עובדי הוראה

תפקידי עובד/ת הוראה הוראה פרונטלית: הכנת תרגילים ועבודות ובדיקתם, קיום בחינות לרבות הכנת שאלונים, תיקון בחינות ופיקוח והשגחה על ניהול הבחינות, יעוץ והדרכה אישית לתלמידים, קיום שעות קבלה, השתתפות בוועדות ובתפקיד המקצוע וקיום הלימודים, השתתפות בהכנת תכניות לימודים במקצוע והכנת חומר לימודים בסיסי ושוטף ופעולות דומות המתחייבות מתפקיד המורה. מובהר בזה כי כל הפעולות שלעיל כלולות בתפקיד ואינן מזכות בכל גמול נוסף.

לפירוט והרחבה לכל תנאי העסקה - יש להיכנס למצגת נכו"ן- להעסקת עובדי הוראה