Table of Contents

תנאי עבודה - מסלול המקביל

תנאי עבודה – סגל אקדמי במסלול המקביל

נספח הודעה על תנאי עבודה של המסלול המקביל אשר התמנו החל מיום 1.10.2016 ואילך

מעודכן לאפריל 2017

 במסלול המקביל קיימות שלוש דרגות: "מורה משנה" (בשתי דרגות), "מורה" ו"מורה בכיר".

הליכי מינויים, העלאות והענקת קביעות במסלול המקביל מפורטים בתקנון האקדמי המופיע באתר המזכירות האקדמית, לתקנון מינויים והעלאות - לחץ כאן

שכר

שכר חברי הסגל במסלול המקביל החדש מוסדר בהסכם הקיבוצי מיום 14.11.2016 ובהסכם הקיבוצי שבין המוסדות להשכלה גבוהה לבין המועצה המתאמת של ארגוני הסגל האקדמי הבכיר כפי שהוא מתחדש מעת לעת.

ביטוח פנסיוני

חברי המסלול המקביל מבוטחים בקרן פנסיה שנבחרה על ידי ארגון הסגל (נדרש למלא טופס הצטרפות לקופת ברירית מחדל). העובד רשאי לבחור להצטרף לקרן פנסיה אחרת. במקרה זה, ימלא טפסים בהתאם.

משכרו של העובד ינוכו 7.0% לתגמולים ומנגד הפרשת המעביד תעמוד על 7.5% לתגמולים ו-6% ע"ח פיצויי פיטורין.

 מענק הקדשת זמן מלא למוסד

חברי המסלול המקביל המועסקים במשרה מלאה בדרגות "מורה" ו"מורה בכיר" שאין להם הכנסה נוספת מעבר לסכום המפורט בכללים זכאים למענק הקדשת זמן מלא למוסד בכפוף למילוי הצהרה אחת ל-6 חודשים. 

מענק הצטיינות בהוראה

חבר המסלול המקביל החדש יהיה זכאי למענק הצטיינות בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם הקיבוצי מיום 14.11.2016

קרן השתלמות שקלית

חבר המסלול המקביל רשאי להצטרף לקרן השתלמות. ההצטרפות לקרן השתלמות אינה אוטומטית ומותנית במילוי בקשה על ידי העובד.

האוניברסיטה תפריש כספים לקרן השתלמות אותה יבחר כל חבר סגל חדש לפי האפשרויות הבאות:

קרן השתלמות של עובדי הוראה (כפוף להסכמת הקרן וכל עוד ניתן הדבר על פי תקנותיה).

במקרה זה תפריש האוניברסיטה לקרן 8.4% מהשכר המבוטח של המורה ותנכה מהמורה 4.2%.

חבר סגל חדש שיצטרף לקרן זו יהיה רשאי לצאת לשבתון במסגרת הקרן ובמימונה, כמקובל לגבי עובדי הוראה במגזר הציבורי החברים בקרן זו, הכל בכפוף לתקנון הקרן והתנאים המפורטים שם.

קרן השתלמות "רגילה"

במקרה זה תשלם האוניברסיטה 7.5% מהשכר המבוטח של חבר סגל חדש ותנכה מהמורה 2.5%.

למען הסר ספק מובהר כי חבר סגל חדש הבוחר בחלופה זו לא יהיה זכאי לצאת לשבתון עפ"י המפורט בחלופה הקודמת - קרן השתלמות של עובדי הוראה.

בין אם בחר חבר סגל חדש בקרן השתלמות של עובדי הוראה ובין אם בחר בקרן השתלמות רגילה, תשחרר האוניברסיטה את מלוא הכספים הצבורים בקרן לזכותו, עם סיום עבודתו באוניברסיטה. הכל בכפוף לתקנון הקרן ולהוראות כל דין.

לכל אחד מחברי הסגל תעמוד הזכות לשנות את מסלול תכנית קרן ההשתלמות בה בחר מדי תקופה, בכפוף לדין ולתקנונים החלים על הצדדים בעניין זה.

קרן כללית למימון כנסים והשתלמויות

חבר סגל חדש יהא זכאי לפנות לקרן ולבקש מימון לנסיעה בארץ או בחו"ל והשתתפות בכנס, סמינריון, השתלמות וכדומה.

לפניה לקרן לצורך קבלת ההשתתפות יצרף חבר הסגל החדש את המלצת ראש החוג, הדיקן או מנהל בית הספר. למי פונים? אין כאן כתובת

ביטוח חיים

חבר המסלול המקביל המועסק בהיקף של חצי משרה ומעלה זכאי להיות מבוטח ב"ביטוח חיים קבוצתי" של עובדי האוניברסיטה. הניכוי עבור דמי ביטוח חיים יבוצע באמצעות תלוש השכר רק לאחר מילוי טופס בקשה להצטרפות לביטוח חיים

טופס נוסף: ביטוח חיים ונכות קבוצתי

למידע נוסף על ביטוחים יש לפנות לרכזת הביטוח בטלפון: 02-5881409.

לתשומת ליבכם, בטופס ההצטרפות לביטוח חיים על העובד להקפיד לסמן אם הוא מעוניין להצטרף לביטוח חיים.

 דמי הבראה

חברי המסלול המקביל במשרה מלאה בדרגות "מורה" ו"מורה בכיר" זכאים לתשלום עבור 13 ימי נופש.

חברי המסלול המקביל במשרה מלאה בדרגת "מורה משנה" זכאים לתשלום עבור 11 ימי נופש.

גובה התשלום הוא יחסי להיקף המשרה ולתקופת ההעסקה.

חופשה שנתית

חברי המסלול המקביל מנצלים את ימי החופשה על פי חוק במהלך הפגרה מלימודים.

מחלה

מכסת ימי המחלה לחבר המסלול המקביל המועסק 12 חודשים הינה 30 יום בשנה (בהתאם להיקף המשרה)

על חברי המסלול המקביל בדרגות "מורה" ו"מורה בכיר" לדווח על היעדרות מפאת מחלה באמצעות מילוי הצהרה  מדי חודש באינטרנט בקישור הבא:   לחץ כאן

על חברי המסלול המקביל בדרגת "מורה משנה" לדווח על היעדרות מפאת מחלה לעוזר כח אדם ביחידה.

פטור משכר לימוד

חברי המסלול המקביל זכאים לפטור משכר לימוד בהתאם להיקף משרתם. זאת בהתאם לתנאים המפורטים בהוראות הנהלה מספר 05-017 הכפופים לשינויים שיחולו מעת לעת.

קצובת נסיעה

חברי המסלול המקביל זכאים להחזר תשלום נסיעות לעבודה וממנה בהתאם לנוהלים המקובלים באוניברסיטה.

שמירת סודיות

חברי המסלול המקביל מחויבים בשמירת סודיות של כל המידע המגיע לידיעתם במסגרת תפקידם. התחייבות זו חלה עליהם גם לאחר סיום ההעסקה באוניברסיטה

 

קניין רוחני

הבעלות על זכות היוצרים, פטנטים, המצאות וחידושים של חברי המסלול המקביל במהלך עבודתם באוניברסיטה שייכת לאוניברסיטה. המצאות של חברי המסלול המקביל כפופות לנוהלי האוניברסיטה בעניין "ניצול המצאות ופטנטים באוניברסיטה" - הוראת הנהלה 15-001 ו"קשרים בין חברי סגל אקדמי לגורם עסקי" – הוראת הנהלה 15.011. על חבר המסלול המקביל לדווח לממונה על כל המצאה במהלך או עקב עבודתו.

טופס הסכמה חד פעמית – העברת מידע על שירות מילואים

חברי המסלול המקביל יחתמו על טופס הסכמה חד פעמי למוסד לביטוח לאומי, המתיר העברת מידע על שירות מילואים לאוניברסיטה, במהלך תקופת העסקה באוניברסיטה.,זאת כדי לאפשר לאוניברסיטה קבלת החזר מהמוסד לביטוח לאומי בגין משכורת המשולמת ל חבר המסלול המקביל היוצא למילואים.

חבר המסלול המקביל היוצא לשירות מילואים מתבקש לדווח על ימי היעדרותו כתוצאה משירות מילואים באמצעות מערכת ההצהרה - לכניסה לחץ כאן

עבודה נוספת

חל איסור על העסקה בעבודה נוספת כלשהי ללא אישור. כללי העסקה נוספת מפורטים בתקנון העסקה נוספת של הסגל האקדמי בקישור הבא לחץ כאן

הפסקת העסקה

האוניברסיטה רשאית להפסיק את שירותו של חבר  לא קבוע המסלול המקביל. ההודעה על הפסקת עבודה לחברי סגל שעבדו לפחות שנה אחת תימסר עד 31 במאי של כל שנה.

משמעת והתנהגות ראוייה

על חברי הסגל במסלול המקביל חל תקנון המשמעת של העובדים האקדמיים המופיע באתר המזכירות האקדמית לחץ כאן

והתקנון למניעת הטרדה מינית המופיע בקישורלחץ כאן

כמו כן חלים על חברי המסלול המקביל התקנונים המפורטים לחץ כאן

אתיקה

על חברי הסגל במסלול המקביל חלים תקנונים הנוגעים למורים. פירוט התקנונים באתר המזכירות האקדמית בקישור - לחץ כאן

הודעה זו מהווה הודעה על תנאי עבודה על פי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה). אין באמור כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו, הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה