Table of Contents

מינויים והעלאות

מינויים והעלאות

לכל מסלול תקנון נפרד לקידומים ובו מפורטים:

 

הכשירות הנדרשת לצורך מינויים והעלאות בתוך המסלול

הליך המינוי או ההעלאה

היקף המשרה במסלול

תקופת הניסיון

תהליך קבלת קביעות

הוועדות האקדמיות המטפלות בקידומים

 

אתר המזכירות האקדמית

מצגת הסגל האקדמי הבכיר