תנאי עבודה

המסלול הרגיל

נספח הגדרת תנאי עבודה סגל אקדמי במסלול הרגיל

 

במסלול הרגיל מתמנים בעלי תואר דוקטור (Ph.D. או תואר מקביל לו) בארבע דרגות: מרצהמרצה בכירפרופסור חבר ופרופסור מן המניין.

שכר

שכר חברי הסגל במסלול הרגיל מוסדר בהסכם הקיבוצי שבין המוסדות להשכלה גבוהה לבין המועצה המתאמת של ארגוני ארגון הסגל האקדמי הבכיר כפי שהוא מתחדש מעת לעת.

ביטוח פנסיוני

חבר המסלול האקדמי הרגיל מבוטחים על פי בחירת ארגון הסגל  בקרן פנסיה מקיפה של מבטחים.

כל  עובד  רשאי לבחור להצטרף לקרן פנסיה אחרת. במקרה זה, ימלא טפסים בהתאם.

משכרו של העובד ינוכו 6.5% לתגמולים והאוניברסיטה תפריש  7% לתגמולים ו-8% ע"ח פיצויי פיטורין.

מענק הקדשת זמן מלא למוסד

מורים שאין להם הכנסה נוספת מעבר לסכום המפורט בכללים זכאים למענק הקדשת זמן מלא

למוסד בכפוף למילוי הצהרה אחת ל-6 חודשים. הכללים  בקישור הבא - לחץ לקישור.

המענק האקדמי – אוניברסיטאי (קריטריונים)

מורים העונים על התנאים למענק קריטריונים ככפי שמפורט בקישור הבא - לחץ לקישור.

 זכאים למענק המשולם במועדים אוקטובר, ינואר, אפריל ויולי בכפוף למילוי טופס הצהרה

 

קרן השתלמות

כל עובד זכאי לבחור באחת מקופות ברירת המחדל המוצעות בטבלה המצורפת בקישור: https://hr.huji.ac.il/kranot

או בכל קרן השתלמות אחרת וזאת בהתאם להעדפותיו  האישיות

שיעורי ההפרשות יהיו כדלקמן:

ניכוי עובד - 2.5% מהשכר, הפרשת האוניברסיטה - 7.5%

 

קרן לקשרי מדע בינלאומיים

חברי המסלול האקדמי הרגיל זכאים להקצבה לקרן לקשרי מדע בינלאומיים בהתאם להיקף המשרה. הכללים וטופס בקשה לניצול הקרן לקשרי מדע בינלאומיים בקישור הבא - לחץ לקישור.

הטיפול נעשה ע"י אגף הכספים – חשבות, היחידה למטבע זר, באחריות גב' דבורה דייני, טלפון: 02-5882929.

ביטוח חיים

 חבר המסלול האקדמי הרגיל המועסק בהיקף של חצי משרה ומעלה זכאי להיות מבוטח ב"ביטוח חיים קבוצתי" של עובדי האוניברסיטה. הניכוי עבור דמי ביטוח חיים יבוצע באמצעות תלוש השכר רק לאחר מילוי טופס בקשה להצטרפות לביטוח חיים (הטופס נמצא באתר האינטרנט של אגף משאבי אנוש לחץ לקישור.

למידע נוסף על ביטוחים יש לפנות לרכזת הביטוח בטלפון: 02-5881409.

 דמי הבראה

חברי המסלול האקדמי הרגיל במשרה מלאה זכאים לתשלום עבור 13 ימי נופש. התשלום משולם יחסית להיקף המשרה ולתקופת ההעסקה.

חופשה שנתית

חברי המסלול האקדמי הרגיל זכאים לימי חופשה עפ"י חוק אשר אינם ניתנים לצבירה או לפדיון, ניצול ימי החופשה יעשה במהלך הפגרה מלימודים.

מחלה

מכסת ימי המחלה לחבר המסלול האקדמי הרגיל המועסק 12 חודשים הינה 30 יום לשנה.

על היעדרות מפאת מחלה יש לדווח באמצעות מילוי הצהרה באינטרנט בקישור הבא - לחץ לקישור.

פטור משכר לימוד

חברי המסלול האקדמי הרגיל זכאים לפטור משכר לימוד (לרבות לבני/בנות זוגם וילדיהם) בהתאם להיקף משרתם, ובהתאם לתנאים המפורטים בהוראות הנהלה  מספר 05-017 וכפופים לשינויים שיחולו מעת לעת.

קצובת נסיעה

חברי המסלול האקדמי הרגיל זכאים להחזר תשלום נסיעות לעבודה וממנה בהתאם לנוהלים המקובלים באוניברסיטה.

שמירת סודיות

חברי המסלול האקדמי הרגיל מחויבים בשמירת סודיות של כל המידע המגיע לידיעתם במסגרת תפקידם. התחייבות זו חלה גם לאחר סיום ההעסקה באוניברסיטה

קניין רוחני

הבעלות על זכות היוצרים, פטנטים, המצאות וחידושים של חברי המסלול האקדמי הרגיל במהלך עבודתם באוניברסיטה שייכת לאוניברסיטה. המצאות של חברי המסלול האקדמי הרגיל כפופות לנוהלי האוניברסיטה בעניין "ניצול המצאות ופטנטים באוניברסיטה" - הוראת הנהלה 15-001 ו"קשרים בין חברי סגל אקדמי לגורם עסקי" – הוראת הנהלה 15.011. על חבר המסלול האקדמי הרגיל לדווח לממונה על כל המצאה במהלך או עקב עבודתו.

טופס הסכמה חד פעמית – העברת מידע על שירות מילואים

חברי המסלול האקדמי הרגיל יחתמו על טופס הסכמה חד פעמי למוסד לביטוח לאומי, המתיר העברת מידע על שירות מילואים לאוניברסיטה, במהלך תקופת העסקה באוניברסיטה, וזאת על מנת לאפשר לאוניברסיטה קבלת החזר מהמוסד לביטוח לאומי בגין משכורת המשולמת ל חבר המסלול האקדמי הרגיל היוצא למילואים.

חבר המסלול האקדמי הרגיל היוצא לשירות מילואים מתבקש לדווח באמצעות האינטרנט בקישור הבא - לחץ לקישור.

על ימי היעדרותו כתוצאה משירות מילואים ובנוסף לשלוח את אישור שירות המילואים לידי רכז כח-אדם ושכר במחלקת כח-אדם המטפל ביחידה.

עבודה נוספת

חל איסור על העסקה בעבודה נוספת  כלשהי ללא אישור. כללי העסקה נוספת מפורטים בתקנון העסקה נוספת של הסגל האקדמי בקישור הבא - לחץ לקישור

הפסקת העסקה

במינוי שאינו עולה על 12 חודשים רשאית האוניברסיטה להפסיק את שירותו של חבר המסלול האקדמי הרגיל במהלך תקופת המינוי, תוך מתן הודעה מוקדמת של 30 יום . חבר המסלול האקדמי הרגיל המועסק ברציפות מעל 12 חודשים זכאי לקבל הודעה מוקדמת של 6 חודשים על הפסקת שירותו.

משמעת

על חברי הסגל במסלול הרגיל חל תקנון המשמעת של העובדים האקדמיים לקישור הבא - לחץ לקישור

והתקנון למניעת הטרדה מינית בקישור הבא - לחץ לקישור.

אתיקה

על חברי הסגל במסלול הרגיל חלים תקנונים הנוגעים למורים. פירוט התקנונים באתר המזכירות האקדמית

בקישור הבא - לחץ לקישור.

הודעה זו מהווה הודעה על תנאי עבודה על פי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה). אין באמור בכדי לגרוע מכל זכות המוקנית

לעובד מכוח  כל דין, צו, הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

המסלול המקביל

תנאי עבודה – סגל אקדמי במסלול המקביל

נספח הודעה על תנאי עבודה של המסלול המקביל אשר התמנו החל מיום 1.10.2016 ואילך

מעודכן לאפריל 2017

 במסלול המקביל קיימות שלוש דרגות: "מורה משנה" (בשתי דרגות), "מורה" ו"מורה בכיר".

הליכי מינויים, העלאות והענקת קביעות במסלול המקביל מפורטים בתקנון האקדמי המופיע באתר המזכירות האקדמית, לתקנון מינויים והעלאות - לחץ כאן

שכר

שכר חברי הסגל במסלול המקביל החדש מוסדר בהסכם הקיבוצי מיום 14.11.2016 ובהסכם הקיבוצי שבין המוסדות להשכלה גבוהה לבין המועצה המתאמת של ארגוני הסגל האקדמי הבכיר כפי שהוא מתחדש מעת לעת.

ביטוח פנסיוני

חברי המסלול המקביל מבוטחים בקרן פנסיה שנבחרה על ידי ארגון הסגל (נדרש למלא טופס הצטרפות לקופת ברירית מחדל). העובד רשאי לבחור להצטרף לקרן פנסיה אחרת. במקרה זה, ימלא טפסים בהתאם.

משכרו של העובד ינוכו 7.0% לתגמולים ומנגד הפרשת המעביד תעמוד על 7.5% לתגמולים ו-6% ע"ח פיצויי פיטורין.

 מענק הקדשת זמן מלא למוסד

חברי המסלול המקביל המועסקים במשרה מלאה בדרגות "מורה" ו"מורה בכיר" שאין להם הכנסה נוספת מעבר לסכום המפורט בכללים זכאים למענק הקדשת זמן מלא למוסד בכפוף למילוי הצהרה אחת ל-6 חודשים. 

מענק הצטיינות בהוראה

חבר המסלול המקביל החדש יהיה זכאי למענק הצטיינות בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם הקיבוצי מיום 14.11.2016

קרן השתלמות שקלית

חבר המסלול המקביל רשאי להצטרף לקרן השתלמות. ההצטרפות לקרן השתלמות אינה אוטומטית ומותנית במילוי בקשה על ידי העובד.

האוניברסיטה תפריש כספים לקרן השתלמות אותה יבחר כל חבר סגל חדש לפי האפשרויות הבאות:

קרן השתלמות של עובדי הוראה (כפוף להסכמת הקרן וכל עוד ניתן הדבר על פי תקנותיה).

במקרה זה תפריש האוניברסיטה לקרן 8.4% מהשכר המבוטח של המורה ותנכה מהמורה 4.2%.

חבר סגל חדש שיצטרף לקרן זו יהיה רשאי לצאת לשבתון במסגרת הקרן ובמימונה, כמקובל לגבי עובדי הוראה במגזר הציבורי החברים בקרן זו, הכל בכפוף לתקנון הקרן והתנאים המפורטים שם.

קרן השתלמות "רגילה"

במקרה זה תשלם האוניברסיטה 7.5% מהשכר המבוטח של חבר סגל חדש ותנכה מהמורה 2.5%.

למען הסר ספק מובהר כי חבר סגל חדש הבוחר בחלופה זו לא יהיה זכאי לצאת לשבתון עפ"י המפורט בחלופה הקודמת - קרן השתלמות של עובדי הוראה.

בין אם בחר חבר סגל חדש בקרן השתלמות של עובדי הוראה ובין אם בחר בקרן השתלמות רגילה, תשחרר האוניברסיטה את מלוא הכספים הצבורים בקרן לזכותו, עם סיום עבודתו באוניברסיטה. הכל בכפוף לתקנון הקרן ולהוראות כל דין.

לכל אחד מחברי הסגל תעמוד הזכות לשנות את מסלול תכנית קרן ההשתלמות בה בחר מדי תקופה, בכפוף לדין ולתקנונים החלים על הצדדים בעניין זה.

קרן כללית למימון כנסים והשתלמויות

חבר סגל חדש יהא זכאי לפנות לקרן ולבקש מימון לנסיעה בארץ או בחו"ל והשתתפות בכנס, סמינריון, השתלמות וכדומה.

לפניה לקרן לצורך קבלת ההשתתפות יצרף חבר הסגל החדש את המלצת ראש החוג, הדיקן או מנהל בית הספר. למי פונים? אין כאן כתובת

ביטוח חיים

חבר המסלול המקביל המועסק בהיקף של חצי משרה ומעלה זכאי להיות מבוטח ב"ביטוח חיים קבוצתי" של עובדי האוניברסיטה. הניכוי עבור דמי ביטוח חיים יבוצע באמצעות תלוש השכר רק לאחר מילוי טופס בקשה להצטרפות לביטוח חיים

טופס נוסף: ביטוח חיים ונכות קבוצתי

למידע נוסף על ביטוחים יש לפנות לרכזת הביטוח בטלפון: 02-5881409.

לתשומת ליבכם, בטופס ההצטרפות לביטוח חיים על העובד להקפיד לסמן אם הוא מעוניין להצטרף לביטוח חיים.

 דמי הבראה

חברי המסלול המקביל במשרה מלאה בדרגות "מורה" ו"מורה בכיר" זכאים לתשלום עבור 13 ימי נופש.

חברי המסלול המקביל במשרה מלאה בדרגת "מורה משנה" זכאים לתשלום עבור 11 ימי נופש.

גובה התשלום הוא יחסי להיקף המשרה ולתקופת ההעסקה.

חופשה שנתית

חברי המסלול המקביל מנצלים את ימי החופשה על פי חוק במהלך הפגרה מלימודים.

מחלה

מכסת ימי המחלה לחבר המסלול המקביל המועסק 12 חודשים הינה 30 יום בשנה (בהתאם להיקף המשרה)

על חברי המסלול המקביל בדרגות "מורה" ו"מורה בכיר" לדווח על היעדרות מפאת מחלה באמצעות מילוי הצהרה  מדי חודש באינטרנט בקישור הבא:   לחץ כאן

על חברי המסלול המקביל בדרגת "מורה משנה" לדווח על היעדרות מפאת מחלה לעוזר כח אדם ביחידה.

פטור משכר לימוד

חברי המסלול המקביל זכאים לפטור משכר לימוד בהתאם להיקף משרתם. זאת בהתאם לתנאים המפורטים בהוראות הנהלה מספר 05-017 הכפופים לשינויים שיחולו מעת לעת.

קצובת נסיעה

חברי המסלול המקביל זכאים להחזר תשלום נסיעות לעבודה וממנה בהתאם לנוהלים המקובלים באוניברסיטה.

שמירת סודיות

חברי המסלול המקביל מחויבים בשמירת סודיות של כל המידע המגיע לידיעתם במסגרת תפקידם. התחייבות זו חלה עליהם גם לאחר סיום ההעסקה באוניברסיטה

 

קניין רוחני

הבעלות על זכות היוצרים, פטנטים, המצאות וחידושים של חברי המסלול המקביל במהלך עבודתם באוניברסיטה שייכת לאוניברסיטה. המצאות של חברי המסלול המקביל כפופות לנוהלי האוניברסיטה בעניין "ניצול המצאות ופטנטים באוניברסיטה" - הוראת הנהלה 15-001 ו"קשרים בין חברי סגל אקדמי לגורם עסקי" – הוראת הנהלה 15.011. על חבר המסלול המקביל לדווח לממונה על כל המצאה במהלך או עקב עבודתו.

טופס הסכמה חד פעמית – העברת מידע על שירות מילואים

חברי המסלול המקביל יחתמו על טופס הסכמה חד פעמי למוסד לביטוח לאומי, המתיר העברת מידע על שירות מילואים לאוניברסיטה, במהלך תקופת העסקה באוניברסיטה.,זאת כדי לאפשר לאוניברסיטה קבלת החזר מהמוסד לביטוח לאומי בגין משכורת המשולמת ל חבר המסלול המקביל היוצא למילואים.

חבר המסלול המקביל היוצא לשירות מילואים מתבקש לדווח על ימי היעדרותו כתוצאה משירות מילואים באמצעות מערכת ההצהרה - לכניסה לחץ כאן

עבודה נוספת

חל איסור על העסקה בעבודה נוספת כלשהי ללא אישור. כללי העסקה נוספת מפורטים בתקנון העסקה נוספת של הסגל האקדמי בקישור הבא לחץ כאן

הפסקת העסקה

האוניברסיטה רשאית להפסיק את שירותו של חבר  לא קבוע המסלול המקביל. ההודעה על הפסקת עבודה לחברי סגל שעבדו לפחות שנה אחת תימסר עד 31 במאי של כל שנה.

משמעת והתנהגות ראוייה

על חברי הסגל במסלול המקביל חל תקנון המשמעת של העובדים האקדמיים המופיע באתר המזכירות האקדמית לחץ כאן

והתקנון למניעת הטרדה מינית המופיע בקישורלחץ כאן

כמו כן חלים על חברי המסלול המקביל התקנונים המפורטים לחץ כאן

אתיקה

על חברי הסגל במסלול המקביל חלים תקנונים הנוגעים למורים. פירוט התקנונים באתר המזכירות האקדמית בקישור - לחץ כאן

הודעה זו מהווה הודעה על תנאי עבודה על פי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה). אין באמור כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו, הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה

מורים בדירוג עובדי הוראה

הודעה על תנאי עבודה של מורים בדרוג עובדי הוראה באוניברסיטה העברית

מעודכן ליולי 2016

 כתבי מינוי למורים בדרוג עובדי הוראה יהיו בהתאם להסכם הקיבוצי המיוחד של דרוג זה.

תפקידי עובד הוראה
הוראה פרונטלית, הכנת תרגילים ועבודות ובדיקתם, קיום בחינות לרבות הכנת שאלונים, תיקון בחינות ופיקוח והשגחה על ניהול הבחינות, יעוץ והדרכה אישית לתלמידים, קיום שעות קבלה, השתתפות בוועדות ובתפקיד המקצוע וקיום הלימודים, השתתפות בהכנת תכניות לימודים במקצוע והכנת חומר לימודים בסיסי ושוטף ופעולות דומות המתחייבות מתפקיד המורה. מובהר בזה כי כל הפעולות שלעיל כלולות בתפקיד ואינן מזכות בכל גמול נוסף.

 וותק שכר

עובד הוראה זכאי לתוספת וותק עבור התקופה ששירת חובה (בלבד) בצה"ל.
וכן בגין מקומות עבודה בתחום ההוראה.

 ביטוח פנסיוני

מורה שהחל לעבוד באוניברסיטה לפני 1.4.2010 ימשיך להיות מבוטח בתוכנית הפנסיה המקיפה ו/או ביטוח המנהלים שבחר ו/או בקופת הגמל וכל עוד לא מסר הודעה על רצונו לערוך שינוי.

מורה שהחל לעבוד באוניברסיטה לאחר 1.4.2010 יבוטח בתוכנית פנסיה מקיפה "במנורה - מבטחים החדשה" או בכל קרן צוברת אחרת כפי שיבחר. מורה כאמור שהוא חבר בקרן פנסיה ותיקה, יודיע על כך לאוניברסיטה לצורך המשך ביטוחו באותה קרן.

האוניברסיטה תשלם מידי חודש, למורה המבוטח בקופת הפנסיה "מנורה - מבטחים החדשה" ו/או בכל קופת פנסיה מקיפה אחרת חדשה, 12% מהשכר הפנסיוני המבוטח של המורה, ותנכה את חלקו של המורה בשיעור של 5.5% מהשכר הפנסיוני המבוטח.  הפרשות האוניברסיטה הינן במקום 72% מפיצויי פיטורים.

קרן השתלמות

כל עובד זכאי לבחור באחת מקופות ברירת המחדל המוצעות בטבלה המצורפת בקישור: https://hr.huji.ac.il/kranot

או בכל קרן השתלמות אחרת וזאת בהתאם להעדפותיו  האישיות

שיעורי ההפרשות יהיו כדלקמן:

ניכוי עובד - 2.5% מהשכר, הפרשת האוניברסיטה - 7.5%

קרן השתלמות שקלית
האוניברסיטה תפריש כספים לקרן השתלמות אותה יבחר המורה לפי האפשרויות הבאות:
א. קרן השתלמות של עובדי הוראה (כפוף להסכמת הקרן וכל עוד ניתן הדבר על פי תקנותיה). במקרה זה תפריש האוניברסיטה לקרן 8.4% מהשכר הרגיל של המורה המבוטח בפנסיה ותנכה מהמורה 4.2% מאותו שכר. מורה שיצטרף לקרן זו יהיה רשאי לצאת לשבתון במסגרת הקרן ובמימונה, כמקובל לגבי עובדי הוראה במגזר הציבורי החברים בקרן זו, הכול בכפוף לתקנון הקרן והתנאים המפורטים שם.

ב. קרן השתלמות רגילה. במקרה זה תשלם האוניברסיטה 7.5% מהשכר הרגיל של המורה המבוטח בפנסיה ותנכה מהמורה 2.5% מאותו שכר.

במידה וקרן ההשתלמות לעובדי הוראה אינה מאפשרת לחבריה המשך צבירת כספים, תעביר האוניברסיטה את התשלומים לקרן רגילה.

 קרן כללית למימון כנסים והשתלמויות
מורה יהא זכאי לפנות לקרן ולבקש מימון לנסיעה לחו"ל והשתתפות בכנס, סמינריון, השתלמות וכדומה.
לפניה לקרן לצורך קבלת ההשתתפות יצרף המורה את המלצת מנהל המחלקה, ראש החוג, מנהל ביה"ס או הדיקן.

טופס 152 - בקשה לניצול כספים מקרן כללית למימון השתתפות בכנסים וסמינרים מקצועים בחו"ל לעובדי הוראה.

 דמי הבראה

מורה המועסק פחות מ- 9 שנים ברציפות זכאי לדמי הבראה עבור 11 ימים בשנה, מורה המועסק מעל 9 שנים ברציפות זכאי ל-13 ימי הבראה לשנה.
התעריף עבור יום הבראה הינו התעריף הנהוג לגבי כלל עובדי האוניברסיטה.

 חופשה שנתית

מורה זכאי בתקופת פגרות מן הלימודים לחופשת מנוחה של 30 ימי לוח שנה. המורה ינצל את ימי החופשה במהלך הפגרות מהלימודים.
חופשת שנתית אינה ניתנת לצבירה ועל כן אינה ניתנת לפדיון.

 מחלה

מורה זכאי לחופשת מחלה של 30 יום בשנה (2.5 ימים לכל חודש עבודה) צבירת ימי המחלה הינה
ללא הגבלה. מורה חייב לדווח מדי חודש על ניצול/אי ניצול ימי מחלה באמצעות מערכת דיווח הצהרות.

מורה יקבל בעת היעדרותו מחמת מחלה את השכר המבוטח בפנסיה.

מורה הנעדר מעבודתו לרגל מחלה חייב לדווח על כך במשך היום הראשון להיעדרותו ביחידה אליה הוא משתייך. תוך ציון משך ההיעדרות המשוער. נבצר מהמורה למסור את ההודעה בעצמו, ידאג למסירתה באמצעות אדם אחר. בשוב המורה מחופשת המחלה חייב המורה לדווח על תאריכי ההיעדרות ולצרף תעודה רפואית.

 

פטור משכר לימוד 
המורה ובני משפחתו (בעל, אישה וילדים) זכאים לפטור משכר לימוד החל ממועד תחילת עבודתם באוניברסיטה בהתאם לתנאים המפורטים בהוראות הנהלת האוניברסיטה בעניין זה.

 קצובת נסיעה
עובד הוראה זכאי לתשלום דמי נסיעות לפי ימי עבודה בפועל בהתאם לצווי הרחבה במשק.

 כפל תואר
המורים זכאים לתוספת שכר בגין כפל תואר בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי של דירוג עובדי הוראה ובשעורים המפורטים בו.

 תוספת אקדמית
המורים זכאים לקבל בנוסף לאמור לעיל "תוספת אקדמית" אשר תעמוד החל מיום 1.1.2010 כדלקמן: 

מורים אשר השכלתם הינה של תואר ראשון 15%.
מורים אשר השכלתם הינה תואר שני ושלישי 25%.

 

גמול השתלמות
מורה יהיה זכאי לגמול השתלמות בהתאם לכללים המפורטים בהסכם הקיבוצי של דירוג עובדי ההוראה, לרבות על פי אישורים שקיבל המורה בהיותו עובד הוראה, תוך כדי עבודתו באוניברסיטה.

 

מענק יובל
מורה שצבר וותק של 25 שנה ומעלה בשירות הציבורי (השירות הציבורי כולל את: שירות המדינה, הרשויות המקומיות, שלוש הערים הגדולות, הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית וקרן היסוד, הבעלויות של בתי הספר התיכוניים, המכללות להכשרת עובדי הוראה) יהא זכאי למענק יובל.
תשלום המענק הינו יחסי לשיעור המשרה באותה שנה.

החזר הוצאות טלפון
מורה זכאי להחזר הוצאות טלפון של 50 פעימות מונה לחודש.

קצובת ביגוד
מורה זכאי לקצובת ביגוד על פי שתי רמות כדלהלן: 
א. מורה בעל ותק המוכר לצרכי שכר הינו מ-1 ל- 25 שנים יהא זכאי לביגוד לפי רמה 1. 
ב. מורה בעל ותק המוכר לצרכי שכר הוא מ- 26 שנה ומעלה יהא זכאי לביגוד לפי רמה 2.

טופס הסכמה חד-פעמי העברת מידע על שירות מילואים למוסד לביטוח לאומי:
עובד הוראה יחתום על טופס הסכמה חד-פעמי המופנה למוסד לביטוח לאומי ולפיו המוסד לביטוח לאומי יעביר לאגף משאבי אנוש של האוניברסיטה, את המידע המצוי ברשותו אודות תקופות שירות המילואים, כל עוד הוא מועסק באוניברסיטה.
אי חתימה על טופס זה, תמנע טיפול בכתב המינוי במחלקת כח-אדם.
טופס זה נועד לאפשר לאוניברסיטה לקבל החזר תגמולי מילואים מהמוסד לביטוח לאומי.
עובד הוראה היוצא לשירות מילואים מתבקש לדווח באמצעות האינטרנט
tttp://hr-online.huji.ac.il

על ימי היעדרותו כתוצאה משירות מילואים ובנוסף לשלוח את אישור שירות המילואים לידי רכז כ"א ושכר במחלקת כ"א המטפל ביחידה.
חברי הסגל האקדמי (אשר עוסקים בהוראה בלבד ומטלות נלוות להוראה ולא במחקר) שיצאו לשירות מילואים, וביצעו את כל המטלות לרבות החזר שיעורים שביטלו יהיו זכאים לתגמולי מילואים בנוסף לתשלום שכרם. חבר הסגל האקדמי ימלא טופס  "יציאה לשירות מילואים תוך שמירה על תפקוד מלא בעבודה ". את הטופס יש להעביר לידי רכז כ"א ושכר במחלקת כ"א המטפל ביחידה

 קניין רוחני

הבעלות של זכות היוצרים, פטנטים, המצאות וחידושים של המורים במהלך עבודתם באוניברסיטה שייכת לאוניברסיטה. המצאות של מורים כפופות לנוהלי האוניברסיטה בעניין ניצול המצאת שירות ופטנטים; (הוראת הנהלה – 15-001). "ניצול המצאות עובדים ופטנטים" והוראת הנהלה 15-011. "קשרים בין חברי סגל אקדמי לגורם עסקי". על המורה לדווח לממונה על כל המצאה במהלך או עקב עבודתו.

 הודעה זו מהווה הודעה על תנאי עבודה על פי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה). אין באמור בכדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח  כל דין צו הרחבה הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

עבודה נוספת
אין לעסוק בכל עבודה או עיסוק אחר בתשלום ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהאוניברסיטה (סעיף זה חל על העובדים שמועסקים משרה מלאה בלבד).

משמעת
על עובדי הוראה חלים תקנוני המשמעת של האוניברסיטה , תקנון ניגוד עניינים, תקנון מניעת הטרדה מינית ( יש לפרט את התקנונים הרלוונטים).

עוזרי הוראה

הודעה על תנאי עבודה של עוזרי הוראה באוניברסיטה העברית

מעודכן ליולי 2016


תפקידי עוזרי הוראה

מתן תרגילים צמודים להרצאות, בדיקת תרגילים ועבודות בית, בדיקת בחינות, ייעוץ והדרכת תלמידים, כולל הדרכה ביבליוגרפית, הכנת כל הדרוש לניסויים ולתרגילים במעבדות וחומר המחשה בהרצאות, הדרכת תלמידים במעבדות, בדיקת דו"חות מעבדה, עבודות שדה והדרכה בסיורים, הכנת חומר עזר לשיעורים ותרגילים, שמירה בבחינות. גם אם יתבצעו לפני או אחרי תקופת המינוי, אך קשורים לשנה"ל הרלוונטית.  עוזרים במחקר יעזרו למורים בעבודות המחקר שלהם, בהתאם להנחיותיהם של המורים.

עוזר הוראה אשר יידרש לבצע תפקידי הוראה פרונטליים בשיעורים עצמאיים או תרגילים עצמאיים שאינם צמודים לשיעור ראשי, או מהווים חלק מקורס ראשי, יהיה זכאי לקבל תוספת של 15% לשכרו באופן יחסי לשיעור מטלה זו מסך כל היקף העסקתו.

היקף העסקה של עוזר הוראה לא יפחת משיעור של 12.5% משרה.

וותק שכר

עוזר הוראה יהיה זכאי לתוספת ותק עבור התקופה ששירת חובה (בלבד) בצה"ל.

תואר ראשון מקנה שנת ותק אחת על כל שנה מיום קבלת התואר.

ביטוח פנסיוני

עוזר הוראה יבוטח כברירת מחדל בקרן פנסיה מקיפה של מגדל מקפת של חברת מגדל, יחד עם זאת, באפשרותו של העובד לבחור ולהצטרף לכל קרן פנסיה אחרת. בכל מקרה זה, ימלא טפסים בהתאם.

משכרו של עוזר הוראה ינוכו 7.5% לתגמולים ומנגד הפרשת המעביד תעמוד על 7.5% לתגמולים ו-6% ע"ח פיצויי פיטורין. החל מ-1/1/2013- הפרשת המוסד תגדל ל-7%. שיעור הניכוי מחברי הסגל יגדל ל-6.5%.
בנוסף, ניתן להצטרף לביטוח אבדן כושר עבודה בעלות של  0.6% מהשכר ברוטו. עובד חדש המעוניין להצטרף לביטוח אובדן כושר עבודה ימלא טופס בקשה בהתאם. את הטופס ניתן לקבל במזכירות היחידה או באתר אגף משאבי אנוש (hr.huji.ac.il)

בכדי להתאים את החיסכון באופן הטוב ביותר לצרכיו האישיים של העובד (מסלולי ביטוח, אפיק השקעה וכו') מומלץ לתאם פגישה אישית עם נציג החברה, טלפון: 6099*.

קרן השתלמות

כל עובד זכאי לבחור באחת מקופות ברירת המחדל המוצעות בטבלה המצורפת בקישור: https://hr.huji.ac.il/kranot

או בכל קרן השתלמות אחרת וזאת בהתאם להעדפותיו  האישיות

שיעורי ההפרשות יהיו כדלקמן:

ניכוי עובד - 2.5% מהשכר, הפרשת האוניברסיטה - 7.5%

 

דמי הבראה

עוזר הוראה זכאי לתשלום דמי הבראה בהתאם לתעריפים הנהוגים לגבי הסגל האקדמי באוניברסיטה ולכללי התשלום  הנהוגים באוניברסיטה.

עוזר הוראה בעל ותק שכר של פחות מתשע שנים זכאי לתשלום בעבור 11 ימי הבראה. 

עוזר הוראה בעל ותק שכר של מעל 9 שנים זכאי לתשלום בעבור 13 ימי הבראה.

גובה התשלום הוא יחסי להיקף המשרה ולתקופת ההעסקה.                                   

חופשה שנתית

עוזרי הוראה זכאים לחופשה שנתית כמתחייב עפ"י חוק.

יש לנצל את ימי החופשה בעת הפגרה מהלימודים בחופשות הסמסטרים ובחופשות הקיץ.

מחלה

מכסת ימי המחלה לעוזר הוראה ומחקר המועסק 12 חודשים במשרה מלאה, הינה 25 יום לשנה. למי שמועסק תקופה קצרה יותר, תהיה מכסת הימים בהתאם. על היעדרות מפאת מחלה יש לדווח לעוזר כ"א ביחידה בצירוף אישורים רפואיים כמקובל.

פטור משכר לימוד ודמי אבטחה

עוזר הוראה המועסק בהיקף של 9 ש"ש ומעלה לתקופה של 12 חודשים זכאי לפטור מלא משכ"ל. 

האמור מתייחס לתלמידים לתואר שני בלבד. העסקה בהיקף קטן יותר ו/או לתקופה קצרה יותר מזכה בפטור יחסי (עפ"י ההסכם).

עוזר הוראה/מחקר שהנו תלמיד לתואר ראשון, המועסק במשרה מלאה במשך שנה אקדמית מלאה ( 12 חודשים), לרבות תלמיד חשבונאות שנה ד', זכאים לפטור של 50% משכ"ל לתואר בוגר (עבור לימודיהם באוניברסיטה העברית בלבד). העסקה בהיקף קטן יותר ו/או לתקופה קצרה יותר מזכה בפטור יחסי.

תנאי פטור משכ"ל כפופים לנוהלי האוניברסיטה המפורטים בהוראות הנהלה.

 

קצובת נסיעה

עוזר הוראה הזקוק לתחבורה ציבורית כדי להגיע למקום עבודתו זכאי לתשלום נסיעות לעבודה בהתאם להסכם שנחתם עם הארגון.  הסכומים מתעדכנים בהתאם להנחיות החשב הכללי.

יש להקפיד ולמסור את כתובת המגורים בעת הלימודים. מסירת כתובת אחרת על מנת לזכות בתשלום נסיעות מהווה הונאה ועבירת משמעת חמורה.

תחום עירוני

מי שמועסק בהיקף של חצי משרה ומעלה ומתגורר בתחום העירוני של ירושלים או רחובות יהיה זכאי להחזר נסיעות מלא, עפ"י תעריף של כרטיס "חודשי חופשי" עירוני מלא.

מי שמועסק בהיקף נמוך מחצי משרה, יהיה זכאי להחזר נסיעות בגובה מחצית תעריף "חודשי חופשי" עירוני.

תחום בינעירוני

מי שמתגורר בתחום הבינעירוני של ירושלים או רחובות ומועסק בהיקף של חצי משרה ומעלה,
יהיה הזכאי להחזר נסיעות בגין 3 ימים.

מי שמועסק בהיקף של רבע משרה כולל ועד חצי משרה יהיה זכאי להחזר נסיעות בגין 2 ימים.

מי שמועסק בהיקף של פחות מרבע משרה, יהיה זכאי להחזר בגין יום אחד בשבוע.

יש למלא טופס בקשה לאישור קצובת נסיעה ולהעבירו לעוזר כח-אדם ביחידה.
בטופס יש לציין את מספר הימים בהם מגיע לעבודה באוניברסיטה כאמור לעיל, בהתאם לכתובת המגורים בעת הלימודים.

טופס הסכמה חד-פעמי העברת מידע על שירות מילואים למוסד לביטוח הלאומי

עוזר הוראה יחתום על טופס הסכמה חד-פעמי המופנה למוסד לביטוח הלאומי ולפיו המוסד לביטוח לאומי יעביר לאגף משאבי אנוש של האוניברסיטה, את המידע המצוי ברשותו אודות תקופת שירות המילואים ששירת, כל עוד הוא מועסק באוניברסיטה.

טופס זה נועד לאפשר לאוניברסיטה לקבל החזר תגמולי מילואים מהמוסד לביטוח לאומי.

אי חתימה על טופס זה, תמנע טיפול בכתב המינוי במחלקת כח-אדם.

תגמולי מילואים

עוזר הוראה/מחקר היוצא למילואים במהלך תקופת מינויו, ימשיך לקבל שכר מהאוניברסיטה.

עוזר הוראה היוצא לשירות מילואים במהלך תקופת מינויו מתבקש לדווח על כך לעוזר כח אדם ביחידה ובנוסף לשלוח את אישור שירות המילואים לידי רכז כ"א ושכר במחלקת כ"א המטפל ביחידה. 
עוזרי הוראה (אשר עוסקים בהוראה בלבד ומטלות נלוות להוראה ולא במחקר) שיצאו לשירות מילואים, וביצעו את כל המטלות לרבות החזר שיעורים שביטלו יהיו זכאים לתגמולי מילואים בנוסף לתשלום שכרם. חבר הסגל האקדמי ימלא טופס "יציאה לשרות מילואים תוך שמירה על תפקוד מלא בעבודה - סגל אקדמי". את הטופס יש להעביר לידי רכז כ"א ושכר במחלקת כ"א המטפל ביחידה. 

קניין רוחני

הבעלות של זכות היוצרים, פטנטים, המצאות וחידושים של המורים במהלך עבודתם באוניברסיטה שייכת לאוניברסיטה. המצאות של מורים כפופות לנוהלי האוניברסיטה בעניין ניצול המצאת שירות ופטנטים; (הוראת הנהלה – 15-001). "ניצול המצאות עובדים ופטנטים" והוראת הנהלה 15-011.
"קשרים בין חברי סגל אקדמי לגורם עסקי". על המורה לדווח לממונה על כל המצאה במהלך או עקב עבודתו.

הודעה זו מהווה הודעה על תנאי עבודה על פי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה). אין באמור בכדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח  כל דין צו הרחבה הסכם קיבוצי או חוזה עבודה

אסיסטנטים ומדריכים

הודעה על תנאי עבודה של אסיסטנטים ומדריכים באוניברסיטה העברית

מעודכן ליולי 2016


מינויים לאסיסטנט / מדריך יהיו בהתאם לכללים המפורטים בתקנון האקדמי של מסלול זה.


תפקידי האסיסטנטים והמדריכים

מתן תרגילים צמודים להרצאות, וכן בדיקת תרגילים ועבודות בית; תרגיל שהוא בבחינת מסגרת הוראה עצמאית – יינתן על-ידי מדריך בלבד, ובאישור הדיקן, גם על ידי אסיסטנט. בדיקת בחינות, בדיקת עבודות סמינריוניות – על ידי מדריך-דוקטור בלבד. ייעוץ והדרכה לתלמידים, הכנת מעבדות, הכנת ניסויים ותרגילים במעבדות והדרכה בהם, כולל בדיקת דו"חות מעבדה. הדרכה ביבליוגרפית, הדרכת עבודות שדה והדרכה בסיורים, הכנת חומר עזר לשיעורים ותרגילים, ותפקידים שונים הקשורים להוראה במסגרת המחלקה או החוג. כל התפקידים האלה יבוצעו באחריות המורים האחראים על הקורסים.

וותק שכר

אסיסטנט/מדריך זכאי לתוספת ותק עבור תקופת שירות החובה (בלבד) בצה"ל.

תואר "בוגר" מקנה שנת ותק אחת עבור כל שנה מיום קבלת התואר.

תואר "מוסמך" מקנה ותק של שנה וחצי עבור כל שנה מיום קבלת התואר.

ביטוח פנסיוני

אסיסטנט/מדריך יבוטח כברירת מחדל בקרן פנסיה מקיפה של "מגדל - מקפת".

יחד עם זאת, באפשרותו של העובד לבחור להצטרף לכל קרן פנסיה אחרת. במקרה זה, נדרש להעביר לאגף משאבי אנוש טפסי הצטרפות לקופה המבוקשת.

משכרו של אסיסטנט/מדריך ינוכו 7.5% לתגמולים ומנגד הפרשת המעביד תעמוד על 7.5% לתגמולים ו-6% ע"ח פיצויי פיטורין.

 

קרן השתלמות

כל עובד זכאי לבחור באחת מקופות ברירת המחדל המוצעות בטבלה המצורפת בקישור: https://hr.huji.ac.il/kranot

או בכל קרן השתלמות אחרת וזאת בהתאם להעדפותיו  האישיות

שיעורי ההפרשות יהיו כדלקמן:

ניכוי עובד - 2.5% מהשכר, הפרשת האוניברסיטה - 7.5%

 

קרן לקשרי מדע בינלאומיים

אסיסטנט/מדריך זכאי להקצבה מהקרן לקשרי מדע בינלאומיים בשיעור של 100% מההקצבה למועסק במשרה מלאה וחלק יחסי למועסק במשרה חלקית. הטיפול ניתן ע"י אגף הכספים – חשבות, היחידה למטבע זר, באחריות גב' דבורה דייני, בטלפון 02-5882929.

דמי הבראה

אסיסטנט/מדריך זכאי לתשלום דמי הבראה בהתאם לתעריפים הנהוגים לגבי סגל אקדמי באוניברסיטה.

אסיסטנט/מדריך בעל ותק שכר של פחות מתשע שנים זכאי לתשלום בעבור 11 ימי הבראה.

אסיסטנט/מדריך בעל ותק שכר של מעל 9 שנים זכאי לתשלום בעבור 13 ימי הבראה.

גובה התשלום הוא יחסי להיקף המשרה ולתקופת ההעסקה.

חופשה שנתית

אסיסטנטים/מדריך זכאי לימי חופשה עפ"י חוק אשר אינם ניתנים לצבירה או לפדיון.  ניצול ימי החופשה יעשה במהלך הפגרה מהלימודים בחופשת הסמסטרים ובחופשות הקיץ.

מחלה
מכסת ימי המחלה לאסיסטנט/מדריך המועסק 12 חודשים היא 30 יום בשנה. העסקה לתקופה קצרה יותר ו/או בהיקף משרה קטן יותר, תזַכּה במכסה יחסית של ימי מחלה. על היעדרות מפאת מחלה יש לדווח באמצעות מערכת דיווח הצהרות.

פטור משכר לימוד

אסיסטנט/מדריך המועסק במשרה מלאה (22 ש"ש) במשך שנה אקדמית מלאה (12 חודשים), זכאי לפטור מלא משכ"ל עבור לימודיו באוניברסיטה העברית בלבד ועבור לימודי קרובי משפחתו באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטה מוכרת.

העסקה בהיקף קטן יותר ו/או לתקופה קצרה יותר מזכה בפטור יחסי.

תנאי הפטור משכר לימוד כפופים לנוהלי האוניברסיטה המפורטים בהוראות הנהלה.


קצובת נסיעה

אסיסטנט/מדריך הזקוק לתחבורה ציבורית כדי להגיע למקום עבודתו זכאי לתשלום נסיעות לעבודה בהתאם להסכם שנחתם עם הארגון. הסכומים מתעדכנים בהתאם להנחיות החשב הכללי.

יש להקפיד ולמסור את כתובת המגורים בעת הלימודים. מסירת כתובת אחרת על מנת לזכות בתשלום נסיעות מהווה הונאה ועבירת משמעת חמורה.


א. תחום עירוני - מי שמועסק בהיקף של חצי משרה ומעלה ומתגורר בתחום העירוני של ירושלים או רחובות יהיה זכאי להחזר נסיעות מלא, עפ"י תעריף של כרטיס "חודשי חופשי" עירוני מלא.
מי שמועסק בהיקף קטן מחצי משרה, יהיה זכאי להחזר נסיעות בגובה מחצית עלות "חודשי חופשי" עירוני.


ב. תחום הבין-עירוני - מי שמתגורר בתחום הבין-עירוני של ירושלים או רחובות ומועסק בהיקף של חצי משרה ומעלה, יהיה זכאי להחזר נסיעות בגין 3 ימים. מי שמועסק בהיקף הנע בין רבע משרה (כולל) לבין חצי משרה, יהיה זכאי להחזר נסיעות בגין 2 ימים.

מי שמועסק בהיקף קטן מרבע משרה, יהיה זכאי להחזר בגין יום אחד בשבוע.

יש למלא טופס בקשה לאישור קצובת נסיעה ולהעבירו לעוזר כח-אדם ביחידה. בטופס יש לציין את מספר הימים שבהם העובד מגיע לעבודה באוניברסיטה, בהתאם לכתובת המגורים בעת הלימודים.

מסירת כתובת אחרת מהווה הונאה ועבירת משמעת חמורה.


טופס הסכמה חד-פעמי העברת מידע על שירות מילואים למוסד לביטוח הלאומי

אסיסטנט/מדריך יחתום על טופס הסכמה חד-פעמי המופנה למוסד לביטוח הלאומי ולפיו המוסד לביטוח לאומי יעביר לאגף משאבי אנוש של האוניברסיטה, את המידע המצוי ברשותו אודות תקופת שירות המילואים ששירת, כל עוד הוא מועסק באוניברסיטה.

טופס זה נועד לאפשר לאוניברסיטה לקבל החזר תגמולי מילואים מהמוסד לביטוח לאומי.

אי חתימה על טופס זה, תמנע טיפול בכתב המינוי במחלקת כח-אדם.


תגמולי מילואים

אסיסטנט/מדריך היוצא לשירות מילואים במהלך תקופת מינויו ימשיך לקבל שכר מהאוניברסיטה.

אסיסטנט/מדריך היוצא לשירות מילואים מתבקש לדווח על-כך באמצעות מערכת דיווח הצהרות ובנוסף לשלוח את אישור שירות המילואים לרכז כח אדם ושכר, באגף משאבי אנוש.

אסיסטנטים ומדריכים (אשר עוסקים בהוראה בלבד ומטלות נלוות להוראה ולא במחקר) שיצאו לשירות מילואים, וביצעו את כל המטלות לרבות החזר שיעורים שביטלו יהיו זכאים לתגמולי מילואים בנוסף לתשלום שכרם. חבר הסגל האקדמי ימלא טופס"יציאה לשירות מילואים תוך שמירה על תפקוד מלא בעבודה". את הטופס יש להעביר לידי רכז כ"א ושכר במחלקת כ"א המטפל ביחידה.


קניין רוחני

הבעלות על זכות היוצרים, פטנטים, המצאות וחידושים של המורים במהלך עבודתם באוניברסיטה שייכת לאוניברסיטה. המצאות של מורים כפופות לנוהלי האוניברסיטה בעניין ניצול המצאת שירות ופטנטים; (הוראת הנהלה – 15-001). "ניצול המצאות עובדים ופטנטים" והוראת הנהלה 15-011. "קשרים בין חברי סגל אקדמי לגורם עסקי". על המורה לדווח לממונה על כל המצאה במהלך או עקב עבודתו.

הודעה זו מהווה הודעה על תנאי עבודה על פי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה). אין באמור בכדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

עמיתי הוראה

הודעה על תנאי עבודה של עמיתי הוראה באוניברסיטה העברית
 

מעודכן לדצמבר 2019

מסלול ההעסקה "עמית הוראה" מיועד למורים המלמדים פרונטלית בקורס אקדמי נושא נז"ים הרשום בשנתון הלימודים. הזכאות למינוי כעמית הוראה תהיה בהתאם לכללים המפורטים בהסכם הקיבוצי של הסגל הזוטר.

 


תפקידי עמית הוראה

עמית הוראה מחויב בביצוע כל הפעולות הנלוות להוראה, לפי הפירוט הבא:

הוראה פרונטלית, ייעוץ לתלמידים, בדיקת עבודות ותרגילים, הכנת שאלוני בחינה, נוכחות בבחינות, בדיקת בחינות, השלמת שיעורים, השתתפות בפגישות תאום.

וותק שכר

עמית הוראה זכאי לתוספת ותק עבור התקופה ששירת חובה (בלבד) בצה"ל.

תואר "בוגר" מקנה שנת ותק אחת על כל שנה מיום קבלת התואר.

תואר "מוסמך" מקנה שנה וחצי ותק על כל שנה מיום קבלת התואר.

ביטוח פנסיוני

עמית הוראה יבוטח כברירת מחדל בקרן פנסיה מקיפה של "מגדל - מקפת".

יחד עם זאת, באפשרותו של העובד לבחור להצטרף לכל קרן פנסיה אחרת. במקרה זה, נדרש להעביר לאגף משאבי אנוש טפסי הצטרפות לקופה המבוקשת.

משכרו של העובד ינוכו 6.5% לתגמולים ומנגד הפרשת המעביד תעמוד על 7% לתגמולים ו-6% ע"ח פיצויי פיטורין.

קרן השתלמות

כל עובד זכאי לבחור באחת מקופות ברירת המחדל המוצעות בטבלה המצורפת בקישור: https://hr.huji.ac.il/kranot

או בכל קרן השתלמות אחרת וזאת בהתאם להעדפותיו  האישיות

שיעורי ההפרשות יהיו כדלקמן:

ניכוי עובד - 2.5% מהשכר, הפרשת האוניברסיטה - 7.5%

 

דמי הבראה

עמית הוראה זכאי לתשלום דמי הבראה בהתאם לצווי הרחבה במשק.

התשלום יחסי להיקף המשרה ולתקופת ההעסקה.

חופשה שנתית

עמיתי הוראה זכאים לחופשה כמתחייב עפ"י חוק.

יש לנצל את ימי החופשה בעת הפגרה מהלימודים בחופשות הסמסטרים ובחופשות הקיץ.

מחלה

מכסת ימי המחלה לעמית הוראה הוא על פי חוק.

העסקה לתקופה קצרה יותר ו/או בהיקף משרה קטן יותר, תזכה יחסית למספר החודשים שעבד.

על היעדרות מפאת מחלה יש לדווח לעוזר כ"א ביחידה בצירוף אישורים רפואיים כמקובל.

קצובת נסיעה

עמית הוראה זכאי לתשלום דמי נסיעות לפי ימי עבודה בפועל בהתאם להנחיות החשב הכללי.

תקציב קשרי מדע

האוניברסיטה מעמידה מדי שנה תקציב למימון פעילות אקדמית של עמיתי ההוראה, להשתתפות בכיסוי הוצאות השתלמות בארץ ובחו"ל עפ"י קריטריונים שנקבעו. את הבקשה לניצול תקציב קשרי מדע לעמיתי הוראה יש להעביר באמצעות מילוי טופס 142.

טופס הסכמה חד-פעמי העברת מידע על שירות מילואים למוסד לביטוח לאומי

עם תחילת עבודתו באוניברסיטה נדרש עמית הוראה לחתום על טופס הסכמה חד-פעמי, שלפיו המוסד לביטוח לאומי יעביר לאוניברסיטה מידע אודות תקופות שירות המילואים שלו במהלך עבודתו באוניברסיטה. טופס זה נועד לאפשר לאוניברסיטה לקבל החזר תגמולי מילואים מהמוסד לביטוח לאומי בגין השכר ששלמה לו בזמן שהותו במילואים.

בקשה למינוי שתתקבל ללא טופס ההסכמה כאמור, תוחזר ליחידה ולא תטופל.

תגמולי מילואים

עמית הוראה היוצא למילואים במהלך תקופת מינויו, ימשיך לקבל שכר מהאוניברסיטה.

עמית הוראה היוצא לשירות מילואים מתבקש לדווח על כך לעוזר כח אדם ביחידה ובנוסף לשלוח את אישור שירות המילואים לידי רכז כ"א ושכר במחלקת כ"א המטפל ביחידה.
עמיתי הוראה (אשר עוסקים בהוראה בלבד ומטלות נלוות להוראה ולא במחקר) שיצאו לשירות מילואים, וביצעו את כל המטלות לרבות החזר שיעורים שביטלו יהיו זכאים לתגמולי מילואים בנוסף לתשלום שכרם. עמית הוראה ימלא טופס "יציאה לשירות מילואים תוך שמירה על תפקוד מלא בעבודה". את הטופס יש להעביר לידי רכז כ"א ושכר במחלקת כ"א המטפל ביחידה.

קניין רוחני
הבעלות של זכות היוצרים, פטנטים, המצאות וחידושים של המורים במהלך עבודתם באוניברסיטה שייכת לאוניברסיטה. המצאות של מורים כפופות לנוהלי האוניברסיטה בעניין ניצול המצאת שירות ופטנטים; (הוראת הנהלה – 15-001). "ניצול המצאות עובדים ופטנטים" והוראת הנהלה 15-011. "קשרים בין חברי סגל אקדמי לגורם עסקי". על המורה לדווח לממונה על כל המצאה במהלך או עקב עבודתו.

הודעה זו מהווה הודעה על תנאי עבודה על פי חוק הודעה לעובד(תנאי עבודה). אין באמור בכדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין צו הרחבה הסכם קיבוצי או חוזה עבודה

מורים מן החוץ

הודעה על תנאי עבודה של מורים מן החוץ  באוניברסיטה העברית

מעודכן ליולי 2016

 

מינויים למורים מן החוץ יהיו בהתאם לכללים המפורטים בהסכם הקיבוצי של הסגל הזוטר ובתקנון האקדמי של מסלול זה.

תפקידי מורה מן החוץ  

מורה מן החוץ מחויב בביצוע כל הפעולות הנלוות להוראה, לפי הפירוט הבא: הוראה פרונטלית , ייעוץ לתלמידים, בדיקת עבודות ותרגילים, הכנת שאלוני בחינה, נוכחות בבחינות, בדיקת בחינות, השלמת שיעורים, השתתפות בפגישות תאום. לרבות אם הביצוע נדרש לפני או אחרי תקופת המינוי.

שכר

היקף ההעסקה של מורים מן-החוץ נמדד ביחידות הוראה על-פי כללי האוניברסיטה. שכרו של מורה מן החוץ מחושב על בסיס מספר יחידות הוראה אותם הוא מבצע כפול ערך היחידה אשר מתפרסם ומתעדכן ע"י הות"ת בהתאם לפרוט הבא:

רמה 1 – מורה מן החוץ בעל תואר בוגר

רמה א' - מורה מן החוץ בעל תואר מוסמך

רמה ב' - מורה מן החוץ בעל תואר ד"ר

רמה ג' - מורה מן החוץ בעל תואר פרופ'

 

תקופת המינוי

משך המינוי של מורה מן-החוץ המלמד סמסטר אחד יהיה ארבעה וחצי חודשים ומינויו של מורה המלמד שנה אקדמית מלאה יהיה תשעה חודשים.

ביטוח פנסיוני 

מורה מן-החוץ יבוטח כברירת מחדל בקרן פנסיה מקיפה של "מבטחים החדשה". אחוזי הניכוי יהיו בהתאם להוראות צו ההרחבה.  יחד עם זאת, באפשרותו של העובד לבחור ולהצטרף לכל  קרן פנסיה אחרת. במקרה זה ימלא טפסים בהתאם.

חופשה שנתית  

מורה מן החוץ זכאי לחופשה כמתחייב עפ"י חוק. יש לנצל את ימי החופשה בעת הפגרה מהלימודים בחופשות הסמסטרים ובחופשות הקיץ.

מחלה  

מורה מן החוץ זכאי לדמי מחלה על פי הוראות החוק. על היעדרות מפאת מחלה יש לדווח לעוזר כ"א ביחידה בצירוף אישורים רפואיים כמקובל.

קצובת נסיעה

מורה מן-החוץ זכאי לתשלום דמי נסיעות לפי ימי עבודה בפועל בהתאם להנחיות החשב הכללי.

דמי הבראה

מורה מן החוץ זכאי לתשלום דמי הבראה בהתאם לצווי הרחבה במשק. התשלום יחסי להיקף המשרה ולתקופת ההעסקה.

טופס הסכמה חד-פעמי העברת מידע על שירות מילואים למוסד לביטוח לאומי 

עם תחילת עבודתו באוניברסיטה נדרש מורה מן החוץ לחתום על טופס הסכמה חד-פעמי, שלפיו המוסד לביטוח לאומי יעביר לאוניברסיטה מידע אודות תקופות שירות המילואים שלו במהלך עבודתו באוניברסיטה. טופס זה נועד לאפשר לאוניברסיטה לקבל החזר תגמולי מילואים מהמוסד לביטוח לאומי בגין השכר ששלמה לו בזמן שהותו במילואים.

אי חתימה על טופס זה, תמנע טיפול בכתב המינוי במחלקת כח-אדם.

תגמולי מילואים  

מורה מן-החוץ היוצא למילואים במהלך תקופת מינויו, ימשיך לקבל שכר מהאוניברסיטה. מורים מן החוץ (אשר עוסקים בהוראה בלבד ומטלות נלוות להוראה ולא במחקר) שיצאו לשירות מילואים, וביצעו את כל המטלות לרבות החזר שיעורים שביטלו יהיו זכאים לתגמולי מילואים בנוסף לתשלום שכרם . מורה מן החוץ ימלא טופס "יציאה לשירות מילואים תוך שמירה על תפקוד מלא בעבודה". את הטופס יש להעביר לידי רכז כ"א ושכר במחלקת כ"א המטפל ביחידה.

מורה מן החוץ היוצא לשירות מילואים מתבקש לדווח על כך לעוזר כח אדם ביחידה ובנוסף לשלוח את אישור שירות המילואים לידי רכז כ"א ושכר במחלקת כ"א המטפל ביחידה.

הודעה זו מהווה הודעה על תנאי עבודה על פי חוק הודעה לעובד(תנאי עבודה). אין באמור בכדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח  כל דין צו הרחבה הסכם קיבוצי או חוזה עבודה. 

חוקרים

הודעה  על תנאי עבודה של חוקרים באוניברסיטה העברית

מעודכן ליולי 2016


במסלול חוקרים ימונו בעלי תואר PhD והם יועסקו ככלל במחקר אקדמי בין כותלי האוניברסיטה העברית  ועבודתם במוסד ארעית, כגון אלה:

(1) חוקרים שהעסקתם ממומנת ממענקי מחקר ותקציבי חוץ;

(2) חוקרים במרכזי מחקר ובמכוני מחקר;

(3) עובדים המועסקים בתכנית "קליטה במדע" קמ"ע.

 

הדרגות

במסלול חוקרים ארבע דרגות:

חוקר נלווה – Research Associate

חוקר נלווה בכיר – Senior Research Associate

חוקר-עמית – Research Fellow

חוקר-עמית בכיר – Senior Research Fellow (דרגה זו אינה חלה על בעלי מינויים בתכנית קמ"ע.

ביטוח פנסיוני

חוקרים זכאים לביטוח פנסיוני בתכנית מקיפה בקרן צוברת חיצונית.

קרן השתלמות

כל עובד זכאי לבחור באחת מקופות ברירת המחדל המוצעות בטבלה המצורפת בקישור: https://hr.huji.ac.il/kranot

או בכל קרן השתלמות אחרת וזאת בהתאם להעדפותיו  האישיות

שיעורי ההפרשות יהיו כדלקמן:

ניכוי עובד - 2.5% מהשכר, הפרשת האוניברסיטה - 7.5%

 

קרן לקשרי מדע בינלאומיים

חוקרים זכאים במהלך תקופת שירותם בלבד להקצבה לקרן לקשרי מדע בינלאומיים בשיעור הנהוג לגבי הסגל האקדמי ובהתאם להיקף המשרה.

ביטוח חיים

חוקר המועסק בהיקף של חצי משרה ומעלה זכאי להיות מבוטח ב"ביטוח חיים קבוצתי" של עובדי האוניברסיטה.  הניכוי עבור דמי ביטוח חיים לחוקר כנ"ל יבוצע באמצעות תלוש השכר רק לאחר מילוי טופס בקשה להצטרפות לביטוח חיים.

יש להקפיד ולמלא בטופס הצטרפות לביטוח חיים את החלטת החוקר, באם הוא מעוניין להצטרף לביטוח חיים.

חוקר שאין ברצונו להיכלל בהסדר זה, חייב להודיע על אי רצונו זה ע"ג הטופס הנ"ל.

על ביטול ביטוחי משנה של הביטוח יש להעביר הודעה בכתב אל הגב' רחל בצון, מחלקת שכר, אגף משאבי אנוש טלפון: 02-5882733.

דמי הבראה

חוקרים במשרה מלאה זכאים לתשלום עבור 13 ימי נופש בהתאם לנהוג לגבי הסגל האקדמי באוניברסיטה. התשלום משולם יחסית להיקף המשרה ולתקופת ההעסקה בתשלומים חודשיים במהלך תקופת המינוי, עפ"י התעריפים הנהוגים לגבי הסגל האקדמי.

חופשה שנתית

חוקרים זכאים ל- 30 ימי חופשה בשנה אשר אינם ניתנים לצבירה או לפדיון, ניצול ימי החופשה יעשה במהלך תקופת המינוי, בתיאום עם הממונה.

מחלה

מכסת ימי המחלה לחוקר המועסק 12 חודשים הינה 30 יום לשנה.

העסקה לתקופה קצרה יותר ו/או בהיקף משרה קטן יותר, תזכה באופן יחסי לתקופה או לחלקיות המשרה.

על היעדרות מפאת מחלה יש לדווח באמצעות מערכת דיווח הצהרות.

פטור משכר לימוד

חוקרים זכאים לפטור משכר לימוד (לרבות לבני/בנות זוגם וילדיהם) בהתאם להיקף משרתם. ובהתאם לתנאים המפורטים בהוראות הנהלה וכפופים לשינויים שיחולו מעת לעת.

קצובת נסיעה

חוקרים זכאים להחזר תשלום נסיעות לעבודה וממנה בהתאם לנוהלים המקובלים באוניברסיטה. הסכומים מתעדכנים בהתאם לנהוג בשירות המדינה.

שמירת סודיות

חוקרים מחוייבים בשמירת סודיות של כל המידע המגיע לידיעתם במסגרת תפקידם. התחייבות זו חלה גם לאחר סיום ההעסקה באוניברסיטה.

קניין רוחני

הבעלות על זכות היוצרים, פטנטים, המצאות וחידושים של חוקרים במהלך עבודתם באוניברסיטה שייכת לאוניברסיטה. המצאות של חוקרים כפופות לנוהלי האוניברסיטה בעניין ניצול המצאת שירות ופטנטים (הוראת הנהלה – 15-001). "ניצול המצאות עובדים ופטנטים", והוראת הנהלה 15-001 "קשרים בין חברי סגל אקדמי לגורם עסקי". על חוקר לדווח לממונה על כל המצאה במהלך או עקב עבודתו.

טופס הסכמה חד פעמית – העברת מידע על שירות מילואים

חוקרים יחתמו על טופס הסכמה חד פעמי למוסד לביטוח לאומי, המתיר העברת מידע על שירות מילואים לאוניברסיטה, במהלך תקופת העסקה באוניברסיטה, וזאת על מנת לאפשר לאוניברסיטה קבלת החזר מהמוסד לביטוח לאומי בגין משכורת המשולמת לחוקר היוצא למילואים.

חוקר היוצא לשירות מילואים מתבקש לדווח באמצעות מערכת דיווח הצהרות על ימי היעדרותו כתוצאה משירות מילואים ובנוסף לשלוח את אישור שירות המילואים לידי רכז כ"א ושכר במחלקת כ"א המטפל ביחידה. 

עבודה נוספת

חל איסור על העסקה בעבודה נוספת ללא אישור. כללי העסקה נוספת מפורטים בתקנון העסקה נוספת של הסגל האקדמי.

הפסקת העסקה

במינוי שאינו עולה על 12 חודשים רשאית האוניברסיטה להפסיק את שירותו של חוקר במהלך תקופת המינוי, תוך מתן הודעה מוקדמת של 30 יום . חוקר המועסק ברציפות מעל 12 חודשים זכאי לקבל הודעה מוקדמת של 90 יום על הפסקת שירותו.

אי חידוש מינוי

המינוי של חוקר יסתיים במועד הנקוב בו, אלא אם נמסרה לחוקר הודעה בכתב על חידוש המינוי.

משמעת

על חוקרים חל תקנון המשמעת של הסגל האקדמי של האוניברסיטה והתקנון למניעת הטרדה מינית.

תנאי העסקה כלליים

חוקרים המועסקים עפ"י תנאים המפורטים בחוזר זה, לא חלים עליהם הסכמים, תקנונים והסדרים אחרים הנהוגים באוניברסיטה, אלא אם צוין בהם במפורש אחרת.

שינויים

התנאים המפורטים בחוזר זה נקבעים ע"י הנהלת האוניברסיטה הרשאית לשנותם מפעם בפעם, לפי שיקול דעתה.
הודעה זו מהווה הודעה על תנאי עבודה על פי חוק הודעה לעובד(תנאי עבודה). אין באמור בכדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח  כל דין צו הרחבה הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.