עובדים לפי שעות

עובדים מינהליים לפי שעות באוניברסיטה מועסקים עובדים לפי שעות לצורך מילוי תפקידים ומשימות זמניות/קצרות ששכרם משולם על בסיס שעות עבודה בפועל.

עובד לפי שעות זכאי לזכויות סוציאליות על פי חוקי העבודה.

לתשומת לב!!! בהודעת אגף מס' 14 לשנת 2017 קיים נוהל מפורט לגבי אופן רישום העובדים ומעקב אחר תהליכי קליטתם, תנאי שכרם עד לסיום העסקתם.

העסקת סטודנט לפי שעות: תקופת ההעסקה מוגבלת לתקופת הלימודים בלבד.

תקופת ההעסקה של עובד לפי שעות שאינו סטודנט מגבלת לשנתיים בלבד.

העסקת פנסיונרים לפי שעות: אין הגבלה לתקופת ההעסקה (פנסיונרים בפנסיה תקציבית קיימת הגבלה בגובה השכר שניתן להשתכר) נדרש אישור העסקה מראש ממנהל כ"א

הודעה לעובד על תנאי עבודה: בקליטת עובד מינהלי לפי שעות יש למלא טופס תנאי עבודה ולמסור לעובד. אם חלו שינויים בתנאי העבודה של עובד מינהלי לפי שעות יש להודיע לעובד על השינויים ולמלא טופס שינויים בתנאי העבודה

שכר מינימום: לגבי עובדים המועסקים בשכר מינימום מופחת, יצאו הוראות חדשות של משרד הכלכלה לעניין תשלומי השכר שלהם. הוראות אלה חלות רק על עובדים עם מוגבלות אשר נקבע להם שכר מינימום מותאם בהתאם לתקנות שכר מינימום שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת. הם זכאים לעדכון גובה השכר שנקבע להם, בהתאם להערכת יכולת העבודה שנמצאה להם.

הודעה מוקדמת על סיום עבודה

שנה ראשונה: יום אחד על חודש עבודה

שנה שנייה: מתחילים ב 14 יום + 1 יום על כל חודשיים עבודה (מקסימום 21 ימים)

שנה שלישית: מתחילים ב 21 ימים + 1 יום על כל חודש עבודה, מקסימום 27 ימים

שנה רביעית: חודש.

 

הפסקת עבודה של עובדים לפי שעות הינה לפי כללי השימוע. לאור שינויים חקיקתיים הנוגעים להעסקת עובדים לפי שעות, חייבים לציין את סיבת הפסקת העבודה המדויקת במערכת כ"א. הפסקת העבודה חייבת להתבצע באופן מידי בסמוך למועד הפסקת עבודתו של עובד לפי שעות.

להרחבה ופרטים נוספים וקישורים לכל הטפסים הרלוונטים – יש להיכנס למצגת כ"א לנושא עובדים לפי שעות. (עמ' 45-46)