מענק קריטריונים

מענק קריטריונים

הזכאות רק למסלול האקדמי הרגיל, על סמך פעילות אקדמית מעבר לפעילות הרגילה בהוראה ובמחקר. הקריטריונים מפורטים באתר המזכירות האקדמית.

הזכאות למענק מותנית בעמידה בלפחות 3 קריטריונים מתוך הרשימה המפורטת בטופס ההצהרה.

מורים חדשים רשאים לעמוד רק ב-2 קריטריונים משך 4 שנות עבודתם הראשונות במוסד.  

הדיווח מוגש אחת לשנה לקראת תחילת שנה"ל על העבודה בשנה שחלפה.

המענקים משולמים ב 4-תשלומים בחודשים:  נובמבר,  פברואר,  מאי ואוגוסט.

המענק אינו ניתן בשנת העבודה הראשונה אלא בשנה השנייה על סמך טופס שממלאים בשנה השניה עבור השנה החולפת. בתחילת השנה השנייה לעבודה יש לדווח על העבודה בשנה הראשונה והמענק שיתקבל בשנה השנייה יהיה מענק כפול. ניתן לבקש מקדמה ע"ח השנה הנוכחית בטופס זה.

המורים במסלול האקדמי הרגיל זכאים למענק מיוחד על סמך פעילות אקדמית, שמעבר  לפעילותם הרגילה בהוראה ובמחקר ("עמידה בקריטריונים"). הטופס המתאים מופץ למורים מידי שנה.

מערכת אינטרנטית לדיווח הצהרות