Table of Contents

הוראות הנהלה - סגל אקדמי

סגל אקדמי - הוראות הנהלה

לנוחותכם מצורפים קישורים להוראות הנהלה בסוגיות נבחרות הרווחות בטיפול כח אדם.

05-001  תוספת מחקר - סגל אקדמי

05-002 העסקה של סגל אקדמי ומינהלי בעבודה נוספת באוניברסיטה

05-003 עבודה נוספת מחוץ לאוניברסיטה - סגל מינהלי

05-005 עבודה נוספת מחוץ לאוניברסיטה - סגל אקדמי

05-007 העסקת מורים מן החוץ

05-012 הזמנת מורים אורחים

05-014 נסיעות לחוץ לארץ

05-017 פטור משכר לימוד

05-018 קרובי משפחה באוניברסיטה

05-025 העסקה של עוזרי הוראה ועוזרי מחקר

05-028 משרות אקדמיות

05-029 העסקה וקליטה של מדענים עולים וישראלים חוזרים

05-36 הנפקת תעודה (כרטיס מגנטי) לעובד אקדמי, לעובד מינהלי ולגמלאי

05-037 בדיקות רפואיות - כושר עבודה, ועדה רפואית

05-038 חופשת מחלה - חברי סגל אקדמי

05-039 דיווח על פגיעה בעבודה

05-050 מפגשי הכנה לפרישה וטקס פרישה

05-051 איסור על קבלת מתנות

05-057 החזר שכר לימוד בגין לימודים במכללה, באוניברסיטה הפתוחה או באוניברסיטת אריאל בשומורון

05-060 העסקת עובדים (חברי סגל מינהלי) שפרשו לגמלאות באוניברסיט, בחברות הבת או בעמותות שלה 

לכלל הוראות הנהלה בנושאי כח אדם