Table of Contents

תנאי עבודה - מורים מן החוץ

הודעה על תנאי עבודה של מורים מן החוץ  באוניברסיטה העברית

מעודכן ליולי 2016

 

מינויים למורים מן החוץ יהיו בהתאם לכללים המפורטים בהסכם הקיבוצי של הסגל הזוטר ובתקנון האקדמי של מסלול זה.

תפקידי מורה מן החוץ  

מורה מן החוץ מחויב בביצוע כל הפעולות הנלוות להוראה, לפי הפירוט הבא: הוראה פרונטלית , ייעוץ לתלמידים, בדיקת עבודות ותרגילים, הכנת שאלוני בחינה, נוכחות בבחינות, בדיקת בחינות, השלמת שיעורים, השתתפות בפגישות תאום. לרבות אם הביצוע נדרש לפני או אחרי תקופת המינוי.

שכר

היקף ההעסקה של מורים מן-החוץ נמדד ביחידות הוראה על-פי כללי האוניברסיטה. שכרו של מורה מן החוץ מחושב על בסיס מספר יחידות הוראה אותם הוא מבצע כפול ערך היחידה אשר מתפרסם ומתעדכן ע"י הות"ת בהתאם לפרוט הבא:

רמה 1 – מורה מן החוץ בעל תואר בוגר

רמה א' - מורה מן החוץ בעל תואר מוסמך

רמה ב' - מורה מן החוץ בעל תואר ד"ר

רמה ג' - מורה מן החוץ בעל תואר פרופ'

 

תקופת המינוי

משך המינוי של מורה מן-החוץ המלמד סמסטר אחד יהיה ארבעה וחצי חודשים ומינויו של מורה המלמד שנה אקדמית מלאה יהיה תשעה חודשים.

ביטוח פנסיוני 

מורה מן-החוץ יבוטח כברירת מחדל בקרן פנסיה מקיפה של "מבטחים החדשה". אחוזי הניכוי יהיו בהתאם להוראות צו ההרחבה.  יחד עם זאת, באפשרותו של העובד לבחור ולהצטרף לכל  קרן פנסיה אחרת. במקרה זה ימלא טפסים בהתאם.

חופשה שנתית  

מורה מן החוץ זכאי לחופשה כמתחייב עפ"י חוק. יש לנצל את ימי החופשה בעת הפגרה מהלימודים בחופשות הסמסטרים ובחופשות הקיץ.

מחלה  

מורה מן החוץ זכאי לדמי מחלה על פי הוראות החוק. על היעדרות מפאת מחלה יש לדווח לעוזר כ"א ביחידה בצירוף אישורים רפואיים כמקובל.

קצובת נסיעה

מורה מן-החוץ זכאי לתשלום דמי נסיעות לפי ימי עבודה בפועל בהתאם להנחיות החשב הכללי.

דמי הבראה

מורה מן החוץ זכאי לתשלום דמי הבראה בהתאם לצווי הרחבה במשק. התשלום יחסי להיקף המשרה ולתקופת ההעסקה.

טופס הסכמה חד-פעמי העברת מידע על שירות מילואים למוסד לביטוח לאומי 

עם תחילת עבודתו באוניברסיטה נדרש מורה מן החוץ לחתום על טופס הסכמה חד-פעמי, שלפיו המוסד לביטוח לאומי יעביר לאוניברסיטה מידע אודות תקופות שירות המילואים שלו במהלך עבודתו באוניברסיטה. טופס זה נועד לאפשר לאוניברסיטה לקבל החזר תגמולי מילואים מהמוסד לביטוח לאומי בגין השכר ששלמה לו בזמן שהותו במילואים.

אי חתימה על טופס זה, תמנע טיפול בכתב המינוי במחלקת כח-אדם.

תגמולי מילואים  

מורה מן-החוץ היוצא למילואים במהלך תקופת מינויו, ימשיך לקבל שכר מהאוניברסיטה. מורים מן החוץ (אשר עוסקים בהוראה בלבד ומטלות נלוות להוראה ולא במחקר) שיצאו לשירות מילואים, וביצעו את כל המטלות לרבות החזר שיעורים שביטלו יהיו זכאים לתגמולי מילואים בנוסף לתשלום שכרם . מורה מן החוץ ימלא טופס "יציאה לשירות מילואים תוך שמירה על תפקוד מלא בעבודה". את הטופס יש להעביר לידי רכז כ"א ושכר במחלקת כ"א המטפל ביחידה.

מורה מן החוץ היוצא לשירות מילואים מתבקש לדווח על כך לעוזר כח אדם ביחידה ובנוסף לשלוח את אישור שירות המילואים לידי רכז כ"א ושכר במחלקת כ"א המטפל ביחידה.

הודעה זו מהווה הודעה על תנאי עבודה על פי חוק הודעה לעובד(תנאי עבודה). אין באמור בכדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח  כל דין צו הרחבה הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.