Table of Contents

אישורי העסקה

אישורי העסקה:

כל מי שמבקש לקבל אישור העסקה על תקופת עבודתו באוניברסיטה העברית, עליו לפנות לרכז המטפל באותה היחידה.

לבדיקת הרכז ביחידה בה הועסק העובד בדקו מי הרכז בקישורים הבאים:

1. קמפוס אדמונד י.ספרא + עין כרם

2. הר - הצופים + רחובות + בית דגן + אילת

ניתן ליצור קשר עם מזכירות מחלקת כ"א, עם הגב' אורטל פרץ, בטלפון 02-5882708