תנאי שכר

משכורות וניכויים:

שכר הסגל האקדמי נקבע עפ"י הסכמי השכר הארציים שנחתמים בין האוניברסיטאות לבין ארגוני הסגל האקדמי.

 

תקנון למינויים והעלאות:

תקנון העלאות וקידומים של חברי הסגל האקדמי הבכיר מפורט באתר המזכירות האקדמית.

 

מעבר לעמוד פרטים אישיים ומילוי טפסים

ריכוז נתוני שכר – סגל אקדמי בכיר במסלול הרגיל

שכר חודשי רגיל

 

שכרו של חבר הסגל ישולם החל מחודש יולי של אותה השנה, שלושה חודשים טרם תחילת שנת הלימודים, בכפוף לדרגתו האקדמית.

דרגה

שכר חודשי

מענקים דיפרנציאלים ממוצע חודשי

הבראה

סה"כ שכר חודשי ממוצע

מרצה

16,363

4,658

652

21,673

מרצה בכיר

18,131

5,229

652

24,012

פרופסור חבר

20,685

5,445

652

26,781

פרופסור מן המניין

24,831

7,271

652

32,754

 
  • מענקים דיפרנציאלים משולמים שמונה פעמים בשנה בכפוף להצהרות. סך התשלום הממוצע החודשי מחושב באופן הבא : צבירת הסכום של 8 המענקים חלקי 12 חודשים.
  • חבר הסגל זכאי לתשלום נוסף של החזר נסיעה חודשי מהבית לעבודה.
  • חברי סגל להם ילדים עד גיל 5 זכאים לתוספת מעונות בכפוף להסכם.
  • התשלום מבוצע לפי וותק שכר תחילי. בתום כל שנה מקודם השכר בכ – 2.5% עד תקרת הוותק בדרגה.

סל קליטה

האוניברסיטה מעמידה לרשות חבר הסגל הנקלט החדש במסלול הרגיל (שלא כיהן בעבר כחבר סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה בישראל) "סל קליטה" בסך 356,171 ₪, אשר נועד למימון הוצאות/שירותים שונים בהתאם להסכם. ניתן לנצל את מלא הסל במהלך שש שנות העבודה הראשונות, היינו, בתחילת כל שנת עבודה יופשר  1/6 מהסכום (59,362 ש"ח) . היתרה הבלתי מנוצלת תועבר משנה לשנה. הסל נחשב להלוואה עומדת, בתום כל שנת עבודה יהפוך 1/12 מסכום ההלוואה למענק, בתום 12 שנות עבודה יהפוך מלא הסל למענק.

תנאים נלווים

  1. צבירת שני חודשי שבתון בגין כל שנת עבודה.
  2. צבירת קרן קשרי מדע $ בסכום שנתי של בין 4,925$ - 12,212$ לכל שנה כתלות בדרגה .
  3. זכאות לקרן השתלמות שקלית ממועד תחילת ההעסקה, בהיקף של 10% מהשכר החודשי ( למעט נסיעות וסל קליטה ) מתוכה 7.5% ע"ח המעביד.
  4. זכאות לקרן פנסיה אשר נבחרה בקפידה ע"י ארגון הפרופסורים והנהלת המוסד תוך שימת דגש על תשלום דמי ניהול נמוכים במיוחד .
  5. הבטחת תשלום פיצויים עודף ביחס לנהוג בישראל בשיעור של 125% על השכר החודשי  (גבוה ב 25% !!! ) . מתוכו משולמים 97% גם במקרה של עזיבה יזומה ע"י העובד .
  6. סל הטבות ייחודי המנוהל ע"י ארגון הפרופסורים.

 

מעודכן ל 01/2022