Table of Contents

סגל מינהלי

לנוחיותכם,

בפרק זה באתר, ניתן לקבל מידע אודות הסגל המינהלי באוניברסיטה העברית, נוהל קבלת עובדים מינהליים, ומצגת הכוללת פירוט על כלל הנושאים.

כיאגי