Table of Contents

תנאי שכר לעובדי האוניברסיטה

תנאי שכר

כגעכגע

לפי מה נקבע תשלום השכר לעובדי האוניברסיטה

שכר העובד נקבע לפי הדירוג, הדרגה והוותק של העובד או לפי חוזה אישי שנחתם עמו. השכר משולם על פי הסכמים אלו: הסכמי השכר קיבוציים;  הסכמים מקומיים או על פי החוזה האישי שנחתם עם העובד.

עוד משמשים לחישוב שכרו של העובד: דו"ח הנוכחות שלו, תשלומים נוספים, נתוניו האישיים וניכויים כחוק.
דו"ח הנוכחות הממוחשב כולל שעות עבודה, שעות נוספות, היעדרויות, ימי חופשה ומחלה ושירות מילואים.

תשלום בעבור עבודה נוספת והחזר הוצאות כולל: העסקה בשעות נוספות, כוננויות, נסיעות, החזר הוצאות רכב, טלפון, אש"ל ועוד.

נתונים אישיים עיקרם מצב משפחתי, מין, ילדים, מקום מגורים וכד'.

ניכויים מהשכר נעשים על פי פקודת מס הכנסה, חוק הביטוח הלאומי, תקנות קופ"ג, הסכמת העובד כמו בניכויי הלוואות/חסכונות, הודעות על עיקולים וכו'.

 

תוספת ותק

בגין כל שנת ותק ניתנת תוספת שכר בשיעור של עד 1% מהשכר המשולב בכל דרגה, למן השנה הראשונה ולכל היותר עד 40 שנה.

בדירוג המנהלי נמנה הוותק מיום תחילת העבודה באוניברסיטה. ואולם עובד שהועסק אצל אחד המעסיקים שיפורטו להלן ושעבר לעבוד באוניברסיטה בתחום העיסוק, במובנו הרחב, שבו הועסק אצל המעסיק הקודם יהיה זכאי לצרף את שנות שירותו לתשלום הוותק.
רשימת המעסיקים הנכללים בחישוב הוותק: הממשלה, מרכז השלטון המקומי, הרשויות המקומיות, עיריות שלוש הערים הגדולות, הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית, קרן היסוד, הקרן הקיימת לישראל, המוסדות להשכלה גבוהה, צה"ל (חובה, קבע, אזרח עובד צה"ל). המקסימום לגרירת ותק ממקומות עבודה קודמים הינו 10 שנים.
בדירוג המח"ר נחשב הוותק מיום קבלת התואר כפוף לעבודה במקצוע. ואולם עובד שעבר לעבוד באוניברסיטה ממוסד המקיים את ההסכם שנחתם ב-15.01.1981, יוכל לגרור עמו את הוותק משנות העבודה הקודמות שלו, לרבות שנים שהיה מדורג בהן בדירוג אחר כלשהו קודם שקיבל תואר אקדמי. עובד בעל תעודה אוניברסיטאית מוכרת, כמו לימודי תעודה ובכלל זה לימודים המתקיימים לאחר קבלת תואר ראשון, או בעל תואר שני או שלישי זכאי לקידום ותק בשיעור של 1.5 שנות ותק לכל שנת עבודה עד לשיא הוותק הקיים בדירוג.

בדירוגים המקצועיים נחשב הוותק מיום שקיבל העובד תואר המזכה אותו בדירוג האמור ועל פי שנות עבודתו במקצוע בפועל.

 

תוספת ביגוד

לתוספת ביגוד זכאים עובדים בדירוגים השונים על פי הדרגה כמפורט בהסכמי השכר הקיבוציים. התשלום ניתן אחת לשנה. לעובדים ארעיים משולם החלק היחסי בכל חודש.

    

קצובת נסיעה

עובד המשתמש בתחבורה ציבורית בדרכו אל מקום עבודתו ובחזרתו ממנו זכאי להחזר הוצאות הנסיעה בשיעור שנקבע ומתעדכן לפי הנחיות החשב הכללי. לקבלת דמי נסיעות על העובד למלא טופס "בקשה לקבלת קצובת נסיעה". במקרה של שינוי מען, ימלא העובד מחדש טופס זה מיד עם השינוי ויעבירו למחלקת כוח אדם.

 

דמי נופש

עובדים קבועים מקבלים את תשלום קצובת הנופש בתשלום אחד. עובד בעל ותק שכר של פחות מתשע שנים זכאי לתשלום בעבור 11 ימי נופש לשנה. עובד בעל ותק של יותר מתשע שנים זכאי לתשלום בעבור 13 ימי נופש לשנה. התשלום יחסי להיקף המשרה. עובדים ארעיים מקבלים בכל משכורת חודשית את החלק ה-1/12 של דמי הנופש השנתיים.

 

מענק יובל

עובדים בעלי ותק בעבודה (ותק בפועל ולא ותק שכר) של 25 שנה ומעלה בהתאם לרשימה  המפורטת בכל אדם (להלן קישור למצגת) בדירוגים: מינהלי, מח"ר, מהנדסים, הנדסאים וטכנאים אשר מועסקים תקופה של 25 שנה בהתאם לרשימה כמפורט לעיל, (כולל שירות חובה בצה"ל), ומשפטנים (30 שנה) זכאים לתשלום מענק יובל, המשולם בחודש ספטמבר בכל שנה.

 

ביטוח חיים

עובד המועסק באוניברסיטה בהיקף חצי משרה ומעלה יכול להצטרף לפוליסות קולקטיביות לביטוח חיים ונכות. חלק מהכיסוי הוא למקרה של נכות לצמיתות כתוצאה מתאונה או לנכות מלאה לצמיתות כתוצאה ממחלה. הפוליסות כולן מכסות סיכון ריסק בלבד ואין בהן מרכיב חיסכון כלשהו.

עובד שעם תחילת עבודתו בחר שלא להצטרף לביטוח ומאוחר יותר החליט להצטרף יחויב לשלם פרמיה למפרע על פי החלטת ועדת הביטוח.

לפרטים נוספים אפשר לטלפן לרכזת הביטוח  בטל': 02-5881409