סגל מינהלי

לנוחיותכם,

בפרק זה באתר, ניתן לקבל מידע אודות הסגל המינהלי באוניברסיטה העברית, נוהל קבלת עובדים מינהליים, ומצגת הכוללת פירוט על כלל הנושאים.

כיאגי

סגל מינהלי - נכון - ניהול, כללים ונהלים

הסגל המינהלי - נכון - לחץ כאן

סגל מינהלי: נכון - ניהול, כללים ונהלים

נוהל קבלת עובדים מינהליים

נוהל קבלת עובדיים מינהליים:

סוגי ההעסקה

באוניברסיטה מועסקים עובדים מינהליים ב- 3 סוגי העסקה: עובדים קבועים (המועסקים במשרות קבועות בתקן וקבועים ללא תקן); עובדים ארעיים (המועסקים לפי מינוי ארעי או בחוזה מיוחד); עובדים לפי שעות.

עובדים קבועים וארעיים מועסקים בהתאם לדירוגים הנהוגים בשירות הציבורי, כגון: דירוג מינהלי, דירוג מח"ר, מהנדסים, טכנאים והנדסאים ועובדי מעבדות.

 

סייגים לקבלת עובדים

משרה שלשם מילוייה דרוש רישיון לפי החוק יתקבל אליה אך ורק מועמד שיש בידו רישיון מתאים. לא יתקבל מועמד שאין לו תעודת בגרות מלאה. מי שאינו תושב ישראל יתקבל לעבודה רק אם ברשותו אשרה לעבודה בארץ ממשרד הפנים. העסקת עובד שיש לו קרוב משפחה באוניברסיטה תהיה בכפוף להוראת ההנהלה.

נוהל איתור, קליטה והעסקה של עובדים מינהליים ארעיים

נוהל העסקת עובדים במשרות תקניות 

העסקת עובדים מינהליים לפי שעות 

הוראות הנהלה של סגל מינהלי

תקנון המשמעת לסגל מינהלי