סל קליטה לחבר סגל אקדמי חדש

נוהל קליטה לחבר סגל אקדמי חדש – סל קליטה והשתתפות בהוצאות ההגעה לישראל

נוהל זה בא להסביר את כללי השימוש בסל הקליטה וכן את התנאים להחזר הוצאות בגין טיסה והובלת הכבודה האישית לישראל.

א. סל קליטה:

האוניברסיטה העברית מעמידה למי שנקלט/ה כחבר/ת בסגל האקדמי הבכיר של האוניברסיטה העברית (שלא כיהן בעבר כחבר סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה בישראל), "סל קליטה" בסך 337,595 ₪ (תעריף נכון לתש"פ וצמוד לשכר באוקטובר של כל שנה).

 

סל קליטה זה נועד לשמש את חבר/ת הסגל החדש/ה למימון הוצאות/שירותים שונים אשר יפורטו להלן:

 1. שכר דירה למגורים – עד לסך 3,200 ש"ח לחודש.
   

 2. הוצאות הקשורות ברכישת דירה/בית – כגון: שכ"ט עו"ד, דמי תיווך, הוצאות הובלה, מס רכישה, שיפוץ דירה/בית לצורך מגורים של חבר הסגל ( כולל: תשלומים לקבלני שיפוץ, הוצאות אדריכל וכד').
   

 3. תשלומי משכנתא – בגין דירה בבעלות חבר/ת הסגל בה הוא/היא מתגוררים - עד לסך 3,200 ש"ח לחודש.
   

 4. תשלומי ביטוח דירה ותשלומי ארנונה – בגין דירה בבעלות חבר/ת הסגל בה הוא/היא מתגורר/ת.
   

 5. תשלומים למעונות יום/גני ילדים – עבור ילדים עד גיל 12, כולל תשלומים לצהרונים ולמטפלות, קייטנות וחוגים.

 6. הוצאות בעת שבתון בחו"ל – הוצאות על חינוך ילדים בחו"ל והוצאות שכר דירה בחו"ל . החזר ההוצאות ישולם בפועל לאחר החזרה לעבודה.
   

 7. הוצאות תקשורת קווית – החזר תשלום חודשי לספק האינטרנט לצורך התחברות מהבית.
   

 8. ביטוחי בריאות – ביטוחים משלימים לקופות החולים, ביטוחי בריאות בחברות הביטוח, ביטוחי שינים, ביטוח סיעודי.
   

 9. ביטוח רכב – ביטוח חובה וביטוח מקיף בלבד של כלי רכב אחד בלבד שנרשם על שם חבר/ת הסגל לתקופה שלא תעלה על שש שנים הראשונות להעסקה באוניברסיטה.
   

 10. הלוואה לרכישת/שיפוץ דירה – סבסוד הריבית על הלוואת משכנתא בשיעור ההפרש בין 4% לשנה לבין % הריבית החל על ההלוואה בפועל. סכום ההלוואה לא יעלה על 150,000 $.
   

 11. הלוואה לרכישת רכב -  סבסוד הריבית על הלוואה לרכישת רכב בשיעור ההפרש בין 4% לשנה לבין % הריבית החל על ההלוואה בפועל. סכום ההלוואה לא יעלה על 60,000 ₪.
   

 12. הפקדה בקרן פנסיה - החל מהשנה הראשונה ניתן להעביר שישית מגובה הסל המלא ( עד לגובה היתרה בסל ) ולהפקידה בקרן פנסיה.  בתום 12 שנות עבודה באוניברסיטה, ניתן יהיה להעביר את היתרה  הבלתי מנוצלת מכספי סל הקליטה, במידה ותהיה, לקרן הפנסיה (ההפקדה לקרן הפנסיה חייבת במס).

 

ב. החזר הוצאות הגעה לישראל לחברי סגל אקדמי חדשים המגיעים מחו"ל לצורך קליטה         באוניברסיטה העברית

 1. חבר/ת סגל אקדמי בכיר חדש הנקלט באוניברסיטה העברית זכאי לקבל החזר הוצאות מלא על כרטיסי הטיסה והובלת המטען שלו/ה ושל משפחתו/ה.

  להלן כללי החזר הוצאות הגעה לישראל:

   

  1. ההחזר מותנה בכך שמדובר בכרטיסי טיסה במחלקת תיירים ובמסלול הקצר ביותר האפשרי.
    

  2. חבר הסגל הנקלט יעביר למחלקת שכר את המסמכים שעבורם הוא זכאי להחזר:
   א. העתק כרטיסי טיסה.
   ב. קבלות עבור הוצאות מטען והובלה.

    

  3. החזר ההוצאות יבוצע באמצעות תלוש השכר, והעובד ישלם מס הכנסה וביטוח לאומי. שיעור המס – בהתאם למדרגות המס של העובד.
    

  4. החזר הוצאות על העברת המטען יאושר עד לסכומים המפורטים להלן (נכון לתשע"ט):

 • מהחוף המזרחי בארה"ב – עד 2500$.
 • מהחוף המערבי בארה"ב – עד 3100$.
 • מהמערב התיכון בארה"ב — עד 2800$.
 • מאירופה – עד 2000$.
 • מדרום אמריקה/אוסטרליה – עד 3100$.
   

 

 • כל הסכומים המשולמים בגין החזר הוצאות הגעה לארץ חייבים בניכוי מס במקור.
 • החזר הוצאות הגעה לישראל יבוצע אך ורק כנגד קבלות או מסמכים אחרים המוכיחים את ביצוע ההוצאה.
 • החזר ההוצאות יבוצע בפעם אחת, לאחר המצאת כל הקבלות והאישורים הנדרשים והחתמת העובד על כתב התחייבות. ההחזר ישולם לא לפני תשלום שכרו הראשון של העובד.
 • כללי השימוש המוכלים על סל הקליטה ומפורטים בפרק סל הקליטה שלעיל, יחולו גם על החזר ההוצאות בהתאמה.
 • הוצאות נסיעה החורגות מהסכומים המופיעים בסעיף 2, ניתן לממן מסל הקליטה כמפורט בפרק "סל קליטה" במסמך זה.
   

 

לקבלת מידע בכל הקשור לאמור בנוהל זה ניתן לפנות לרו"ח שלמה גולן במחלקת שכר ופנסיה, אגף משאבי אנוש: טלפון:  5882732 – 02  מייל:  shlomogol@savion.huji.ac.il

תאריך עדכון: 5/2/2020