Table of Contents

תנאי עבודה - מורים בדירוג עובדי הוראה

הודעה על תנאי עבודה של מורים בדרוג עובדי הוראה באוניברסיטה העברית

מעודכן ליולי 2016

 כתבי מינוי למורים בדרוג עובדי הוראה יהיו בהתאם להסכם הקיבוצי המיוחד של דרוג זה.

תפקידי עובד הוראה
הוראה פרונטלית, הכנת תרגילים ועבודות ובדיקתם, קיום בחינות לרבות הכנת שאלונים, תיקון בחינות ופיקוח והשגחה על ניהול הבחינות, יעוץ והדרכה אישית לתלמידים, קיום שעות קבלה, השתתפות בוועדות ובתפקיד המקצוע וקיום הלימודים, השתתפות בהכנת תכניות לימודים במקצוע והכנת חומר לימודים בסיסי ושוטף ופעולות דומות המתחייבות מתפקיד המורה. מובהר בזה כי כל הפעולות שלעיל כלולות בתפקיד ואינן מזכות בכל גמול נוסף.

 וותק שכר

עובד הוראה זכאי לתוספת וותק עבור התקופה ששירת חובה (בלבד) בצה"ל.
וכן בגין מקומות עבודה בתחום ההוראה.

 ביטוח פנסיוני

מורה שהחל לעבוד באוניברסיטה לפני 1.4.2010 ימשיך להיות מבוטח בתוכנית הפנסיה המקיפה ו/או ביטוח המנהלים שבחר ו/או בקופת הגמל וכל עוד לא מסר הודעה על רצונו לערוך שינוי.

מורה שהחל לעבוד באוניברסיטה לאחר 1.4.2010 יבוטח בתוכנית פנסיה מקיפה "במנורה - מבטחים החדשה" או בכל קרן צוברת אחרת כפי שיבחר. מורה כאמור שהוא חבר בקרן פנסיה ותיקה, יודיע על כך לאוניברסיטה לצורך המשך ביטוחו באותה קרן.

האוניברסיטה תשלם מידי חודש, למורה המבוטח בקופת הפנסיה "מנורה - מבטחים החדשה" ו/או בכל קופת פנסיה מקיפה אחרת חדשה, 12% מהשכר הפנסיוני המבוטח של המורה, ותנכה את חלקו של המורה בשיעור של 5.5% מהשכר הפנסיוני המבוטח.  הפרשות האוניברסיטה הינן במקום 72% מפיצויי פיטורים.

קרן השתלמות

כל עובד זכאי לבחור באחת מקופות ברירת המחדל המוצעות בטבלה המצורפת בקישור: https://hr.huji.ac.il/kranot

או בכל קרן השתלמות אחרת וזאת בהתאם להעדפותיו  האישיות

שיעורי ההפרשות יהיו כדלקמן:

ניכוי עובד - 2.5% מהשכר, הפרשת האוניברסיטה - 7.5%

קרן השתלמות שקלית
האוניברסיטה תפריש כספים לקרן השתלמות אותה יבחר המורה לפי האפשרויות הבאות:
א. קרן השתלמות של עובדי הוראה (כפוף להסכמת הקרן וכל עוד ניתן הדבר על פי תקנותיה). במקרה זה תפריש האוניברסיטה לקרן 8.4% מהשכר הרגיל של המורה המבוטח בפנסיה ותנכה מהמורה 4.2% מאותו שכר. מורה שיצטרף לקרן זו יהיה רשאי לצאת לשבתון במסגרת הקרן ובמימונה, כמקובל לגבי עובדי הוראה במגזר הציבורי החברים בקרן זו, הכול בכפוף לתקנון הקרן והתנאים המפורטים שם.

ב. קרן השתלמות רגילה. במקרה זה תשלם האוניברסיטה 7.5% מהשכר הרגיל של המורה המבוטח בפנסיה ותנכה מהמורה 2.5% מאותו שכר.

במידה וקרן ההשתלמות לעובדי הוראה אינה מאפשרת לחבריה המשך צבירת כספים, תעביר האוניברסיטה את התשלומים לקרן רגילה.

 קרן כללית למימון כנסים והשתלמויות
מורה יהא זכאי לפנות לקרן ולבקש מימון לנסיעה לחו"ל והשתתפות בכנס, סמינריון, השתלמות וכדומה.
לפניה לקרן לצורך קבלת ההשתתפות יצרף המורה את המלצת מנהל המחלקה, ראש החוג, מנהל ביה"ס או הדיקן.

טופס 152 - בקשה לניצול כספים מקרן כללית למימון השתתפות בכנסים וסמינרים מקצועים בחו"ל לעובדי הוראה.

 דמי הבראה

מורה המועסק פחות מ- 9 שנים ברציפות זכאי לדמי הבראה עבור 11 ימים בשנה, מורה המועסק מעל 9 שנים ברציפות זכאי ל-13 ימי הבראה לשנה.
התעריף עבור יום הבראה הינו התעריף הנהוג לגבי כלל עובדי האוניברסיטה.

 חופשה שנתית

מורה זכאי בתקופת פגרות מן הלימודים לחופשת מנוחה של 30 ימי לוח שנה. המורה ינצל את ימי החופשה במהלך הפגרות מהלימודים.
חופשת שנתית אינה ניתנת לצבירה ועל כן אינה ניתנת לפדיון.

 מחלה

מורה זכאי לחופשת מחלה של 30 יום בשנה (2.5 ימים לכל חודש עבודה) צבירת ימי המחלה הינה
ללא הגבלה. מורה חייב לדווח מדי חודש על ניצול/אי ניצול ימי מחלה באמצעות מערכת דיווח הצהרות.

מורה יקבל בעת היעדרותו מחמת מחלה את השכר המבוטח בפנסיה.

מורה הנעדר מעבודתו לרגל מחלה חייב לדווח על כך במשך היום הראשון להיעדרותו ביחידה אליה הוא משתייך. תוך ציון משך ההיעדרות המשוער. נבצר מהמורה למסור את ההודעה בעצמו, ידאג למסירתה באמצעות אדם אחר. בשוב המורה מחופשת המחלה חייב המורה לדווח על תאריכי ההיעדרות ולצרף תעודה רפואית.

 

פטור משכר לימוד 
המורה ובני משפחתו (בעל, אישה וילדים) זכאים לפטור משכר לימוד החל ממועד תחילת עבודתם באוניברסיטה בהתאם לתנאים המפורטים בהוראות הנהלת האוניברסיטה בעניין זה.

 קצובת נסיעה
עובד הוראה זכאי לתשלום דמי נסיעות לפי ימי עבודה בפועל בהתאם לצווי הרחבה במשק.

 כפל תואר
המורים זכאים לתוספת שכר בגין כפל תואר בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי של דירוג עובדי הוראה ובשעורים המפורטים בו.

 תוספת אקדמית
המורים זכאים לקבל בנוסף לאמור לעיל "תוספת אקדמית" אשר תעמוד החל מיום 1.1.2010 כדלקמן: 

מורים אשר השכלתם הינה של תואר ראשון 15%.
מורים אשר השכלתם הינה תואר שני ושלישי 25%.

 

גמול השתלמות
מורה יהיה זכאי לגמול השתלמות בהתאם לכללים המפורטים בהסכם הקיבוצי של דירוג עובדי ההוראה, לרבות על פי אישורים שקיבל המורה בהיותו עובד הוראה, תוך כדי עבודתו באוניברסיטה.

 

מענק יובל
מורה שצבר וותק של 25 שנה ומעלה בשירות הציבורי (השירות הציבורי כולל את: שירות המדינה, הרשויות המקומיות, שלוש הערים הגדולות, הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית וקרן היסוד, הבעלויות של בתי הספר התיכוניים, המכללות להכשרת עובדי הוראה) יהא זכאי למענק יובל.
תשלום המענק הינו יחסי לשיעור המשרה באותה שנה.

החזר הוצאות טלפון
מורה זכאי להחזר הוצאות טלפון של 50 פעימות מונה לחודש.

קצובת ביגוד
מורה זכאי לקצובת ביגוד על פי שתי רמות כדלהלן: 
א. מורה בעל ותק המוכר לצרכי שכר הינו מ-1 ל- 25 שנים יהא זכאי לביגוד לפי רמה 1. 
ב. מורה בעל ותק המוכר לצרכי שכר הוא מ- 26 שנה ומעלה יהא זכאי לביגוד לפי רמה 2.

טופס הסכמה חד-פעמי העברת מידע על שירות מילואים למוסד לביטוח לאומי:
עובד הוראה יחתום על טופס הסכמה חד-פעמי המופנה למוסד לביטוח לאומי ולפיו המוסד לביטוח לאומי יעביר לאגף משאבי אנוש של האוניברסיטה, את המידע המצוי ברשותו אודות תקופות שירות המילואים, כל עוד הוא מועסק באוניברסיטה.
אי חתימה על טופס זה, תמנע טיפול בכתב המינוי במחלקת כח-אדם.
טופס זה נועד לאפשר לאוניברסיטה לקבל החזר תגמולי מילואים מהמוסד לביטוח לאומי.
עובד הוראה היוצא לשירות מילואים מתבקש לדווח באמצעות האינטרנט
tttp://hr-online.huji.ac.il

על ימי היעדרותו כתוצאה משירות מילואים ובנוסף לשלוח את אישור שירות המילואים לידי רכז כ"א ושכר במחלקת כ"א המטפל ביחידה.
חברי הסגל האקדמי (אשר עוסקים בהוראה בלבד ומטלות נלוות להוראה ולא במחקר) שיצאו לשירות מילואים, וביצעו את כל המטלות לרבות החזר שיעורים שביטלו יהיו זכאים לתגמולי מילואים בנוסף לתשלום שכרם. חבר הסגל האקדמי ימלא טופס  "יציאה לשירות מילואים תוך שמירה על תפקוד מלא בעבודה ". את הטופס יש להעביר לידי רכז כ"א ושכר במחלקת כ"א המטפל ביחידה

 קניין רוחני

הבעלות של זכות היוצרים, פטנטים, המצאות וחידושים של המורים במהלך עבודתם באוניברסיטה שייכת לאוניברסיטה. המצאות של מורים כפופות לנוהלי האוניברסיטה בעניין ניצול המצאת שירות ופטנטים; (הוראת הנהלה – 15-001). "ניצול המצאות עובדים ופטנטים" והוראת הנהלה 15-011. "קשרים בין חברי סגל אקדמי לגורם עסקי". על המורה לדווח לממונה על כל המצאה במהלך או עקב עבודתו.

 הודעה זו מהווה הודעה על תנאי עבודה על פי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה). אין באמור בכדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח  כל דין צו הרחבה הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

עבודה נוספת
אין לעסוק בכל עבודה או עיסוק אחר בתשלום ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהאוניברסיטה (סעיף זה חל על העובדים שמועסקים משרה מלאה בלבד).

משמעת
על עובדי הוראה חלים תקנוני המשמעת של האוניברסיטה , תקנון ניגוד עניינים, תקנון מניעת הטרדה מינית ( יש לפרט את התקנונים הרלוונטים).