Table of Contents

תנאי עבודה - עמיתי הוראה

הודעה על תנאי עבודה של עמיתי הוראה באוניברסיטה העברית
 

מעודכן לדצמבר 2019

מסלול ההעסקה "עמית הוראה" מיועד למורים המלמדים פרונטלית בקורס אקדמי נושא נז"ים הרשום בשנתון הלימודים. הזכאות למינוי כעמית הוראה תהיה בהתאם לכללים המפורטים בהסכם הקיבוצי של הסגל הזוטר.

 


תפקידי עמית הוראה

עמית הוראה מחויב בביצוע כל הפעולות הנלוות להוראה, לפי הפירוט הבא:

הוראה פרונטלית, ייעוץ לתלמידים, בדיקת עבודות ותרגילים, הכנת שאלוני בחינה, נוכחות בבחינות, בדיקת בחינות, השלמת שיעורים, השתתפות בפגישות תאום.

וותק שכר

עמית הוראה זכאי לתוספת ותק עבור התקופה ששירת חובה (בלבד) בצה"ל.

תואר "בוגר" מקנה שנת ותק אחת על כל שנה מיום קבלת התואר.

תואר "מוסמך" מקנה שנה וחצי ותק על כל שנה מיום קבלת התואר.

ביטוח פנסיוני

עמית הוראה יבוטח כברירת מחדל בקרן פנסיה מקיפה של "מגדל - מקפת".

יחד עם זאת, באפשרותו של העובד לבחור להצטרף לכל קרן פנסיה אחרת. במקרה זה, נדרש להעביר לאגף משאבי אנוש טפסי הצטרפות לקופה המבוקשת.

משכרו של העובד ינוכו 6.5% לתגמולים ומנגד הפרשת המעביד תעמוד על 7% לתגמולים ו-6% ע"ח פיצויי פיטורין.

קרן השתלמות

כל עובד זכאי לבחור באחת מקופות ברירת המחדל המוצעות בטבלה המצורפת בקישור: https://hr.huji.ac.il/kranot

או בכל קרן השתלמות אחרת וזאת בהתאם להעדפותיו  האישיות

שיעורי ההפרשות יהיו כדלקמן:

ניכוי עובד - 2.5% מהשכר, הפרשת האוניברסיטה - 7.5%

 

דמי הבראה

עמית הוראה זכאי לתשלום דמי הבראה בהתאם לצווי הרחבה במשק.

התשלום יחסי להיקף המשרה ולתקופת ההעסקה.

חופשה שנתית

עמיתי הוראה זכאים לחופשה כמתחייב עפ"י חוק.

יש לנצל את ימי החופשה בעת הפגרה מהלימודים בחופשות הסמסטרים ובחופשות הקיץ.

מחלה

מכסת ימי המחלה לעמית הוראה הוא על פי חוק.

העסקה לתקופה קצרה יותר ו/או בהיקף משרה קטן יותר, תזכה יחסית למספר החודשים שעבד.

על היעדרות מפאת מחלה יש לדווח לעוזר כ"א ביחידה בצירוף אישורים רפואיים כמקובל.

קצובת נסיעה

עמית הוראה זכאי לתשלום דמי נסיעות לפי ימי עבודה בפועל בהתאם להנחיות החשב הכללי.

תקציב קשרי מדע

האוניברסיטה מעמידה מדי שנה תקציב למימון פעילות אקדמית של עמיתי ההוראה, להשתתפות בכיסוי הוצאות השתלמות בארץ ובחו"ל עפ"י קריטריונים שנקבעו. את הבקשה לניצול תקציב קשרי מדע לעמיתי הוראה יש להעביר באמצעות מילוי טופס 142.

טופס הסכמה חד-פעמי העברת מידע על שירות מילואים למוסד לביטוח לאומי

עם תחילת עבודתו באוניברסיטה נדרש עמית הוראה לחתום על טופס הסכמה חד-פעמי, שלפיו המוסד לביטוח לאומי יעביר לאוניברסיטה מידע אודות תקופות שירות המילואים שלו במהלך עבודתו באוניברסיטה. טופס זה נועד לאפשר לאוניברסיטה לקבל החזר תגמולי מילואים מהמוסד לביטוח לאומי בגין השכר ששלמה לו בזמן שהותו במילואים.

בקשה למינוי שתתקבל ללא טופס ההסכמה כאמור, תוחזר ליחידה ולא תטופל.

תגמולי מילואים

עמית הוראה היוצא למילואים במהלך תקופת מינויו, ימשיך לקבל שכר מהאוניברסיטה.

עמית הוראה היוצא לשירות מילואים מתבקש לדווח על כך לעוזר כח אדם ביחידה ובנוסף לשלוח את אישור שירות המילואים לידי רכז כ"א ושכר במחלקת כ"א המטפל ביחידה.
עמיתי הוראה (אשר עוסקים בהוראה בלבד ומטלות נלוות להוראה ולא במחקר) שיצאו לשירות מילואים, וביצעו את כל המטלות לרבות החזר שיעורים שביטלו יהיו זכאים לתגמולי מילואים בנוסף לתשלום שכרם. עמית הוראה ימלא טופס "יציאה לשירות מילואים תוך שמירה על תפקוד מלא בעבודה". את הטופס יש להעביר לידי רכז כ"א ושכר במחלקת כ"א המטפל ביחידה.

קניין רוחני
הבעלות של זכות היוצרים, פטנטים, המצאות וחידושים של המורים במהלך עבודתם באוניברסיטה שייכת לאוניברסיטה. המצאות של מורים כפופות לנוהלי האוניברסיטה בעניין ניצול המצאת שירות ופטנטים; (הוראת הנהלה – 15-001). "ניצול המצאות עובדים ופטנטים" והוראת הנהלה 15-011. "קשרים בין חברי סגל אקדמי לגורם עסקי". על המורה לדווח לממונה על כל המצאה במהלך או עקב עבודתו.

הודעה זו מהווה הודעה על תנאי עבודה על פי חוק הודעה לעובד(תנאי עבודה). אין באמור בכדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין צו הרחבה הסכם קיבוצי או חוזה עבודה