Table of Contents

טפסים בעברית

טפסי מחלקת כח-אדם

 

טופס 004 - בקשה למינוי ארעי/חוזה/הארכת מינוי ארעי/ הארכת חוזה לסגל מנהלי

טופס 024 - הצגת מועמדות למכרז פנימי

טופס 045 - בקשה לאישור עבודה נוספת מחוץ לאוניברסיטה סגל מנהלי

טופס 047 - בקשה למינוי ממלא מקום/ להארכת מינוי לממלא מקום

טופס 048 - בקשה לאישור מענק הדרכה/ חופשת לימודים

טופס 052 - בקשה לפטור משכר לימוד - ללימודים באוניברסיטה העברית

טופס 054 - בקשה לפטור משכר לימוד ב: בן-גוריון, בר-אילן, חיפה, טכניון, מכון ויצמן

טופס 057 - בקשה לאישור העסקה לפי חישוב שעות חודשי

טופס 065 - בקשה לניוד עובד/ת למשרה פנויה - ויסות

טופס 072 - בקשה להחזר שכר לימוד בגין לימודי בני משפחה

טופס 075 - בקשה למינוי/ הארכת מינוי מורה מן החוץ

טופס 082 - הודעת היחידה על הפסקת עבודה (ניתן למלא במחשב)

טופס 130/101 - כרטיס עובד לדיווח פרטים אישיים למס הכנסה

טופס 107 - פרטים אישיים

טופס 119 - הודעה על שינויים אישיים

 

סגל מינהלי:

004 - סט טפסים מלאים עם נספחים לקליטת עובד חדש במינוי/חוזה לחצ/י כאן.

בנוסף יש לצרף:

צילום ת.ז של העובד

קרן פנסיה דיגיטלית - הסדרת החיסכון הפנסיוני/הצטרפות לקרן פנסיה להיכנס לדף הפנסיות ולבחור פנסיה (יעשה ע"י העובד)

לשימוש עוזר המינהל, יש להזמין כרטיס עובד בקישור כאן