Table of Contents

מועדי קידום בדירוגים השונים

 

 

דירוג: מח"ר, מינהל, מהנדסים, טכנאים והנדסאים

קידום

פז"מ רגיל

תואר שני/ שלישי

תעודת הוראה

במסגרת התקן(*)

שנתיים

מקצר פז"מ רגיל לחצי

מקצר פז"מ רגיל

 

לשיא התקן

2.5 שנים

1.5 שנים

שנתיים

דרגה אישית ראשונה

30 חודשים

30 חודשים

30 חודשים

דרגה אישית שנייה

33 חודשים

33 חודשים

33 חודשים

דרגה אישית שלישית

34 חודשים בתנאי שוותק העובד באוניברסיטה 20 שנה במינוי (לא כולל עבודה לפי שעות)

34 חודשים בתנאי שוותק העובד באוניברסיטה 20 שנה במינוי (לא כולל עבודה לפי שעות)

34 חודשים בתנאי שוותק העובד באוניברסיטה 20 שנה במינוי (לא כולל עבודה לפי שעות)

 

(*) בדירוג מח"ר ומהנדסים הפז"מ לקידום מדרגה 35 ל-36 הוא שנה אחת.

הערכת עובד בחוזה לפי סכום לצורך קידום תיעשה אחת ל-3 שנים (ללא קיצור פז"מ). מקסימום 3 קידומים.

 

מועדי קידום עובדי מעבדה

דרגות

.ARC

.LRC

.OGD

MSC
בכ"מ בכיר

OGM
בכ"מ בכיר

   ה - ד

שנה

 

 

 

 

ד - ג

שנתים

שנה

 

 

 

ג - ב

שנתיים

שנתיים

שנתיים

 

 

ב - א

שנתיים

שנתיים

שנתיים

 

 

א - א1

3 שנים 

שנתיים

שנתיים

 

 

א1 - א2

3 שנים לשיא התקן

3 שנים

שנתיים

 

 

א2 - א3

30 חודשים

3 שנים לשיא התקן

3 שנים

שנתיים

שנתיים

א3 - א4

33 חודשים

30 חודשים

3 שנים לשיא התקן

שנתיים

שנתיים

א4 - א5

34 חודשים(*)

33 חודשים

30 חודשים

שנתיים

שנתיים

 
  1.   הקידומים לדרגות אלה רלוונטיים לגבי עובדים המועסקים באוניברסיטה לפחות 20 שנה ומותנים בהחלטת הוועדה המקצועית כמוגדר בהסכם מיקרוביולוגים וביוכימאים.