שכר ופנסיה

מחלקת שכר ופנסיה: מחלקה אחראית על חישוב ותשלום שכרם של העובדים ותשלום הפנסיה לגמלאי האוניברסיטה העברית, המבוטחים בפנסיה תקציבית. חישוב השכר מתבצע באמצעות מערכת שכר של האוניברסיטה העברית.

מדור הפנסיה: מדור פנסיה ופיצויים מסייע, תומך ומייעץ בענייני הפנסיה של העובדים והגמלאים הזכאים לתשלומי פנסיה במסגרת הסכם הפנסיה התקציבית.

בעת סיום העסקה מטפל המדור בעובדי האוניברסיטה המסיימים את העסקתם במוסד עקב התפטרות, פיטורין, סיום חוזה, הקפאת זכויות או יציאה לפנסיה. המדור עוסק בחישוב הפיצויים וקצבת הפרישה (למבוטחים בפנסיה תקציבית בלבד) וכן בתשלום מענקים וקצבאות.

כגעקרדע

שכר סגל אקדמי

סל קליטה לחבר סגל אקדמי חדש

נוהל קליטה לחבר סגל אקדמי חדש – סל קליטה והשתתפות בהוצאות ההגעה לישראל

נוהל זה בא להסביר את כללי השימוש בסל הקליטה וכן את התנאים להחזר הוצאות בגין טיסה והובלת הכבודה האישית לישראל.

א. סל קליטה:

האוניברסיטה העברית מעמידה למי שנקלט/ה כחבר/ת בסגל האקדמי הבכיר של האוניברסיטה העברית (שלא כיהן בעבר כחבר סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה בישראל), "סל קליטה" בסך 337,595 ₪ (תעריף נכון לתש"פ וצמוד לשכר באוקטובר של כל שנה).

 

סל קליטה זה נועד לשמש את חבר/ת הסגל החדש/ה למימון הוצאות/שירותים שונים אשר יפורטו להלן:

 1. שכר דירה למגורים – עד לסך 3,200 ש"ח לחודש.
   

 2. הוצאות הקשורות ברכישת דירה/בית – כגון: שכ"ט עו"ד, דמי תיווך, הוצאות הובלה, מס רכישה, שיפוץ דירה/בית לצורך מגורים של חבר הסגל ( כולל: תשלומים לקבלני שיפוץ, הוצאות אדריכל וכד').
   

 3. תשלומי משכנתא – בגין דירה בבעלות חבר/ת הסגל בה הוא/היא מתגוררים - עד לסך 3,200 ש"ח לחודש.
   

 4. תשלומי ביטוח דירה ותשלומי ארנונה – בגין דירה בבעלות חבר/ת הסגל בה הוא/היא מתגורר/ת.
   

 5. תשלומים למעונות יום/גני ילדים – עבור ילדים עד גיל 12, כולל תשלומים לצהרונים ולמטפלות, קייטנות וחוגים.

 6. הוצאות בעת שבתון בחו"ל – הוצאות על חינוך ילדים בחו"ל והוצאות שכר דירה בחו"ל . החזר ההוצאות ישולם בפועל לאחר החזרה לעבודה.
   

 7. הוצאות תקשורת קווית – החזר תשלום חודשי לספק האינטרנט לצורך התחברות מהבית.
   

 8. ביטוחי בריאות – ביטוחים משלימים לקופות החולים, ביטוחי בריאות בחברות הביטוח, ביטוחי שינים, ביטוח סיעודי.
   

 9. ביטוח רכב – ביטוח חובה וביטוח מקיף בלבד של כלי רכב אחד בלבד שנרשם על שם חבר/ת הסגל לתקופה שלא תעלה על שש שנים הראשונות להעסקה באוניברסיטה.
   

 10. הלוואה לרכישת/שיפוץ דירה – סבסוד הריבית על הלוואת משכנתא בשיעור ההפרש בין 4% לשנה לבין % הריבית החל על ההלוואה בפועל. סכום ההלוואה לא יעלה על 150,000 $.
   

 11. הלוואה לרכישת רכב -  סבסוד הריבית על הלוואה לרכישת רכב בשיעור ההפרש בין 4% לשנה לבין % הריבית החל על ההלוואה בפועל. סכום ההלוואה לא יעלה על 60,000 ₪.
   

 12. הפקדה בקרן פנסיה - החל מהשנה הראשונה ניתן להעביר שישית מגובה הסל המלא ( עד לגובה היתרה בסל ) ולהפקידה בקרן פנסיה.  בתום 12 שנות עבודה באוניברסיטה, ניתן יהיה להעביר את היתרה  הבלתי מנוצלת מכספי סל הקליטה, במידה ותהיה, לקרן הפנסיה (ההפקדה לקרן הפנסיה חייבת במס).

 

ב. החזר הוצאות הגעה לישראל לחברי סגל אקדמי חדשים המגיעים מחו"ל לצורך קליטה         באוניברסיטה העברית

 1. חבר/ת סגל אקדמי בכיר חדש הנקלט באוניברסיטה העברית זכאי לקבל החזר הוצאות מלא על כרטיסי הטיסה והובלת המטען שלו/ה ושל משפחתו/ה.

  להלן כללי החזר הוצאות הגעה לישראל:

   

  1. ההחזר מותנה בכך שמדובר בכרטיסי טיסה במחלקת תיירים ובמסלול הקצר ביותר האפשרי.
    

  2. חבר הסגל הנקלט יעביר למחלקת שכר את המסמכים שעבורם הוא זכאי להחזר:
   א. העתק כרטיסי טיסה.
   ב. קבלות עבור הוצאות מטען והובלה.

    

  3. החזר ההוצאות יבוצע באמצעות תלוש השכר, והעובד ישלם מס הכנסה וביטוח לאומי. שיעור המס – בהתאם למדרגות המס של העובד.
    

  4. החזר הוצאות על העברת המטען יאושר עד לסכומים המפורטים להלן (נכון לתשע"ט):

 • מהחוף המזרחי בארה"ב – עד 2500$.
 • מהחוף המערבי בארה"ב – עד 3100$.
 • מהמערב התיכון בארה"ב — עד 2800$.
 • מאירופה – עד 2000$.
 • מדרום אמריקה/אוסטרליה – עד 3100$.
   

 

 • כל הסכומים המשולמים בגין החזר הוצאות הגעה לארץ חייבים בניכוי מס במקור.
 • החזר הוצאות הגעה לישראל יבוצע אך ורק כנגד קבלות או מסמכים אחרים המוכיחים את ביצוע ההוצאה.
 • החזר ההוצאות יבוצע בפעם אחת, לאחר המצאת כל הקבלות והאישורים הנדרשים והחתמת העובד על כתב התחייבות. ההחזר ישולם לא לפני תשלום שכרו הראשון של העובד.
 • כללי השימוש המוכלים על סל הקליטה ומפורטים בפרק סל הקליטה שלעיל, יחולו גם על החזר ההוצאות בהתאמה.
 • הוצאות נסיעה החורגות מהסכומים המופיעים בסעיף 2, ניתן לממן מסל הקליטה כמפורט בפרק "סל קליטה" במסמך זה.
   

 

לקבלת מידע בכל הקשור לאמור בנוהל זה ניתן לפנות לרו"ח שלמה גולן במחלקת שכר ופנסיה, אגף משאבי אנוש: טלפון:  5882732 – 02  מייל:  shlomogol@savion.huji.ac.il

תאריך עדכון: 5/2/2020

 

ריכוז נתוני שכר סגל אקדמי בכיר

ריכוז נתוני שכר – סגל אקדמי בכיר במסלול הרגיל

שכר חודשי רגיל

שכרו של חבר הסגל ישולם החל מחודש יולי של אותה השנה, שלושה חודשים טרם תחילת שנת הלימודים, בכפוף לדרגתו האקדמית.

דרגה

שכר חודשי

מענקים דיפרנציאלים ממוצע חודשי

הבראה

סה"כ שכר חודשי ממוצע

מרצה

15,600

5,000

652

21,252

מרצה בכיר

17,400

5,600

652

23,652

פרופסור חבר

20,000

5,900

652

26,452

פרופסור מן המניין

24,200

7,000

652

31,652

 
 • מענקים דיפרנציאלים משולמים שמונה פעמים בשנה בכפוף להצהרות. סך התשלום הממוצע החודשי מחושב באופן הבא : צבירת הסכום של 8 המענקים חלקי 12 חודשים.
 • חבר הסגל זכאי לתשלום נוסף של החזר נסיעה חודשי מהבית לעבודה.
 • חברי סגל להם ילדים עד גיל 5 זכאים לתוספת מעונות בכפוף להסכם.
 • התשלום מבוצע לפי וותק שכר תחילי. בתום כל שנה מקודם השכר בכ – 2.5% עד תקרת הוותק בדרגה.

 

סל קליטה

האוניברסיטה מעמידה לרשות חבר הסגל הנקלט החדש במסלול הרגיל  (שלא כיהן בעבר כחבר סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה בישראל) "סל קליטה" בסך 337,595 ₪, אשר נועד למימון הוצאות/שירותים שונים בהתאם להסכם. ניתן לנצל את מלא הסל במהלך שש שנות העבודה הראשונות,היינו, בתחילת כל שנת עבודה יופשר  1/6 מהסכום (56,265 ש"ח) . היתרה הבלתי מנוצלת תועבר משנה לשנה. הסל נחשב להלוואה עומדת, בתום כל שנת עבודה יהפוך 1/12 מסכום ההלוואה למענק, בתום 12 שנות עבודה יהפוך מלא הסל למענק.

 

תנאים נלווים

 1. צבירת שני חודשי שבתון בגין כל שנת עבודה.
 2. צבירת קרן קשרי מדע $ בסכום שנתי של בין 4,736$ - 11,745$ לכל שנה כתלות בדרגה .
 3. זכאות לקרן השתלמות שקלית ממועד תחילת ההעסקה, בהיקף של 10% מהשכר החודשי ( למעט נסיעות וסל קליטה ) מתוכה 7.5% ע"ח המעביד.
 4. זכאות לקרן פנסיה אשר נבחרה בקפידה ע"י ארגון הסגל האקדמי הבכיר והנהלת המוסד תוך שימת דגש על תשלום דמי ניהול נמוכים במיוחד .
 5. הבטחת תשלום פיצויים עודף ביחס לנהוג בישראל בשיעור של 125% על השכר החודשי  (גבוה ב 25%) . מתוכו משולמים 97% גם במקרה של עזיבה יזומה ע"י העובד .
 6. סל הטבות ייחודי המנוהל ע"י ארגון הסגל האקדמי הבכיר.

 

מעודכן לינואר 2020

עלון מידע לגמלאים

העלון בתהליכי עדכון, בקרוב נעלה אותו מחדש לאתר!

קישורים שימושיים

מידע וטפסים

קרנות פנסיה

פנסיה - עובדים פעילים

 

עובדות/ים יקרים שלום וברכה,

לאור השינויים בשוק הפנסיה ובהתאם להנחיות החדשות של משרד האוצר בעניין קרנות פנסיה ברירת המחדל, קיימנו סבב פגישות עם קרנות הפנסיה בישראל, על מנת להוזיל את דמי הניהול ולשפר את השירות.

אנחנו שמחים לבשר על חתימת הסכמים חדשים עם קרנות הפנסיה בישראל ועל הוזלת דמי הניהול עבור כלל עובדי האוניברסיטה.

 

לתשומת לבכם:

 1. דמי הניהול החדשים לא חלים באופן אוטומטי על עמיתים קיימים. לצורך הפחתת דמי הניהול בחשבונך , יש לפנות לאיש הקשר בקופה (לפי הרשימה מטה) .
 2. מומלץ לכל עובד לפנות לאיש הקשר של האוניברסיטה בקרן בה הוא מבוטח ולבקש פגישת ייעוץ אישית ללא עלות. וזאת, כדי להתאים את הכיסוי הביטוחי, מסלולי ההשקעה ומסלולי דמי הניהול לצרכיו האישיים.
 3. בקרנות מנורה מבטחים, כלל הראל, ו-מגדל קיימים מסלולי דמי ניהול מטיבים, המותאמים לבעלי צבירה גבוהה. יש לפנות לאיש הקשר בקרן ולבחון מעבר למסלול המפחית את דמי הניהול מהצבירה.
 4. עובדים בסגל המנהלי המשלמים דמי חבר להסתדרות זכאים לדמי ניהול מופחתים במנורה מבטחים (0.13% מהצבירה, 0.9% מהפקדה). מומלץ לפנות לגב' ילנה בר-שם לצורך הפחתת דמי הניהול.
 5. ברוב הקרנות ניתן לקבל הטבה בדמי הניהול לבני משפחה מקרבה ראשונה. לבדיקת הזכאות ניתן לפנות לאיש הקשר בקרן.

 

להלן רשימת הקרנות ודמי הניהול החדשים:

קרן פנסיה

סוג ההסדר

דמי ניהול מצבירה

דמי ניהול מהפקדה

הערות

מנורה מבטחים

חדש

ישן

0.15%

0.19%

0.9%

0.9%

ראו סעיפים 3+4

כלל

חדש

ישן

0.15%

0.19%

0.8%

0.9%

ראו סעיף 3

מגדל – מקפת

חדש

ישן

0.14%

0.19%

0.92%

0.9%

ראו סעיף 3

הראל

חדש

ישן

0.15%

-

0.9%

-

ראו סעיף 3

הפניקס

חדש

ישן

0.13%

-

0.8%

-

 

הלמן אלדובי

חדש

ישן

0.05%

0.1%

1.49%

1.49%

 

אלטשולר שחם

חדש

ישן

0.10%

-

1.49%

-

 

אילון מיטב

חדש

ישן

0.05%

0.05%

1.49%

2.49%

 

פסגות

חדש

ישן

0.09%

-

1.68%

-

 

 

 

 

 

 

קרן פנסיה

שם איש הקשר

מספר טלפון איש קשר

מייל

מנורה מבטחים

אפרת ברבי-אמסלם

050-4795147

BEREBIE@NEWMIVT.CO.IL

כלל

אליהו דאלי

052-3888280

elida@clal-ins.co.il

מגדל – מקפת

יסמין דיין

050-6705890

yasminda@migdal.co.il

הראל

יעל הולנדר

050632397

yaelho@harel-ins.co.il

הפניקס

עמית רומנו

050-2399164

 

amitr2@fnx.co.il

 

אלטשולר שחם

ערן אזוגי

052-8130757

EranA@altshul.co.il

איילון מיטב

אפרים ברודץ

054-4269005

Ephraim.Brodatch@MeitavDash.co.il

הלמן אלדובי

יניב פרנסה

050-8836300

yanivp@quality-ins.co.il

פסגות

מרינה גוטמן

054-6309202

Marina.Gutman@psagot.co.il

 

 

יובהר, כי אין במתן המידע במסמך זה כדי להוות ייעוץ פרטני בתחום או תחליף לו ו/או המלצה על הסדר ביטוחי/פנסיוני כלשהו או על גוף מוסדי כזה או אחר. קבלת ההטבות בדמי הניהול מול הגופים המוסדיים הינם באחריות העובד בלבד. באפשרותך להיעזר בכל גורם מקצועי מוסמך בתחום הביטוח הפנסיוני לבחירתך.

 

 

מעודכן ליולי 2019

 

 

פנסיה - לעובדים חדשים

הסדרת החיסכון הפנסיוני

על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים התשס"ה - 2005, באפשרותך לקבוע את הגוף וסוג התכנית הפנסיונית, שתנהל עבורך את הביטוח הפנסיוני וכן את נותן השירות.

 הצטרפות לקרן פנסיה חדשה - הקופות הנמצאות בהסדר מיוחד עבור עובדי האוניברסיטה:

קרן פנסיה

דמי ניהול מצבירה

דמי ניהול מהפקדה

קישור לטופס הצטרפות

שם איש הקשר

מספר טלפון איש קשר

דוא"ל

מנורה מבטחים

0.15%

0.9%

קישור לטופס הצטרפות

אפרת ברבי-אמסלם

050-4795147

BEREBIE@NEWMIVT.CO.IL

כלל

0.15%

0.8%

קישור לטופס הצטרפות

אליהו דאלי

052-3888280

elida@clal-ins.co.il

מגדל – מקפת

0.14%

0.92%

קישור לטופס הצטרפות

יסמין דיין

050-6705890

yasminda@migdal.co.il

הראל

0.15%

0.9%

קישור לטופס הצטרפות

יעל הולנדר

050-2399164

 

yaelho@harel-ins.co.il

הפניקס

0.13%

0.8%

הצטרפות דרך איש הקשר 

עמית רומנו

050-2399164

amitr2@fnx.co.il

        חובה לצרף לסט הטפסים אסמכתא המעידה על הצטרפותך לקרן הפנסיה שבחרת.

 

        רשימת קופות ברירת מחדל של האוצר (אינן מצריכות מילוי טופס הצטרפות):

קרן פנסיה

דמי ניהול מצבירה

דמי ניהול מהפקדה

שם איש הקשר

מספר טלפון איש קשר

דוא"ל

הלמן אלדובי

0.05%

1.49%

יניב פרנסה

050-8836300

yanivp@quality-ins.co.il

אלטשולר שחם

0.1%

1.49%

ערן אזוגי

052-8130757

EranA@altshul.co.il

איילון מיטב

0.05%

1.49%

אפרים ברודץ

054-4269005

Ephraim.Brodatch@MeitavDash.co.il

פסגות

0.09%

1.68%

מרינה גוטמן

054-6309202

Marina.Gutman@psagot.co.il

 
 • בקשה להצטרפות לאחת מקופות ברירת המחדל של משרד האוצר אינה דורשת צירוף אסמכתא נוספת.
 • הלמן אלדובי נבחרה ע"י האוניברסיטה העברית לשמש כ"קרן ברירת מחדל"

 

יובהר, כי אין במתן המידע במסמך זה כדי להוות ייעוץ פרטני בתחום או תחליף לו ו/או המלצה על הסדר ביטוחי/פנסיוני כלשהו או על גוף מוסדי כזה או אחר.

קבלת ההטבות בדמי הניהול מול הגופים המוסדיים הינם באחריות העובד בלבד.

באפשרותך להיעזר בכל גורם מקצועי מוסמך בתחום הביטוח הפנסיוני לבחירתך.

פנסיה - סגל אקדמי בכיר

הסדרת החיסכון הפנסיוני  - סגל אקדמי בכיר

על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים התשס"ה - 2005, באפשרותך לקבוע את הגוף וסוג התכנית הפנסיונית, שתנהל עבורך את הביטוח הפנסיוני וכן את נותן השירות.

הצטרפות לקרן פנסיה חדשה - הקופות הנמצאות בהסדר מיוחד עבור הסגל הבכיר באוניברסיטה:

קרן פנסיה

חלופות

דמי ניהול מצבירה

דמי ניהול מהפקדה

קישור לטופס הצטרפות

פרטי איש הקשר

הערות

מנורה מבטחים

א'

ב'

ג'

0.14%

0.08%

0

0.9%

1.45%

2.5%

קישור לטופס הצטרפות

אפרת ברבי-אמסלם

050-4795147

BEREBIE@NEWMIVT.CO.IL

דמי ניהול של 0% לקופה המשלימה.

ישנן חלופות דמי ניהול נוספות בהתאם להסדר האוניברסיטה.

כלל

א'

ב'

ג'

0.15%

0.05%

0%

0.8%

1.75%

2.2%

קישור לטופס הצטרפות

אליהו דאלי

052-3888280

elida@clal-ins.co.il

 

דמי ניהול של 0% לקופה המשלימה.

מגדל – מקפת

א'

ב'

0.14%

0.05%

0.92%

1.5%

קישור לטופס הצטרפות

יסמין דיין

050-6705890

yasminda@migdal.co.il

 

הראל

א'

ב'

0.15%

0.05%

0.9%

2%

קישור לטופס הצטרפות

יעל הולנדר

050-6323897

yaelho@harel-ins.co.il

 

הפניקס

אין חלופה

0.13%

0.8%

הצטרפות דרך איש הקשר - עמית רומנו

עמית רומנו

050-2399164

amitr2@fnx.co.il

 

 

 

בעת ההצטרפות לקופת מבטחים או כלל, יופקדו מידי חודש לרכיב הפיצויים 8.1% (ההפקדה ליתר הקופות הינה 6%). חברי סגל אשר יבחרו בקופה בעלת שיעור הפקדה של 6%, ייהנו בסיום העסקתם בפיצויים מוגדלים בהיקף של 2.1% מהשכר האחרון כפול מספר שנות העבודה המזכות בהטבה.

 

 

חובה לצרף לסט הטפסים אסמכתא המעידה על הצטרפותך לקרן הפנסיה שבחרת.

 

 

רשימת קופות ברירת מחדל של האוצר (אינן מצריכות מילוי טופס הצטרפות):

קרן פנסיה

דמי ניהול מצבירה

דמי ניהול מהפקדה

שם איש הקשר

מספר טלפון איש קשר

דוא"ל

הלמן אלדובי

0.05%

1.49%

יניב פרנסה

050-8836300

yanivp@quality-ins.co.il

אלטשולר שחם

0.10%

1.49%

ערן אזוגי

052-8130757

EranA@altshul.co.il

איילון מיטב

0.05%

1.49%

אפרים ברודץ

054-4269005

Ephraim.Brodatch@MeitavDash.co.il

פסגות

0.09%

1.68%

מרינה גוטמן

054-6309202

Marina.Gutman@psagot.co.il

 
 • בקשה להצטרפות לאחת מקופות ברירת המחדל של משרד האוצר אינה דורשת צירוף אסמכתא נוספת.

 

ידוע לי כי במידה ולא אבחר בקופה כלשהי , אצטרף באופן אוטומטי לקרן הפנסיה של הלמן אלדובי שהינה אחת מארבע קרנות הפנסיה שנבחרו ע"י רשות שוק ההון במשרד האוצר לשמש כ"קרנות ברירת מחדל" ונבחרה ע"י האוניברסיטה העברית לשמש כקרן ברירת מחדל.

יובהר, כי אין במתן המידע במסמך זה כדי להוות ייעוץ פרטני בתחום או תחליף לו ו/או המלצה על הסדר ביטוחי/פנסיוני כלשהו או על גוף מוסדי כזה או אחר.

קבלת ההטבות בדמי הניהול מול הגופים המוסדיים הינם באחריות העובד בלבד.

באפשרותך להיעזר בכל גורם מקצועי מוסמך בתחום הביטוח הפנסיוני לבחירתך.

 

 

קרנות השתלמות

 

להלן טבלת תשואות ודמי הניהול בקרנות עמן הגענו להסדר

 

גוף מנהל

גובה דמי ניהול ממוצע מהצבירה

תשואה ברוטו לשנה האחרונה נכון לחודש 11/2019

תשואה ממוצעת ברוטו 3 שנים אחרונות

תשואה ממוצעת

ברוטו 5 שנים אחרונות

מדד  שארפ

נכון לחודש

נובמבר 2019

                   פרטי איש הקשר

 

  קישור לטופס הצטרפות

כלל

0.25%

8.53%

6.33%

4.16%

1.16

ויקי בוסו טיקר

02-5019901

office@btiker-ins.co.il

 

קישור לטופס הצטרפות

 

הראל

0.34%

7.4%

5.83%

4.31%

1.16

יעל הולנדר

050-6323897

yaelho@harel-ins.co.il

קישור לטופס הצטרפות

מנורה מבטחים

0.35%

7.82%

5.98%

4.05%

1.17

אפרת ברבי אמסלם

050-4795147

BEREBIE@NEWMIVT.CO.IL

קישור לטופס הצטרפות

מגדל

0.35%

7.32%

5.70%

3.85%

1.11

יסמין דיין

050-6705890

yasminda@migdal.co.il

קישור לטופס הצטרפות

קופת הגמל של עובדי האוניברסיטה העברית

0.42%

6.56%

5.09%

3.72%

1.01

דרור דיין

02-5680903

dror@gemel.huji.ac.il

קישור לטופס הצטרפות

אקסלנס

0.5%

8.22%

6.41%

4.92%

1.30

עמית רומנו

050-2399164

amitr2@fnx.co.il

קישור לטופס הצטרפות

הלמן אלדובי

0.5%

7.96%

6.11%

3.79%

1.25

יניב פרנסה

050-8836300

yanivp@quality-ins.co.il

הצטרפות דרך איש הקשר

פסגות

0.5%

7.46%

5.81%

4.12%

1.17

מרינה גוטמן

054-6309202

MarinaG@psagot.co.il

קישור לטופס הצטרפות

מיטב דש

0.55%

7.23%

5.75%

3.91%

1.10

אפרים ברודץ

054-4269005

Ephraim.Brodatch@MeitavDash.co.il

קישור לטופס הצטרפות

אנליסט

0.6%

9.16%

6.45%

5.06%

1.23

שירות לקוחות

03-7147177

הצטרפות דרך שירות לקוחות

אלטשולר שחם

0.69%

11.51%

7.87%

5.62%

1.36

ערן אזוגי

052-8130757

erana@altshul.co.il

קישור לטופס הצטרפות

ילין לפידות

0.75%

9.35%

5.90%

4.82%

1.43

שירות לקוחות

03-7132323

הצטרפות דרך שירות לקוחות

 

 

 • התשואות הנ"ל נלקחו מאתר הגמל-נט של משרד האוצר במסלול השקעות כללי (נכון נובמבר 2019).
 • דמי הניהול הנ"ל הינם שנתיים כאחוז מהסכום הצבור בקרן.
 • אנו ממליצים לעובדים בעלי קרן השתלמות פעילה באחת הקופות, לפנות ולברר בקופה שאכן מקבלים את ההטבה בדמי הניהול.
 • בקרן ההשתלמות של עובדי האוניברסיטה, דמי הניהול נקבעים על בסיס הוצאות בפועל של הקרן.
 • אנו ממליצים לבדוק ולעקוב אחר גובה דמי הניהול והתשואות של הקרנות ולבחון בהתאם את החלופות המוצעות.
 • ניתן לבצע בכל עת השוואה בין קרנות ההשתלמות באתר הגמל-נט של משרד האוצר.
 • כל עובד רשאי לבחור בכל קרן השתלמות שיחפוץ וההנהלה ומועצת העובדים לא נוטלים על עצמם אחריות כלשהי בעניין זה.
 • ההטבות לדמי ניהול בחברות: כלל, מנורה, מגדל והראל ניתנות גם לבני זוג, בכפוף לבדיקה ואישור של הקרן.
 • מדד שארפ מודד את הביצועים של תיקי השקעות לפי חישוב של עודף התשואה ליחידת סיכון על נכסי ההשקעה. ככל שהתשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון כך המדד גבוה יותר.

 

אין בדף זה או בעצם הבחירה באחת מקרנות ההשתלמות הנ"ל משום המלצה או יעוץ כלשהם.

הבחירה צריכה להיעשות על פי העדפות וצרכים אישיים וניתן להיעזר לצורך כך במשווק/יועץ פנסיוני.

 

צור קשר