ובני משפחותיהם במקרים של צורך בטיפול רפואי דחוף הכרוך בהוצאות כספיות או בכל מצוקה כלכלית קשה. הון הקרן מבוסס על סכום כספי אשר הצטבר מוויתור על ימי חופשה של עובדי האוניברסיטה וכן מכספים ייעודיים מטעם הנהלת האוניברסיטה. מענקי הקרן סייעו לעובדים רבים ברגעי משבר ואפשרו להם הקלה וסיוע במצבם, תוך תחושה של סולידריות ותמיכה מהאוניברסיטה ועובדיה.

כל עובד מינהלי קבוע וכן עובד ארעי המועסק לפחות 3 שנים, זכאים להגיש בקשה לקבלת סיוע מהקרן.

 

אופן הגשת הבקשה:

  1. הבקשות תוגשנה על גבי  טופס בקשה> ויועברו לעובדת הרווחה באגף משאבי אנוש.
  2. העובד ינמק את בקשתו ויצרף את כל האסמכתאות הדרושות לצורך תמיכה בבקשה.
  3. הבקשה תובא לדיון בפני ועדת הסיוע לעובדים במצוקה, אשר תתכנס בהתאם לצורך.

סכום המענק ייקבע ע"י הועדה ולא יעלה על 15,000  ₪ אחת לשלוש שנים.

אין הגבלה על  מספר הבקשות בהן עובד זכאי לפנות לסיוע. עובד אשר אושרה בקשתו לסיוע בהיקף הנמוך מהסכום המקסימאלי, יוכל לחזור ולהגיש בקשה אחת לשנה.

 

לקישור לטופס בקשה למענק מקרן סיוע>

לקישור לתקנון קרן הסיוע לעובדים במצוקה>