Table of Contents

תנאי עבודה - עוזרי הוראה

הודעה על תנאי עבודה של עוזרי הוראה באוניברסיטה העברית

מעודכן ליולי 2016


תפקידי עוזרי הוראה

מתן תרגילים צמודים להרצאות, בדיקת תרגילים ועבודות בית, בדיקת בחינות, ייעוץ והדרכת תלמידים, כולל הדרכה ביבליוגרפית, הכנת כל הדרוש לניסויים ולתרגילים במעבדות וחומר המחשה בהרצאות, הדרכת תלמידים במעבדות, בדיקת דו"חות מעבדה, עבודות שדה והדרכה בסיורים, הכנת חומר עזר לשיעורים ותרגילים, שמירה בבחינות. גם אם יתבצעו לפני או אחרי תקופת המינוי, אך קשורים לשנה"ל הרלוונטית.  עוזרים במחקר יעזרו למורים בעבודות המחקר שלהם, בהתאם להנחיותיהם של המורים.

עוזר הוראה אשר יידרש לבצע תפקידי הוראה פרונטליים בשיעורים עצמאיים או תרגילים עצמאיים שאינם צמודים לשיעור ראשי, או מהווים חלק מקורס ראשי, יהיה זכאי לקבל תוספת של 15% לשכרו באופן יחסי לשיעור מטלה זו מסך כל היקף העסקתו.

היקף העסקה של עוזר הוראה לא יפחת משיעור של 12.5% משרה.

וותק שכר

עוזר הוראה יהיה זכאי לתוספת ותק עבור התקופה ששירת חובה (בלבד) בצה"ל.

תואר ראשון מקנה שנת ותק אחת על כל שנה מיום קבלת התואר.

ביטוח פנסיוני

עוזר הוראה יבוטח כברירת מחדל בקרן פנסיה מקיפה של מגדל מקפת של חברת מגדל, יחד עם זאת, באפשרותו של העובד לבחור ולהצטרף לכל קרן פנסיה אחרת. בכל מקרה זה, ימלא טפסים בהתאם.

משכרו של עוזר הוראה ינוכו 7.5% לתגמולים ומנגד הפרשת המעביד תעמוד על 7.5% לתגמולים ו-6% ע"ח פיצויי פיטורין. החל מ-1/1/2013- הפרשת המוסד תגדל ל-7%. שיעור הניכוי מחברי הסגל יגדל ל-6.5%.
בנוסף, ניתן להצטרף לביטוח אבדן כושר עבודה בעלות של  0.6% מהשכר ברוטו. עובד חדש המעוניין להצטרף לביטוח אובדן כושר עבודה ימלא טופס בקשה בהתאם. את הטופס ניתן לקבל במזכירות היחידה או באתר אגף משאבי אנוש (hr.huji.ac.il)

בכדי להתאים את החיסכון באופן הטוב ביותר לצרכיו האישיים של העובד (מסלולי ביטוח, אפיק השקעה וכו') מומלץ לתאם פגישה אישית עם נציג החברה, טלפון: 6099*.

קרן השתלמות

כל עובד זכאי לבחור באחת מקופות ברירת המחדל המוצעות בטבלה המצורפת בקישור: https://hr.huji.ac.il/kranot

או בכל קרן השתלמות אחרת וזאת בהתאם להעדפותיו  האישיות

שיעורי ההפרשות יהיו כדלקמן:

ניכוי עובד - 2.5% מהשכר, הפרשת האוניברסיטה - 7.5%

 

דמי הבראה

עוזר הוראה זכאי לתשלום דמי הבראה בהתאם לתעריפים הנהוגים לגבי הסגל האקדמי באוניברסיטה ולכללי התשלום  הנהוגים באוניברסיטה.

עוזר הוראה בעל ותק שכר של פחות מתשע שנים זכאי לתשלום בעבור 11 ימי הבראה. 

עוזר הוראה בעל ותק שכר של מעל 9 שנים זכאי לתשלום בעבור 13 ימי הבראה.

גובה התשלום הוא יחסי להיקף המשרה ולתקופת ההעסקה.                                   

חופשה שנתית

עוזרי הוראה זכאים לחופשה שנתית כמתחייב עפ"י חוק.

יש לנצל את ימי החופשה בעת הפגרה מהלימודים בחופשות הסמסטרים ובחופשות הקיץ.

מחלה

מכסת ימי המחלה לעוזר הוראה ומחקר המועסק 12 חודשים במשרה מלאה, הינה 25 יום לשנה. למי שמועסק תקופה קצרה יותר, תהיה מכסת הימים בהתאם. על היעדרות מפאת מחלה יש לדווח לעוזר כ"א ביחידה בצירוף אישורים רפואיים כמקובל.

פטור משכר לימוד ודמי אבטחה

עוזר הוראה המועסק בהיקף של 9 ש"ש ומעלה לתקופה של 12 חודשים זכאי לפטור מלא משכ"ל. 

האמור מתייחס לתלמידים לתואר שני בלבד. העסקה בהיקף קטן יותר ו/או לתקופה קצרה יותר מזכה בפטור יחסי (עפ"י ההסכם).

עוזר הוראה/מחקר שהנו תלמיד לתואר ראשון, המועסק במשרה מלאה במשך שנה אקדמית מלאה ( 12 חודשים), לרבות תלמיד חשבונאות שנה ד', זכאים לפטור של 50% משכ"ל לתואר בוגר (עבור לימודיהם באוניברסיטה העברית בלבד). העסקה בהיקף קטן יותר ו/או לתקופה קצרה יותר מזכה בפטור יחסי.

תנאי פטור משכ"ל כפופים לנוהלי האוניברסיטה המפורטים בהוראות הנהלה.

 

קצובת נסיעה

עוזר הוראה הזקוק לתחבורה ציבורית כדי להגיע למקום עבודתו זכאי לתשלום נסיעות לעבודה בהתאם להסכם שנחתם עם הארגון.  הסכומים מתעדכנים בהתאם להנחיות החשב הכללי.

יש להקפיד ולמסור את כתובת המגורים בעת הלימודים. מסירת כתובת אחרת על מנת לזכות בתשלום נסיעות מהווה הונאה ועבירת משמעת חמורה.

תחום עירוני

מי שמועסק בהיקף של חצי משרה ומעלה ומתגורר בתחום העירוני של ירושלים או רחובות יהיה זכאי להחזר נסיעות מלא, עפ"י תעריף של כרטיס "חודשי חופשי" עירוני מלא.

מי שמועסק בהיקף נמוך מחצי משרה, יהיה זכאי להחזר נסיעות בגובה מחצית תעריף "חודשי חופשי" עירוני.

תחום בינעירוני

מי שמתגורר בתחום הבינעירוני של ירושלים או רחובות ומועסק בהיקף של חצי משרה ומעלה,
יהיה הזכאי להחזר נסיעות בגין 3 ימים.

מי שמועסק בהיקף של רבע משרה כולל ועד חצי משרה יהיה זכאי להחזר נסיעות בגין 2 ימים.

מי שמועסק בהיקף של פחות מרבע משרה, יהיה זכאי להחזר בגין יום אחד בשבוע.

יש למלא טופס בקשה לאישור קצובת נסיעה ולהעבירו לעוזר כח-אדם ביחידה.
בטופס יש לציין את מספר הימים בהם מגיע לעבודה באוניברסיטה כאמור לעיל, בהתאם לכתובת המגורים בעת הלימודים.

טופס הסכמה חד-פעמי העברת מידע על שירות מילואים למוסד לביטוח הלאומי

עוזר הוראה יחתום על טופס הסכמה חד-פעמי המופנה למוסד לביטוח הלאומי ולפיו המוסד לביטוח לאומי יעביר לאגף משאבי אנוש של האוניברסיטה, את המידע המצוי ברשותו אודות תקופת שירות המילואים ששירת, כל עוד הוא מועסק באוניברסיטה.

טופס זה נועד לאפשר לאוניברסיטה לקבל החזר תגמולי מילואים מהמוסד לביטוח לאומי.

אי חתימה על טופס זה, תמנע טיפול בכתב המינוי במחלקת כח-אדם.

תגמולי מילואים

עוזר הוראה/מחקר היוצא למילואים במהלך תקופת מינויו, ימשיך לקבל שכר מהאוניברסיטה.

עוזר הוראה היוצא לשירות מילואים במהלך תקופת מינויו מתבקש לדווח על כך לעוזר כח אדם ביחידה ובנוסף לשלוח את אישור שירות המילואים לידי רכז כ"א ושכר במחלקת כ"א המטפל ביחידה. 
עוזרי הוראה (אשר עוסקים בהוראה בלבד ומטלות נלוות להוראה ולא במחקר) שיצאו לשירות מילואים, וביצעו את כל המטלות לרבות החזר שיעורים שביטלו יהיו זכאים לתגמולי מילואים בנוסף לתשלום שכרם. חבר הסגל האקדמי ימלא טופס "יציאה לשרות מילואים תוך שמירה על תפקוד מלא בעבודה - סגל אקדמי". את הטופס יש להעביר לידי רכז כ"א ושכר במחלקת כ"א המטפל ביחידה. 

קניין רוחני

הבעלות של זכות היוצרים, פטנטים, המצאות וחידושים של המורים במהלך עבודתם באוניברסיטה שייכת לאוניברסיטה. המצאות של מורים כפופות לנוהלי האוניברסיטה בעניין ניצול המצאת שירות ופטנטים; (הוראת הנהלה – 15-001). "ניצול המצאות עובדים ופטנטים" והוראת הנהלה 15-011.
"קשרים בין חברי סגל אקדמי לגורם עסקי". על המורה לדווח לממונה על כל המצאה במהלך או עקב עבודתו.

הודעה זו מהווה הודעה על תנאי עבודה על פי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה). אין באמור בכדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח  כל דין צו הרחבה הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.