Table of Contents

תנאי עבודה - אסיסטנטים ומדריכים

הודעה על תנאי עבודה של אסיסטנטים ומדריכים באוניברסיטה העברית

מעודכן ליולי 2016


מינויים לאסיסטנט / מדריך יהיו בהתאם לכללים המפורטים בתקנון האקדמי של מסלול זה.


תפקידי האסיסטנטים והמדריכים

מתן תרגילים צמודים להרצאות, וכן בדיקת תרגילים ועבודות בית; תרגיל שהוא בבחינת מסגרת הוראה עצמאית – יינתן על-ידי מדריך בלבד, ובאישור הדיקן, גם על ידי אסיסטנט. בדיקת בחינות, בדיקת עבודות סמינריוניות – על ידי מדריך-דוקטור בלבד. ייעוץ והדרכה לתלמידים, הכנת מעבדות, הכנת ניסויים ותרגילים במעבדות והדרכה בהם, כולל בדיקת דו"חות מעבדה. הדרכה ביבליוגרפית, הדרכת עבודות שדה והדרכה בסיורים, הכנת חומר עזר לשיעורים ותרגילים, ותפקידים שונים הקשורים להוראה במסגרת המחלקה או החוג. כל התפקידים האלה יבוצעו באחריות המורים האחראים על הקורסים.

וותק שכר

אסיסטנט/מדריך זכאי לתוספת ותק עבור תקופת שירות החובה (בלבד) בצה"ל.

תואר "בוגר" מקנה שנת ותק אחת עבור כל שנה מיום קבלת התואר.

תואר "מוסמך" מקנה ותק של שנה וחצי עבור כל שנה מיום קבלת התואר.

ביטוח פנסיוני

אסיסטנט/מדריך יבוטח כברירת מחדל בקרן פנסיה מקיפה של "מגדל - מקפת".

יחד עם זאת, באפשרותו של העובד לבחור להצטרף לכל קרן פנסיה אחרת. במקרה זה, נדרש להעביר לאגף משאבי אנוש טפסי הצטרפות לקופה המבוקשת.

משכרו של אסיסטנט/מדריך ינוכו 7.5% לתגמולים ומנגד הפרשת המעביד תעמוד על 7.5% לתגמולים ו-6% ע"ח פיצויי פיטורין.

 

קרן השתלמות

כל עובד זכאי לבחור באחת מקופות ברירת המחדל המוצעות בטבלה המצורפת בקישור: https://hr.huji.ac.il/kranot

או בכל קרן השתלמות אחרת וזאת בהתאם להעדפותיו  האישיות

שיעורי ההפרשות יהיו כדלקמן:

ניכוי עובד - 2.5% מהשכר, הפרשת האוניברסיטה - 7.5%

 

קרן לקשרי מדע בינלאומיים

אסיסטנט/מדריך זכאי להקצבה מהקרן לקשרי מדע בינלאומיים בשיעור של 100% מההקצבה למועסק במשרה מלאה וחלק יחסי למועסק במשרה חלקית. הטיפול ניתן ע"י אגף הכספים – חשבות, היחידה למטבע זר, באחריות גב' דבורה דייני, בטלפון 02-5882929.

דמי הבראה

אסיסטנט/מדריך זכאי לתשלום דמי הבראה בהתאם לתעריפים הנהוגים לגבי סגל אקדמי באוניברסיטה.

אסיסטנט/מדריך בעל ותק שכר של פחות מתשע שנים זכאי לתשלום בעבור 11 ימי הבראה.

אסיסטנט/מדריך בעל ותק שכר של מעל 9 שנים זכאי לתשלום בעבור 13 ימי הבראה.

גובה התשלום הוא יחסי להיקף המשרה ולתקופת ההעסקה.

חופשה שנתית

אסיסטנטים/מדריך זכאי לימי חופשה עפ"י חוק אשר אינם ניתנים לצבירה או לפדיון.  ניצול ימי החופשה יעשה במהלך הפגרה מהלימודים בחופשת הסמסטרים ובחופשות הקיץ.

מחלה
מכסת ימי המחלה לאסיסטנט/מדריך המועסק 12 חודשים היא 30 יום בשנה. העסקה לתקופה קצרה יותר ו/או בהיקף משרה קטן יותר, תזַכּה במכסה יחסית של ימי מחלה. על היעדרות מפאת מחלה יש לדווח באמצעות מערכת דיווח הצהרות.

פטור משכר לימוד

אסיסטנט/מדריך המועסק במשרה מלאה (22 ש"ש) במשך שנה אקדמית מלאה (12 חודשים), זכאי לפטור מלא משכ"ל עבור לימודיו באוניברסיטה העברית בלבד ועבור לימודי קרובי משפחתו באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטה מוכרת.

העסקה בהיקף קטן יותר ו/או לתקופה קצרה יותר מזכה בפטור יחסי.

תנאי הפטור משכר לימוד כפופים לנוהלי האוניברסיטה המפורטים בהוראות הנהלה.


קצובת נסיעה

אסיסטנט/מדריך הזקוק לתחבורה ציבורית כדי להגיע למקום עבודתו זכאי לתשלום נסיעות לעבודה בהתאם להסכם שנחתם עם הארגון. הסכומים מתעדכנים בהתאם להנחיות החשב הכללי.

יש להקפיד ולמסור את כתובת המגורים בעת הלימודים. מסירת כתובת אחרת על מנת לזכות בתשלום נסיעות מהווה הונאה ועבירת משמעת חמורה.


א. תחום עירוני - מי שמועסק בהיקף של חצי משרה ומעלה ומתגורר בתחום העירוני של ירושלים או רחובות יהיה זכאי להחזר נסיעות מלא, עפ"י תעריף של כרטיס "חודשי חופשי" עירוני מלא.
מי שמועסק בהיקף קטן מחצי משרה, יהיה זכאי להחזר נסיעות בגובה מחצית עלות "חודשי חופשי" עירוני.


ב. תחום הבין-עירוני - מי שמתגורר בתחום הבין-עירוני של ירושלים או רחובות ומועסק בהיקף של חצי משרה ומעלה, יהיה זכאי להחזר נסיעות בגין 3 ימים. מי שמועסק בהיקף הנע בין רבע משרה (כולל) לבין חצי משרה, יהיה זכאי להחזר נסיעות בגין 2 ימים.

מי שמועסק בהיקף קטן מרבע משרה, יהיה זכאי להחזר בגין יום אחד בשבוע.

יש למלא טופס בקשה לאישור קצובת נסיעה ולהעבירו לעוזר כח-אדם ביחידה. בטופס יש לציין את מספר הימים שבהם העובד מגיע לעבודה באוניברסיטה, בהתאם לכתובת המגורים בעת הלימודים.

מסירת כתובת אחרת מהווה הונאה ועבירת משמעת חמורה.


טופס הסכמה חד-פעמי העברת מידע על שירות מילואים למוסד לביטוח הלאומי

אסיסטנט/מדריך יחתום על טופס הסכמה חד-פעמי המופנה למוסד לביטוח הלאומי ולפיו המוסד לביטוח לאומי יעביר לאגף משאבי אנוש של האוניברסיטה, את המידע המצוי ברשותו אודות תקופת שירות המילואים ששירת, כל עוד הוא מועסק באוניברסיטה.

טופס זה נועד לאפשר לאוניברסיטה לקבל החזר תגמולי מילואים מהמוסד לביטוח לאומי.

אי חתימה על טופס זה, תמנע טיפול בכתב המינוי במחלקת כח-אדם.


תגמולי מילואים

אסיסטנט/מדריך היוצא לשירות מילואים במהלך תקופת מינויו ימשיך לקבל שכר מהאוניברסיטה.

אסיסטנט/מדריך היוצא לשירות מילואים מתבקש לדווח על-כך באמצעות מערכת דיווח הצהרות ובנוסף לשלוח את אישור שירות המילואים לרכז כח אדם ושכר, באגף משאבי אנוש.

אסיסטנטים ומדריכים (אשר עוסקים בהוראה בלבד ומטלות נלוות להוראה ולא במחקר) שיצאו לשירות מילואים, וביצעו את כל המטלות לרבות החזר שיעורים שביטלו יהיו זכאים לתגמולי מילואים בנוסף לתשלום שכרם. חבר הסגל האקדמי ימלא טופס"יציאה לשירות מילואים תוך שמירה על תפקוד מלא בעבודה". את הטופס יש להעביר לידי רכז כ"א ושכר במחלקת כ"א המטפל ביחידה.


קניין רוחני

הבעלות על זכות היוצרים, פטנטים, המצאות וחידושים של המורים במהלך עבודתם באוניברסיטה שייכת לאוניברסיטה. המצאות של מורים כפופות לנוהלי האוניברסיטה בעניין ניצול המצאת שירות ופטנטים; (הוראת הנהלה – 15-001). "ניצול המצאות עובדים ופטנטים" והוראת הנהלה 15-011. "קשרים בין חברי סגל אקדמי לגורם עסקי". על המורה לדווח לממונה על כל המצאה במהלך או עקב עבודתו.

הודעה זו מהווה הודעה על תנאי עבודה על פי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה). אין באמור בכדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.