Table of Contents

ארכיב - הנפקת כרטיס עובד

הנפקת כרטיס עובד

 

כעיראי

 

ארכיב כח אדם באגף משאבי אנוש מנפיק כרטיסי עובד מגנטיים לכל חברי הסגל האקדמי הבכיר והזוטר, לחברי הסגל המינהלי בכל סוגי ההעסקה, כולל חוזים לפי סכום, וכן ולעובדים לפי שעות בכל תקופת עבודה שהיא באוניברסיטה.

כל הבקשות להנפקת כרטיסי עובדים יתקבלו אך ורק מעובדי המנהל ביחידות השונות באמצעות מילוי הטופס הנ"ל:

 טופס בקשה אינטרנטי להנפקת כרטיס עובד

לאחר ההנפקה הכרטיסים יישלחו בדואר פנימי אל היחידות המבקשות.

 

הערות:

  • בקשות של עוזרי מינהל, או רכזי כח אדם עבור עצמם תוגשנה באמצעות הממונה.
  • במקרה של בלאי : שבירה, שינוי שם, שינוי מעמד ותואר, תיקון כרטיס – אין חיוב.
  • במקרה של אבדן/גניבה:  בעת אבדן/גניבה יחויב העובד בסך 20 ₪ באמצעות מערכת השכר.
  • עובד המאבד את כרטיסו ולאחר שהנפיק כרטיס חדש מצא את הכרטיס הישן מתבקש להחזיר את הכרטיס שאבד – בכל מקרה אין להחזיק בשני כרטיסים. 
  • הוראות הנהלה בנושא הנפקת תעודה (כרטיס מגנטי) לעובד אקדמי, לעובד מנהלי ולגמלאי