Table of Contents

קרנות השתלמות

 

להלן טבלת תשואות ודמי הניהול בקרנות עמן הגענו להסדר

 

גוף מנהל

גובה דמי ניהול ממוצע מהצבירה

תשואה ברוטו לשנת 2020 

תשואה ממוצעת ברוטו 3 שנים אחרונות

תשואה ממוצעת

ברוטו 5 שנים אחרונות

מדד  שארפ

נכון לחודש דצמבר 2020

                   פרטי איש הקשר

 

  קישור לטופס הצטרפות

כלל

0.25%

5.67%

5.7%

5.3%

0.83

ויקי בוסו טיקר

02-5019901

office@btiker-ins.co.il

 

קישור לטופס הצטרפות

 

הראל

0.34%

4.09%

4.49%

5.04%

0.77

יעל הולנדר

050-6323897

yaelho@harel-ins.co.il

קישור לטופס הצטרפות

מנורה מבטחים

0.35%

2.53%

4.25%

4.73%

0.65

אפרת ברבי אמסלם

050-4795147

BEREBIE@NEWMIVT.CO.IL

קישור לטופס הצטרפות

מגדל

0.35%

4.84%

4.98%

5.01%

0.80

יסמין דיין

050-6705890

yasminda@migdal.co.il

קישור לטופס הצטרפות

קופת הגמל של עובדי האוניברסיטה העברית

0.42%

7.65%

5.41%

5.35%

0.93

דרור דיין

02-5680903

dror@gemel.huji.ac.il

קישור לטופס הצטרפות

אקסלנס

0.5%

5.89%

5.69%

6.08%

0.86

עמית רומנו

050-2399164

amitr2@fnx.co.il

קישור לטופס הצטרפות

הלמן אלדובי

0.5%

4.17%

5.29%

4.69%

0.77

יניב פרנסה

050-8836300

yanivp@quality-ins.co.il

הצטרפות דרך איש הקשר

פסגות

0.5%

4.05%

4.77%

4.83%

0.72

מרינה גוטמן

054-6309202

MarinaG@psagot.co.il

קישור לטופס הצטרפות

מיטב דש

0.55%

6.15%

5.42%

5.33%

0.82

אפרים ברודץ

054-4269005

Ephraim.Brodatch@MeitavDash.co.il

קישור לטופס הצטרפות

אנליסט

0.6%

4.09%

5.04%

5.85%

0.74

שירות לקוחות

03-7147177

הצטרפות דרך שירות לקוחות

אלטשולר שחם

0.69%

5.34%

6.04%

6.68%

0.98

נופר הירש

052-6836123 

nofarh@altshul.co.il

קישור לטופס הצטרפות

ילין לפידות

0.75%

4.82%

5.47%

5.86%

0.85

שירות לקוחות

03-7132323

הצטרפות דרך שירות לקוחות

 

 

  • התשואות הנ"ל נלקחו מאתר הגמל-נט של משרד האוצר במסלול השקעות כללי (נכון נובמבר 2019).
  • דמי הניהול הנ"ל הינם שנתיים כאחוז מהסכום הצבור בקרן.
  • אנו ממליצים לעובדים בעלי קרן השתלמות פעילה באחת הקופות, לפנות ולברר בקופה שאכן מקבלים את ההטבה בדמי הניהול.
  • בקרן ההשתלמות של עובדי האוניברסיטה, דמי הניהול נקבעים על בסיס הוצאות בפועל של הקרן.
  • אנו ממליצים לבדוק ולעקוב אחר גובה דמי הניהול והתשואות של הקרנות ולבחון בהתאם את החלופות המוצעות.
  • ניתן לבצע בכל עת השוואה בין קרנות ההשתלמות באתר הגמל-נט של משרד האוצר.
  • כל עובד רשאי לבחור בכל קרן השתלמות שיחפוץ וההנהלה ומועצת העובדים לא נוטלים על עצמם אחריות כלשהי בעניין זה.
  • ההטבות לדמי ניהול בחברות: כלל, מנורה, מגדל והראל ניתנות גם לבני זוג, בכפוף לבדיקה ואישור של הקרן.
  • מדד שארפ מודד את הביצועים של תיקי השקעות לפי חישוב של עודף התשואה ליחידת סיכון על נכסי ההשקעה. ככל שהתשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון כך המדד גבוה יותר.

 

אין בדף זה או בעצם הבחירה באחת מקרנות ההשתלמות הנ"ל משום המלצה או יעוץ כלשהם.

הבחירה צריכה להיעשות על פי העדפות וצרכים אישיים וניתן להיעזר לצורך כך במשווק/יועץ פנסיוני.