תנאי עבודה

המסלול הרגיל

נספח הגדרת תנאי עבודה סגל אקדמי במסלול הרגיל

 

במסלול הרגיל מתמנים בעלי תואר דוקטור (Ph.D. או תואר מקביל לו) בארבע דרגות: מרצהמרצה בכירפרופסור חבר ופרופסור מן המניין.

שכר

שכר חברי הסגל במסלול הרגיל מוסדר בהסכם הקיבוצי שבין המוסדות להשכלה גבוהה לבין המועצה המתאמת של ארגוני ארגון הסגל האקדמי הבכיר כפי שהוא מתחדש מעת לעת.

ביטוח פנסיוני

חבר המסלול האקדמי הרגיל מבוטחים על פי בחירת ארגון הסגל  בקרן פנסיה מקיפה של מבטחים.

כל  עובד  רשאי לבחור להצטרף לקרן פנסיה אחרת. במקרה זה, ימלא טפסים בהתאם.

משכרו של העובד ינוכו 6.5% לתגמולים והאוניברסיטה תפריש  7% לתגמולים ו-8% ע"ח פיצויי פיטורין.

מענק הקדשת זמן מלא למוסד

מורים שאין להם הכנסה נוספת מעבר לסכום המפורט בכללים זכאים למענק הקדשת זמן מלא

למוסד בכפוף למילוי הצהרה אחת ל-6 חודשים. הכללים  בקישור הבא - לחץ לקישור.

המענק האקדמי – אוניברסיטאי (קריטריונים)

מורים העונים על התנאים למענק קריטריונים ככפי שמפורט בקישור הבא - לחץ לקישור.

 זכאים למענק המשולם במועדים אוקטובר, ינואר, אפריל ויולי בכפוף למילוי טופס הצהרה

 

קרן השתלמות

כל עובד זכאי לבחור באחת מקופות ברירת המחדל המוצעות בטבלה המצורפת בקישור: https://hr.huji.ac.il/kranot

או בכל קרן השתלמות אחרת וזאת בהתאם להעדפותיו  האישיות

שיעורי ההפרשות יהיו כדלקמן:

ניכוי עובד - 2.5% מהשכר, הפרשת האוניברסיטה - 7.5%

 

קרן לקשרי מדע בינלאומיים

חברי המסלול האקדמי הרגיל זכאים להקצבה לקרן לקשרי מדע בינלאומיים בהתאם להיקף המשרה. הכללים וטופס בקשה לניצול הקרן לקשרי מדע בינלאומיים בקישור הבא - לחץ לקישור.

הטיפול נעשה ע"י אגף הכספים – חשבות, היחידה למטבע זר, באחריות גב' דבורה דייני, טלפון: 02-5882929.

ביטוח חיים

 חבר המסלול האקדמי הרגיל המועסק בהיקף של חצי משרה ומעלה זכאי להיות מבוטח ב"ביטוח חיים קבוצתי" של עובדי האוניברסיטה. הניכוי עבור דמי ביטוח חיים יבוצע באמצעות תלוש השכר רק לאחר מילוי טופס בקשה להצטרפות לביטוח חיים (הטופס נמצא באתר האינטרנט של אגף משאבי אנוש לחץ לקישור.

למידע נוסף על ביטוחים יש לפנות לרכזת הביטוח בטלפון: 02-5881409.

 דמי הבראה

חברי המסלול האקדמי הרגיל במשרה מלאה זכאים לתשלום עבור 13 ימי נופש. התשלום משולם יחסית להיקף המשרה ולתקופת ההעסקה.

חופשה שנתית

חברי המסלול האקדמי הרגיל זכאים לימי חופשה עפ"י חוק אשר אינם ניתנים לצבירה או לפדיון, ניצול ימי החופשה יעשה במהלך הפגרה מלימודים.

מחלה

מכסת ימי המחלה לחבר המסלול האקדמי הרגיל המועסק 12 חודשים הינה 30 יום לשנה.

על היעדרות מפאת מחלה יש לדווח באמצעות מילוי הצהרה באינטרנט בקישור הבא - לחץ לקישור.

פטור משכר לימוד

חברי המסלול האקדמי הרגיל זכאים לפטור משכר לימוד (לרבות לבני/בנות זוגם וילדיהם) בהתאם להיקף משרתם, ובהתאם לתנאים המפורטים בהוראות הנהלה  מספר 05-017 וכפופים לשינויים שיחולו מעת לעת.

קצובת נסיעה

חברי המסלול האקדמי הרגיל זכאים להחזר תשלום נסיעות לעבודה וממנה בהתאם לנוהלים המקובלים באוניברסיטה.

שמירת סודיות

חברי המסלול האקדמי הרגיל מחויבים בשמירת סודיות של כל המידע המגיע לידיעתם במסגרת תפקידם. התחייבות זו חלה גם לאחר סיום ההעסקה באוניברסיטה

קניין רוחני

הבעלות על זכות היוצרים, פטנטים, המצאות וחידושים של חברי המסלול האקדמי הרגיל במהלך עבודתם באוניברסיטה שייכת לאוניברסיטה. המצאות של חברי המסלול האקדמי הרגיל כפופות לנוהלי האוניברסיטה בעניין "ניצול המצאות ופטנטים באוניברסיטה" - הוראת הנהלה 15-001 ו"קשרים בין חברי סגל אקדמי לגורם עסקי" – הוראת הנהלה 15.011. על חבר המסלול האקדמי הרגיל לדווח לממונה על כל המצאה במהלך או עקב עבודתו.

טופס הסכמה חד פעמית – העברת מידע על שירות מילואים

חברי המסלול האקדמי הרגיל יחתמו על טופס הסכמה חד פעמי למוסד לביטוח לאומי, המתיר העברת מידע על שירות מילואים לאוניברסיטה, במהלך תקופת העסקה באוניברסיטה, וזאת על מנת לאפשר לאוניברסיטה קבלת החזר מהמוסד לביטוח לאומי בגין משכורת המשולמת ל חבר המסלול האקדמי הרגיל היוצא למילואים.

חבר המסלול האקדמי הרגיל היוצא לשירות מילואים מתבקש לדווח באמצעות האינטרנט בקישור הבא - לחץ לקישור.

על ימי היעדרותו כתוצאה משירות מילואים ובנוסף לשלוח את אישור שירות המילואים לידי רכז כח-אדם ושכר במחלקת כח-אדם המטפל ביחידה.

עבודה נוספת

חל איסור על העסקה בעבודה נוספת  כלשהי ללא אישור. כללי העסקה נוספת מפורטים בתקנון העסקה נוספת של הסגל האקדמי בקישור הבא - לחץ לקישור

הפסקת העסקה

במינוי שאינו עולה על 12 חודשים רשאית האוניברסיטה להפסיק את שירותו של חבר המסלול האקדמי הרגיל במהלך תקופת המינוי, תוך מתן הודעה מוקדמת של 30 יום . חבר המסלול האקדמי הרגיל המועסק ברציפות מעל 12 חודשים זכאי לקבל הודעה מוקדמת של 6 חודשים על הפסקת שירותו.

משמעת

על חברי הסגל במסלול הרגיל חל תקנון המשמעת של העובדים האקדמיים לקישור הבא - לחץ לקישור

והתקנון למניעת הטרדה מינית בקישור הבא - לחץ לקישור.

אתיקה

על חברי הסגל במסלול הרגיל חלים תקנונים הנוגעים למורים. פירוט התקנונים באתר המזכירות האקדמית

בקישור הבא - לחץ לקישור.

הודעה זו מהווה הודעה על תנאי עבודה על פי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה). אין באמור בכדי לגרוע מכל זכות המוקנית

לעובד מכוח  כל דין, צו, הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

המסלול המקביל

תנאי עבודה – סגל אקדמי במסלול המקביל

נספח הודעה על תנאי עבודה של המסלול המקביל אשר התמנו החל מיום 1.10.2016 ואילך

מעודכן לאפריל 2017

 במסלול המקביל קיימות שלוש דרגות: "מורה משנה" (בשתי דרגות), "מורה" ו"מורה בכיר".

הליכי מינויים, העלאות והענקת קביעות במסלול המקביל מפורטים בתקנון האקדמי המופיע באתר המזכירות האקדמית, לתקנון מינויים והעלאות - לחץ כאן

שכר

שכר חברי הסגל במסלול המקביל החדש מוסדר בהסכם הקיבוצי מיום 14.11.2016 ובהסכם הקיבוצי שבין המוסדות להשכלה גבוהה לבין המועצה המתאמת של ארגוני הסגל האקדמי הבכיר כפי שהוא מתחדש מעת לעת.

ביטוח פנסיוני

חברי המסלול המקביל מבוטחים בקרן פנסיה שנבחרה על ידי ארגון הסגל (נדרש למלא טופס הצטרפות לקופת ברירית מחדל). העובד רשאי לבחור להצטרף לקרן פנסיה אחרת. במקרה זה, ימלא טפסים בהתאם.

משכרו של העובד ינוכו 7.0% לתגמולים ומנגד הפרשת המעביד תעמוד על 7.5% לתגמולים ו-6% ע"ח פיצויי פיטורין.

 מענק הקדשת זמן מלא למוסד

חברי המסלול המקביל המועסקים במשרה מלאה בדרגות "מורה" ו"מורה בכיר" שאין להם הכנסה נוספת מעבר לסכום המפורט בכללים זכאים למענק הקדשת זמן מלא למוסד בכפוף למילוי הצהרה אחת ל-6 חודשים. 

מענק הצטיינות בהוראה

חבר המסלול המקביל החדש יהיה זכאי למענק הצטיינות בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם הקיבוצי מיום 14.11.2016

קרן השתלמות שקלית

חבר המסלול המקביל רשאי להצטרף לקרן השתלמות. ההצטרפות לקרן השתלמות אינה אוטומטית ומותנית במילוי בקשה על ידי העובד.

האוניברסיטה תפריש כספים לקרן השתלמות אותה יבחר כל חבר סגל חדש לפי האפשרויות הבאות:

קרן השתלמות של עובדי הוראה (כפוף להסכמת הקרן וכל עוד ניתן הדבר על פי תקנותיה).

במקרה זה תפריש האוניברסיטה לקרן 8.4% מהשכר המבוטח של המורה ותנכה מהמורה 4.2%.

חבר סגל חדש שיצטרף לקרן זו יהיה רשאי לצאת לשבתון במסגרת הקרן ובמימונה, כמקובל לגבי עובדי הוראה במגזר הציבורי החברים בקרן זו, הכל בכפוף לתקנון הקרן והתנאים המפורטים שם.

קרן השתלמות "רגילה"

במקרה זה תשלם האוניברסיטה 7.5% מהשכר המבוטח של חבר סגל חדש ותנכה מהמורה 2.5%.

למען הסר ספק מובהר כי חבר סגל חדש הבוחר בחלופה זו לא יהיה זכאי לצאת לשבתון עפ"י המפורט בחלופה הקודמת - קרן השתלמות של עובדי הוראה.

בין אם בחר חבר סגל חדש בקרן השתלמות של עובדי הוראה ובין אם בחר בקרן השתלמות רגילה, תשחרר האוניברסיטה את מלוא הכספים הצבורים בקרן לזכותו, עם סיום עבודתו באוניברסיטה. הכל בכפוף לתקנון הקרן ולהוראות כל דין.

לכל אחד מחברי הסגל תעמוד הזכות לשנות את מסלול תכנית קרן ההשתלמות בה בחר מדי תקופה, בכפוף לדין ולתקנונים החלים על הצדדים בעניין זה.

קרן כללית למימון כנסים והשתלמויות

חבר סגל חדש יהא זכאי לפנות לקרן ולבקש מימון לנסיעה בארץ או בחו"ל והשתתפות בכנס, סמינריון, השתלמות וכדומה.

לפניה לקרן לצורך קבלת ההשתתפות יצרף חבר הסגל החדש את המלצת ראש החוג, הדיקן או מנהל בית הספר. למי פונים? אין כאן כתובת

ביטוח חיים

חבר המסלול המקביל המועסק בהיקף של חצי משרה ומעלה זכאי להיות מבוטח ב"ביטוח חיים קבוצתי" של עובדי האוניברסיטה. הניכוי עבור דמי ביטוח חיים יבוצע באמצעות תלוש השכר רק לאחר מילוי טופס בקשה להצטרפות לביטוח חיים

טופס נוסף: ביטוח חיים ונכות קבוצתי

למידע נוסף על ביטוחים יש לפנות לרכזת הביטוח בטלפון: 02-5881409.

לתשומת ליבכם, בטופס ההצטרפות לביטוח חיים על העובד להקפיד לסמן אם הוא מעוניין להצטרף לביטוח חיים.

 דמי הבראה

חברי המסלול המקביל במשרה מלאה בדרגות "מורה" ו"מורה בכיר" זכאים לתשלום עבור 13 ימי נופש.

חברי המסלול המקביל במשרה מלאה בדרגת "מורה משנה" זכאים לתשלום עבור 11 ימי נופש.

גובה התשלום הוא יחסי להיקף המשרה ולתקופת ההעסקה.

חופשה שנתית

חברי המסלול המקביל מנצלים את ימי החופשה על פי חוק במהלך הפגרה מלימודים.

מחלה

מכסת ימי המחלה לחבר המסלול המקביל המועסק 12 חודשים הינה 30 יום בשנה (בהתאם להיקף המשרה)

על חברי המסלול המקביל בדרגות "מורה" ו"מורה בכיר" לדווח על היעדרות מפאת מחלה באמצעות מילוי הצהרה  מדי חודש באינטרנט בקישור הבא:   לחץ כאן

על חברי המסלול המקביל בדרגת "מורה משנה" לדווח על היעדרות מפאת מחלה לעוזר כח אדם ביחידה.

פטור משכר לימוד

חברי המסלול המקביל זכאים לפטור משכר לימוד בהתאם להיקף משרתם. זאת בהתאם לתנאים המפורטים בהוראות הנהלה מספר 05-017 הכפופים לשינויים שיחולו מעת לעת.

קצובת נסיעה

חברי המסלול המקביל זכאים להחזר תשלום נסיעות לעבודה וממנה בהתאם לנוהלים המקובלים באוניברסיטה.

שמירת סודיות

חברי המסלול המקביל מחויבים בשמירת סודיות של כל המידע המגיע לידיעתם במסגרת תפקידם. התחייבות זו חלה עליהם גם לאחר סיום ההעסקה באוניברסיטה

 

קניין רוחני

הבעלות על זכות היוצרים, פטנטים, המצאות וחידושים של חברי המסלול המקביל במהלך עבודתם באוניברסיטה שייכת לאוניברסיטה. המצאות של חברי המסלול המקביל כפופות לנוהלי האוניברסיטה בעניין "ניצול המצאות ופטנטים באוניברסיטה" - הוראת הנהלה 15-001 ו"קשרים בין חברי סגל אקדמי לגורם עסקי" – הוראת הנהלה 15.011. על חבר המסלול המקביל לדווח לממונה על כל המצאה במהלך או עקב עבודתו.

טופס הסכמה חד פעמית – העברת מידע על שירות מילואים

חברי המסלול המקביל יחתמו על טופס הסכמה חד פעמי למוסד לביטוח לאומי, המתיר העברת מידע על שירות מילואים לאוניברסיטה, במהלך תקופת העסקה באוניברסיטה.,זאת כדי לאפשר לאוניברסיטה קבלת החזר מהמוסד לביטוח לאומי בגין משכורת המשולמת ל חבר המסלול המקביל היוצא למילואים.

חבר המסלול המקביל היוצא לשירות מילואים מתבקש לדווח על ימי היעדרותו כתוצאה משירות מילואים באמצעות מערכת ההצהרה - לכניסה לחץ כאן

עבודה נוספת

חל איסור על העסקה בעבודה נוספת כלשהי ללא אישור. כללי העסקה נוספת מפורטים בתקנון העסקה נוספת של הסגל האקדמי בקישור הבא לחץ כאן

הפסקת העסקה

האוניברסיטה רשאית להפסיק את שירותו של חבר  לא קבוע המסלול המקביל. ההודעה על הפסקת עבודה לחברי סגל שעבדו לפחות שנה אחת תימסר עד 31 במאי של כל שנה.

משמעת והתנהגות ראוייה

על חברי הסגל במסלול המקביל חל תקנון המשמעת של העובדים האקדמיים המופיע באתר המזכירות האקדמית לחץ כאן

והתקנון למניעת הטרדה מינית המופיע בקישורלחץ כאן

כמו כן חלים על חברי המסלול המקביל התקנונים המפורטים לחץ כאן

אתיקה

על חברי הסגל במסלול המקביל חלים תקנונים הנוגעים למורים. פירוט התקנונים באתר המזכירות האקדמית בקישור - לחץ כאן

הודעה זו מהווה הודעה על תנאי עבודה על פי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה). אין באמור כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו, הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה

מורים בדירוג עובדי הוראה

הודעה על תנאי עבודה של מורים בדרוג עובדי הוראה באוניברסיטה העברית

מעודכן ליולי 2016

 כתבי מינוי למורים בדרוג עובדי הוראה יהיו בהתאם להסכם הקיבוצי המיוחד של דרוג זה.

תפקידי עובד הוראה
הוראה פרונטלית, הכנת תרגילים ועבודות ובדיקתם, קיום בחינות לרבות הכנת שאלונים, תיקון בחינות ופיקוח והשגחה על ניהול הבחינות, יעוץ והדרכה אישית לתלמידים, קיום שעות קבלה, השתתפות בוועדות ובתפקיד המקצוע וקיום הלימודים, השתתפות בהכנת תכניות לימודים במקצוע והכנת חומר לימודים בסיסי ושוטף ופעולות דומות המתחייבות מתפקיד המורה. מובהר בזה כי כל הפעולות שלעיל כלולות בתפקיד ואינן מזכות בכל גמול נוסף.

 וותק שכר

עובד הוראה זכאי לתוספת וותק עבור התקופה ששירת חובה (בלבד) בצה"ל.
וכן בגין מקומות עבודה בתחום ההוראה.

 ביטוח פנסיוני

מורה שהחל לעבוד באוניברסיטה לפני 1.4.2010 ימשיך להיות מבוטח בתוכנית הפנסיה המקיפה ו/או ביטוח המנהלים שבחר ו/או בקופת הגמל וכל עוד לא מסר הודעה על רצונו לערוך שינוי.

מורה שהחל לעבוד באוניברסיטה לאחר 1.4.2010 יבוטח בתוכנית פנסיה מקיפה "במנורה - מבטחים החדשה" או בכל קרן צוברת אחרת כפי שיבחר. מורה כאמור שהוא חבר בקרן פנסיה ותיקה, יודיע על כך לאוניברסיטה לצורך המשך ביטוחו באותה קרן.

האוניברסיטה תשלם מידי חודש, למורה המבוטח בקופת הפנסיה "מנורה - מבטחים החדשה" ו/או בכל קופת פנסיה מקיפה אחרת חדשה, 12% מהשכר הפנסיוני המבוטח של המורה, ותנכה את חלקו של המורה בשיעור של 5.5% מהשכר הפנסיוני המבוטח.  הפרשות האוניברסיטה הינן במקום 72% מפיצויי פיטורים.

קרן השתלמות

כל עובד זכאי לבחור באחת מקופות ברירת המחדל המוצעות בטבלה המצורפת בקישור: https://hr.huji.ac.il/kranot

או בכל קרן השתלמות אחרת וזאת בהתאם להעדפותיו  האישיות

שיעורי ההפרשות יהיו כדלקמן:

ניכוי עובד - 2.5% מהשכר, הפרשת האוניברסיטה - 7.5%

קרן השתלמות שקלית
האוניברסיטה תפריש כספים לקרן השתלמות אותה יבחר המורה לפי האפשרויות הבאות:
א. קרן השתלמות של עובדי הוראה (כפוף להסכמת הקרן וכל עוד ניתן הדבר על פי תקנותיה). במקרה זה תפריש האוניברסיטה לקרן 8.4% מהשכר הרגיל של המורה המבוטח בפנסיה ותנכה מהמורה 4.2% מאותו שכר. מורה שיצטרף לקרן זו יהיה רשאי לצאת לשבתון במסגרת הקרן ובמימונה, כמקובל לגבי עובדי הוראה במגזר הציבורי החברים בקרן זו, הכול בכפוף לתקנון הקרן והתנאים המפורטים שם.

ב. קרן השתלמות רגילה. במקרה זה תשלם האוניברסיטה 7.5% מהשכר הרגיל של המורה המבוטח בפנסיה ותנכה מהמורה 2.5% מאותו שכר.

במידה וקרן ההשתלמות לעובדי הוראה אינה מאפשרת לחבריה המשך צבירת כספים, תעביר האוניברסיטה את התשלומים לקרן רגילה.

 קרן כללית למימון כנסים והשתלמויות
מורה יהא זכאי לפנות לקרן ולבקש מימון לנסיעה לחו"ל והשתתפות בכנס, סמינריון, השתלמות וכדומה.
לפניה לקרן לצורך קבלת ההשתתפות יצרף המורה את המלצת מנהל המחלקה, ראש החוג, מנהל ביה"ס או הדיקן.

טופס 152 - בקשה לניצול כספים מקרן כללית למימון השתתפות בכנסים וסמינרים מקצועים בחו"ל לעובדי הוראה.

 דמי הבראה

מורה המועסק פחות מ- 9 שנים ברציפות זכאי לדמי הבראה עבור 11 ימים בשנה, מורה המועסק מעל 9 שנים ברציפות זכאי ל-13 ימי הבראה לשנה.
התעריף עבור יום הבראה הינו התעריף הנהוג לגבי כלל עובדי האוניברסיטה.

 חופשה שנתית

מורה זכאי בתקופת פגרות מן הלימודים לחופשת מנוחה של 30 ימי לוח שנה. המורה ינצל את ימי החופשה במהלך הפגרות מהלימודים.
חופשת שנתית אינה ניתנת לצבירה ועל כן אינה ניתנת לפדיון.

 מחלה

מורה זכאי לחופשת מחלה של 30 יום בשנה (2.5 ימים לכל חודש עבודה) צבירת ימי המחלה הינה
ללא הגבלה. מורה חייב לדווח מדי חודש על ניצול/אי ניצול ימי מחלה באמצעות מערכת דיווח הצהרות.

מורה יקבל בעת היעדרותו מחמת מחלה את השכר המבוטח בפנסיה.

מורה הנעדר מעבודתו לרגל מחלה חייב לדווח על כך במשך היום הראשון להיעדרותו ביחידה אליה הוא משתייך. תוך ציון משך ההיעדרות המשוער. נבצר מהמורה למסור את ההודעה בעצמו, ידאג למסירתה באמצעות אדם אחר. בשוב המורה מחופשת המחלה חייב המורה לדווח על תאריכי ההיעדרות ולצרף תעודה רפואית.

 

פטור משכר לימוד 
המורה ובני משפחתו (בעל, אישה וילדים) זכאים לפטור משכר לימוד החל ממועד תחילת עבודתם באוניברסיטה בהתאם לתנאים המפורטים בהוראות הנהלת האוניברסיטה בעניין זה.

 קצובת נסיעה
עובד הוראה זכאי לתשלום דמי נסיעות לפי ימי עבודה בפועל בהתאם לצווי הרחבה במשק.

 כפל תואר
המורים זכאים לתוספת שכר בגין כפל תואר בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי של דירוג עובדי הוראה ובשעורים המפורטים בו.

 תוספת אקדמית
המורים זכאים לקבל בנוסף לאמור לעיל "תוספת אקדמית" אשר תעמוד החל מיום 1.1.2010 כדלקמן: 

מורים אשר השכלתם הינה של תואר ראשון 15%.
מורים אשר השכלתם הינה תואר שני ושלישי 25%.

 

גמול השתלמות
מורה יהיה זכאי לגמול השתלמות בהתאם לכללים המפורטים בהסכם הקיבוצי של דירוג עובדי ההוראה, לרבות על פי אישורים שקיבל המורה בהיותו עובד הוראה, תוך כדי עבודתו באוניברסיטה.

 

מענק יובל
מורה שצבר וותק של 25 שנה ומעלה בשירות הציבורי (השירות הציבורי כולל את: שירות המדינה, הרשויות המקומיות, שלוש הערים הגדולות, הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית וקרן היסוד, הבעלויות של בתי הספר התיכוניים, המכללות להכשרת עובדי הוראה) יהא זכאי למענק יובל.
תשלום המענק הינו יחסי לשיעור המשרה באותה שנה.

החזר הוצאות טלפון
מורה זכאי להחזר הוצאות טלפון של 50 פעימות מונה לחודש.

קצובת ביגוד
מורה זכאי לקצובת ביגוד על פי שתי רמות כדלהלן: 
א. מורה בעל ותק המוכר לצרכי שכר הינו מ-1 ל- 25 שנים יהא זכאי לביגוד לפי רמה 1. 
ב. מורה בעל ותק המוכר לצרכי שכר הוא מ- 26 שנה ומעלה יהא זכאי לביגוד לפי רמה 2.

טופס הסכמה חד-פעמי העברת מידע על שירות מילואים למוסד לביטוח לאומי:
עובד הוראה יחתום על טופס הסכמה חד-פעמי המופנה למוסד לביטוח לאומי ולפיו המוסד לביטוח לאומי יעביר לאגף משאבי אנוש של האוניברסיטה, את המידע המצוי ברשותו אודות תקופות שירות המילואים, כל עוד הוא מועסק באוניברסיטה.
אי חתימה על טופס זה, תמנע טיפול בכתב המינוי במחלקת כח-אדם.
טופס זה נועד לאפשר לאוניברסיטה לקבל החזר תגמולי מילואים מהמוסד לביטוח לאומי.
עובד הוראה היוצא לשירות מילואים מתבקש לדווח באמצעות האינטרנט
tttp://hr-online.huji.ac.il

על ימי היעדרותו כתוצאה משירות מילואים ובנוסף לשלוח את אישור שירות המילואים לידי רכז כ"א ושכר במחלקת כ"א המטפל ביחידה.
חברי הסגל האקדמי (אשר עוסקים בהוראה בלבד ומטלות נלוות להוראה ולא במחקר) שיצאו לשירות מילואים, וביצעו את כל המטלות לרבות החזר שיעורים שביטלו יהיו זכאים לתגמולי מילואים בנוסף לתשלום שכרם. חבר הסגל האקדמי ימלא טופס  "יציאה לשירות מילואים תוך שמירה על תפקוד מלא בעבודה ". את הטופס יש להעביר לידי רכז כ"א ושכר במחלקת כ"א המטפל ביחידה

 קניין רוחני

הבעלות של זכות היוצרים, פטנטים, המצאות וחידושים של המורים במהלך עבודתם באוניברסיטה שייכת לאוניברסיטה. המצאות של מורים כפופות לנוהלי האוניברסיטה בעניין ניצול המצאת שירות ופטנטים; (הוראת הנהלה – 15-001). "ניצול המצאות עובדים ופטנטים" והוראת הנהלה 15-011. "קשרים בין חברי סגל אקדמי לגורם עסקי". על המורה לדווח לממונה על כל המצאה במהלך או עקב עבודתו.

 הודעה זו מהווה הודעה על תנאי עבודה על פי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה). אין באמור בכדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח  כל דין צו הרחבה הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

עבודה נוספת
אין לעסוק בכל עבודה או עיסוק אחר בתשלום ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהאוניברסיטה (סעיף זה חל על העובדים שמועסקים משרה מלאה בלבד).

משמעת
על עובדי הוראה חלים תקנוני המשמעת של האוניברסיטה , תקנון ניגוד עניינים, תקנון מניעת הטרדה מינית ( יש לפרט את התקנונים הרלוונטים).