Table of Contents

מענק קריטריונים

 

      זכאות

  1. זכאים למענק חברי  סגל במסלול האקדמי הרגיל בלבד.
  2. הזכאות נקבעת על בסיס קריטריונים של פעילות אקדמית מעבר לפעילות הרגילה בהוראה ובמחקר. הקריטריונים וההנחיות מפורטים באתר המינהל האקדמי.
  3. הזכאות למענק מלא מותנית בעמידה בלפחות 4 קריטריונים מתוך הרשימה המפורטת בטופס ההצהרה.

     

    דיווח ותשלום

  1. הדיווח מוגש אחת לשנה לקראת תחילת שנה"ל על העבודה בשנה שחלפה.
  2. המענקים משולמים ב-4 תשלומים בחודשים:  נובמבר,  פברואר,  מאי ואוגוסט.

   

     מורים חדשים 

  1. כדי להיות זכאים למענק מלא, רשאים מורים חדשים לעמוד רק ב-2 קריטריונים ולצרף לטופס דו"ח המעיד על פעילות מחקרית. זכות זו עומדת לרשותם במשך 4 שנות עבודתם הראשונות במוסד (למי שנקלט בדרגת מרצה בכיר; מי שנקלט בדרגת מרצה זכאי לכך במשך 6 השנים הראשונות למינויו).  
  2. מענק הקריטריונים הראשון משולם בשנת העבודה השנייה על סמך דיווח שממלא חבר הסגל בתחילתה של אותה שנה עבור השנה שחלפה. המענק שיתקבל בשנה השנייה יהיה מענק כפול.

 

עם זאת, בתחילת השנה הראשונה יכול חבר הסגל לבקש מקדמת קריטריונים והיא תשולם במהלך השנה הראשונה ב-4 תשלומים כמפורט לעיל. המקדמה תהפוך למענק בכפוף לדיווח ועמידה בקריטריונים בשנה השנייה.

 

טופס בקשה למקדמת קריטריונים.

 

מערכת אינטרנטית לדיווח הצהרות