פטור משכ״ל לעובדים ובני משפחה

אופן קבלת הפטור

ע"פ הוראות ההנהלה, בני משפחה של עובדים זכאים לפטור משכ"ל/ להחזר עבור לימודים לתואר אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

לעובדים הלומדים לתארים/לימודי תעודה אין פטור משכ"ל במוסדות חיצונים. עובד זכאי לפטור משכ"ל רק כאשר הוא לומד באוניברסיטה העברית בלבד ואשר מלאו לו 5 שנות העסקה רצופות באוניברסיטה או שקיבל קביעות. לברורים נוספים ללומדים בעברית יש לפנות למאיה ולאס מאגף מינהל סטודנטים במייל: mayaval@savion.huji.ac.il

 

בקשות לפטור משכ"ל באוניברסיטה העברית:

ע"פ הוראת ההנהלה 05-017  עובדים קבועים/ ארעיים מעל 5 שנים וכן בני משפחה של עובדים זכאים לפטור משכ"ל באוניברסיטה העברית.

לפרטים ובירור זכאות יש לפנות ליחידה לשכר לימוד ותשלומים במינהל תלמידים לגב' מאיה ולאס בטלפון 02-5882869 ובמייל: mayaval@savion.huji.ac.il

 

בקשות לפטור משכ"ל באוניברסיטאות המוכרות: בן-גוריון, בר-אילן, חיפה, טכניון, מכון וייצמן, תל-אביב

הוראת הנהלה 05-017 מחלקת כח אדם מטפלת בפטורים עבור בני משפחה הלומדים באוניברסיטאות המחקר (מלבד האוניברסיטה העברית) בהתאם להסכם בין האוניברסיטאות.

בקשה לפטור משכ"ל תטופל רק לאחר אישור קבלה ללימודים מהאוניברסיטה.

עובדים המבקשים לקבל פטור משכר לימוד בעבור בני משפחותיהם, עליהם למלא את טופס מס' 054  כמפורט בהוראת הנהלה.

את טופס הבקשה יש לשלוח לכתובת המייל: t-refund@savion.huji.ac.il.

הפטור ניתן ללומדים במסלול לתואר ראשון, שני וד"ר ולימודי תעודת הוראה בלבד במסגרת התואר.

אופן ההגשות הינה דרך המייל הנ"ל. הבקשות צריכות להגיע דרך המייל, כך שכל בקשה תתועד בכתב.     

הגשת הבקשה תעשה ע"י העובד בלבד.                                                                                                                                                                                                                                               

משך הטיפול בבקשה הינו כשבועיים מיום ההגשה – נא להתאזר בסבלנות.

הפטור הוא אינו אוטומטי  בעבור כל שנה יש לשלוח בקשה חדשה מידי שנה את הבקשה לפטור (טופס 054 ) החל מחודש מאי ועד לאוקטובר עבור שנת הלימודים הבאה.

סכום הפטור מגולם במשכורת העובד החל מחודש מרץ ועד חודש דצמבר. (סכום הפטור הנ"ל יחוייב בשנה שלאחר השנה שבה שולם הפטור).

הפטור כולל את סכום המקדמה. הפטור לא כולל את דמי הרישום.

הפטור אינו כולל תשלום עבור שירותי חובה, רווחה, צפייה בבחינות , אבטחה, שירותי רשות ותשלומים מיוחדים אחרים.

לפרטים, ניתן לצור קשר עם גב' רחלי ביטון, בדוא"ל t-refund@savion.huji.ac.il 

 

החזר שכר לימוד באוניברסיטה הפתוחה

הוראת הנהלה 05-057 - ההחזרים הינם באחריות יחידת ההדרכה באגף משאבי אנוש ומיועדים לבני משפחת עובדים זכאים הלומדים במכללות, האוניברסיטה הפתוחה או באוניברסיטת אריאל. ההחזר מתבצע בסוף השנה האקדמית. יש למלא את טופס בקשה להחזר שכ"ל ולצרף את האישורים הנדרשים ע"פ המפורט בהוראה.

ע"פ הכללים, החזר שכ"ל באוניברסיטה הפתוחה הינו עבור כל קורס עם נקודות זכות.

בקשות מוגשות בתום כל שנת לימוד (החל בחודש יוני של שנת הלימוד) במרוכז עם האישורים עבור כל הקורסים אשר נלמדו במהלך שנת הלימוד האקדמית.

ההחזר מתבצע בהתאם לקבלות ששולמו ועד לתקרת שכ"ל אוניברסיטאי באותה שנה (תשפ"ב - 10,391 ₪), ומתבצע דרך תלוש השכר ומחויב במס בהתאם לכללי מס הכנסה.

על מנת לקבל את ההחזר, אנא העבירו אלינו את הטופס המצ"ב מלא וחתום, בצירוף המסמכים-

ü      אישור הרשמה לקורס בצירוף קבלה המפרטת תשלום שכר לימוד אשר שולם בפועל (לא קבלה נפרדת)

ü      אישור סיום הקורס וציון סופי של בחינת גמר/עבודת גמר

לצפייה בכללים המלאים, מצ"ב הוראת ההנהלה בנושא.

לפרטים, ניתן לצור קשר עם גב' רחלי ביטון, בדוא"ל t-refund@savion.huji.ac.il 

 

הסבר על מכללות ואוניברסיטת אריאל:

ע"פ הכללים, החזר שכ"ל במכללות ובאוניברסיטת אריאל הינו עבור כל תואר המוכר ע"י המל"ג- יש לבדוק את מסלולי הלימודים.

בקשות מוגשות בסוף השנה האקדמית (החל מחודש יוני של שנת הלימוד) במרוכז עם האישורים הנלווים המפורטים מטה.

ההחזר מתבצע בהתאם לקבלות ששולמו ועד לתקרת שכ"ל אוניברסיטאי באותה שנה (לשנת תשפ"ב- 10,391 ₪) וניתן דרך תלוש השכר כאשר הוא כפוף לחיוב במס בהתאם לכללי מס הכנסה.

* ניתן להגיש בקשות רטרו עד 3 שנים אחורה.

 

על מנת לקבל את ההחזר, אנא העבירו אלינו את המסמכים הבאים:

  • טופס בקשה מלא וחתום (מצ"ב)
  • אישור לימודים רשמי מסוף השנה האקדמית שמפרט את שם התואר ושנת הלימודים
  • ריכוז תשלומים שנתי/כרטסת כספית/דף חשבון לשנה"ל הנוכחית הכולל פירוט תשלומי שכר הלימוד אשר שולמו בפועל (לא קבלות נפרדות ולא אישור אחד הכולל רק את גובה שכ"ל, יש צורך בפירוט).

לצפייה בכללים המלאים, מצ"ב הוראת ההנהלה בנושא (05-057).

לפרטים, ניתן לצור קשר עם גב' רחלי ביטון, בדוא"ל t-refund@savion.huji.ac.il