Table of Contents

תנאי עבודה - חוקרים

הודעה  על תנאי עבודה של חוקרים באוניברסיטה העברית

מעודכן ליולי 2016


במסלול חוקרים ימונו בעלי תואר PhD והם יועסקו ככלל במחקר אקדמי בין כותלי האוניברסיטה העברית  ועבודתם במוסד ארעית, כגון אלה:

(1) חוקרים שהעסקתם ממומנת ממענקי מחקר ותקציבי חוץ;

(2) חוקרים במרכזי מחקר ובמכוני מחקר;

(3) עובדים המועסקים בתכנית "קליטה במדע" קמ"ע.

 

הדרגות

במסלול חוקרים ארבע דרגות:

חוקר נלווה – Research Associate

חוקר נלווה בכיר – Senior Research Associate

חוקר-עמית – Research Fellow

חוקר-עמית בכיר – Senior Research Fellow (דרגה זו אינה חלה על בעלי מינויים בתכנית קמ"ע.

ביטוח פנסיוני

חוקרים זכאים לביטוח פנסיוני בתכנית מקיפה בקרן צוברת חיצונית.

קרן השתלמות

כל עובד זכאי לבחור באחת מקופות ברירת המחדל המוצעות בטבלה המצורפת בקישור: https://hr.huji.ac.il/kranot

או בכל קרן השתלמות אחרת וזאת בהתאם להעדפותיו  האישיות

שיעורי ההפרשות יהיו כדלקמן:

ניכוי עובד - 2.5% מהשכר, הפרשת האוניברסיטה - 7.5%

 

קרן לקשרי מדע בינלאומיים

חוקרים זכאים במהלך תקופת שירותם בלבד להקצבה לקרן לקשרי מדע בינלאומיים בשיעור הנהוג לגבי הסגל האקדמי ובהתאם להיקף המשרה.

ביטוח חיים

חוקר המועסק בהיקף של חצי משרה ומעלה זכאי להיות מבוטח ב"ביטוח חיים קבוצתי" של עובדי האוניברסיטה.  הניכוי עבור דמי ביטוח חיים לחוקר כנ"ל יבוצע באמצעות תלוש השכר רק לאחר מילוי טופס בקשה להצטרפות לביטוח חיים.

יש להקפיד ולמלא בטופס הצטרפות לביטוח חיים את החלטת החוקר, באם הוא מעוניין להצטרף לביטוח חיים.

חוקר שאין ברצונו להיכלל בהסדר זה, חייב להודיע על אי רצונו זה ע"ג הטופס הנ"ל.

על ביטול ביטוחי משנה של הביטוח יש להעביר הודעה בכתב אל הגב' רחל בצון, מחלקת שכר, אגף משאבי אנוש טלפון: 02-5882733.

דמי הבראה

חוקרים במשרה מלאה זכאים לתשלום עבור 13 ימי נופש בהתאם לנהוג לגבי הסגל האקדמי באוניברסיטה. התשלום משולם יחסית להיקף המשרה ולתקופת ההעסקה בתשלומים חודשיים במהלך תקופת המינוי, עפ"י התעריפים הנהוגים לגבי הסגל האקדמי.

חופשה שנתית

חוקרים זכאים ל- 30 ימי חופשה בשנה אשר אינם ניתנים לצבירה או לפדיון, ניצול ימי החופשה יעשה במהלך תקופת המינוי, בתיאום עם הממונה.

מחלה

מכסת ימי המחלה לחוקר המועסק 12 חודשים הינה 30 יום לשנה.

העסקה לתקופה קצרה יותר ו/או בהיקף משרה קטן יותר, תזכה באופן יחסי לתקופה או לחלקיות המשרה.

על היעדרות מפאת מחלה יש לדווח באמצעות מערכת דיווח הצהרות.

פטור משכר לימוד

חוקרים זכאים לפטור משכר לימוד (לרבות לבני/בנות זוגם וילדיהם) בהתאם להיקף משרתם. ובהתאם לתנאים המפורטים בהוראות הנהלה וכפופים לשינויים שיחולו מעת לעת.

קצובת נסיעה

חוקרים זכאים להחזר תשלום נסיעות לעבודה וממנה בהתאם לנוהלים המקובלים באוניברסיטה. הסכומים מתעדכנים בהתאם לנהוג בשירות המדינה.

שמירת סודיות

חוקרים מחוייבים בשמירת סודיות של כל המידע המגיע לידיעתם במסגרת תפקידם. התחייבות זו חלה גם לאחר סיום ההעסקה באוניברסיטה.

קניין רוחני

הבעלות על זכות היוצרים, פטנטים, המצאות וחידושים של חוקרים במהלך עבודתם באוניברסיטה שייכת לאוניברסיטה. המצאות של חוקרים כפופות לנוהלי האוניברסיטה בעניין ניצול המצאת שירות ופטנטים (הוראת הנהלה – 15-001). "ניצול המצאות עובדים ופטנטים", והוראת הנהלה 15-001 "קשרים בין חברי סגל אקדמי לגורם עסקי". על חוקר לדווח לממונה על כל המצאה במהלך או עקב עבודתו.

טופס הסכמה חד פעמית – העברת מידע על שירות מילואים

חוקרים יחתמו על טופס הסכמה חד פעמי למוסד לביטוח לאומי, המתיר העברת מידע על שירות מילואים לאוניברסיטה, במהלך תקופת העסקה באוניברסיטה, וזאת על מנת לאפשר לאוניברסיטה קבלת החזר מהמוסד לביטוח לאומי בגין משכורת המשולמת לחוקר היוצא למילואים.

חוקר היוצא לשירות מילואים מתבקש לדווח באמצעות מערכת דיווח הצהרות על ימי היעדרותו כתוצאה משירות מילואים ובנוסף לשלוח את אישור שירות המילואים לידי רכז כ"א ושכר במחלקת כ"א המטפל ביחידה. 

עבודה נוספת

חל איסור על העסקה בעבודה נוספת ללא אישור. כללי העסקה נוספת מפורטים בתקנון העסקה נוספת של הסגל האקדמי.

הפסקת העסקה

במינוי שאינו עולה על 12 חודשים רשאית האוניברסיטה להפסיק את שירותו של חוקר במהלך תקופת המינוי, תוך מתן הודעה מוקדמת של 30 יום . חוקר המועסק ברציפות מעל 12 חודשים זכאי לקבל הודעה מוקדמת של 90 יום על הפסקת שירותו.

אי חידוש מינוי

המינוי של חוקר יסתיים במועד הנקוב בו, אלא אם נמסרה לחוקר הודעה בכתב על חידוש המינוי.

משמעת

על חוקרים חל תקנון המשמעת של הסגל האקדמי של האוניברסיטה והתקנון למניעת הטרדה מינית.

תנאי העסקה כלליים

חוקרים המועסקים עפ"י תנאים המפורטים בחוזר זה, לא חלים עליהם הסכמים, תקנונים והסדרים אחרים הנהוגים באוניברסיטה, אלא אם צוין בהם במפורש אחרת.

שינויים

התנאים המפורטים בחוזר זה נקבעים ע"י הנהלת האוניברסיטה הרשאית לשנותם מפעם בפעם, לפי שיקול דעתה.
הודעה זו מהווה הודעה על תנאי עבודה על פי חוק הודעה לעובד(תנאי עבודה). אין באמור בכדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח  כל דין צו הרחבה הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.