Table of Contents

מועדים למילוי טפסי הערכה בתקופת ניסיון בתפקיד

מעמד

תקופת ניסיון

מועד הערכה מתחילת תקופת הניסיון

עובד חדש

המתקבל לראשונה למשרה באוניברסיטה

 

עד 24 חודשים

  1. לאחר 6 חודשים (טופס 126)  
  2. לאחר 18 חודשים (טופס 126)
  3. לאחר 24 חודשים/ בתום תקופת הניסיון* (טופס 077)

עובד ארעי

המתקבל למשרה (בכל מתח דרגות)

עד 12 חודשים

  1. לאחר 6 חודשים (טופס 126)
  2. לאחר 12 חודשים/ בתום תקופת הניסיון* (טופס 077)

עובד קבוע

המתקבל למשרה בה מתח הדרגות עד 42

עד 6 חודשים

  1. לאחר 3 חודשים (טופס 126)
  2. לאחר 6 חודשים/ בתום תקופת הניסיון* (טופס 077

עובד קבוע

המתקבל למשרה בה מתח הדרגות 43 ומעלה

עד 12 חודשים

  1. לאחר 6 חודשים (טופס 126)
  2. לאחר 12 חודשים/ בתום תקופת הניסיון* (טופס 077)
 
טופס הערכה 077 יוגש עד חודש לפני תום תקופת הניסיון. בנושא תקופת ניסיון וקבלת קביעות ראו הוראת הנהלה 05-020.