הודעות אגף לשנת 2018

הודעה מס' 1 - חופשה מרוכזת אוגוסט 2018, תשע"ח

הודעה מס' 2  - ימי בחירה לשנת 2018

הודעה מס' 3 - יום הסגל תשע"ח

הודעה מס' 4  - פורים 2018

עדכון להודעה מס' 4 - פורים 2018

הודעה מס' 5 - שי לחג לעובדים מנהליים במינוי ולפי שעות - תזכורת

הודעה מס' 6 - חופשת הפסח 2018

הודעה מס' 7 - עדכון תעריפים שכר מורים מן החוץ המועסקים עפ"י שעות ושכר עבודה נלוות

הודעה מס' 8 - דמי שבתון והקצבה לקשרי מדע בינלאומיים 2018

הודעה מס' 9 - מעבר למערכת דיווח נוכחות חדשה

הודעה מס' 10 - תשלומי הונרריום למרצים אורחים

טופס הודעה מס' 10: טופס הצהרה להתקשרות

טופס הודעה מס' 10: W9

הודעה מס' 11 - הצהרה על קרובי משפחה המועסקים באוניברסיטה

הודעה מס' 12 - חופשה מרוכזת בחודש אוגוסט 2018

הודעה מס' 13 - שינוי בחישוב שעות חודשי במערכת הנוכחות ל"תומכי המחקר" באוניברסיטה

הודעה מס' 14 - אישור עבודה בימי שישי

הודעה מס' 15 - צום תשעה באב יום שבתון

הודעה מס' 16 - עבירת משמעת

הודעה מס' 17 - הודעה על מינוי עוזרת לשירותי רווחה

הודעה בדבר חופשת החגים לשנת תשע"ט

הודעה מס' 18 - יום שבתון-בחירות לרשויות המקומיות

הודעה מס' 19 - הכרה בימי צום כימי בחירה

הודעה מס' 20 - דיווח העדרות מסיבות מחלה

הודעה מס' 21 - חופשת החגים - שנת תשע"ט - עדכון

הודעה מס' 22 - רה ארגון במחלקת כח אדם

הודעה מס' 23 - תשלומי הונרריום למרצים אורחים

הודעה מס' 24 - דמי שבתון והקצבה לקשרי מדע בינלאומיים

הודעה מס' 25 - התמודדות וטיפול במצבי אבל ריענון הודעה מיום – 24/2/2014

הודעה מס' 26 - עבירת משמעת - זיוף חתימות של מורשה חתימה

הודעה מס' 27 - היעדרות בגין תאונת דרכים

הודעה מס' 28 - תעריפי תחבורה ציבורית