Table of Contents

תנאי עבודה - סגל אקדמי במסלול הרגיל

נספח הגדרת תנאי עבודה סגל אקדמי במסלול הרגיל

 

במסלול הרגיל מתמנים בעלי תואר דוקטור (Ph.D. או תואר מקביל לו) בארבע דרגות: מרצה, מרצה בכיר, פרופסור חבר ופרופסור מן המניין.

שכר

שכר חברי הסגל במסלול הרגיל מוסדר בהסכם הקיבוצי שבין המוסדות להשכלה גבוהה לבין המועצה המתאמת של ארגוני ארגון הסגל האקדמי הבכיר כפי שהוא מתחדש מעת לעת.

ביטוח פנסיוני

חבר המסלול האקדמי הרגיל מבוטחים על פי בחירת ארגון הסגל  בקרן פנסיה מקיפה של מבטחים.

כל  עובד  רשאי לבחור להצטרף לקרן פנסיה אחרת. במקרה זה, ימלא טפסים בהתאם.

משכרו של העובד ינוכו 6.5% לתגמולים והאוניברסיטה תפריש  7% לתגמולים ו-8% ע"ח פיצויי פיטורין.

מענק הקדשת זמן מלא למוסד

מורים שאין להם הכנסה נוספת מעבר לסכום המפורט בכללים זכאים למענק הקדשת זמן מלא

למוסד בכפוף למילוי הצהרה אחת ל-6 חודשים. הכללים  בקישור הבא - לחץ לקישור.

המענק האקדמי – אוניברסיטאי (קריטריונים)

מורים העונים על התנאים למענק קריטריונים ככפי שמפורט בקישור הבא - לחץ לקישור.

 זכאים למענק המשולם במועדים אוקטובר, ינואר, אפריל ויולי בכפוף למילוי טופס הצהרה

 

קרן השתלמות

כל עובד זכאי לבחור באחת מקופות ברירת המחדל המוצעות בטבלה המצורפת בקישור: https://hr.huji.ac.il/kranot

או בכל קרן השתלמות אחרת וזאת בהתאם להעדפותיו  האישיות

שיעורי ההפרשות יהיו כדלקמן:

ניכוי עובד - 2.5% מהשכר, הפרשת האוניברסיטה - 7.5%

 

קרן לקשרי מדע בינלאומיים

חברי המסלול האקדמי הרגיל זכאים להקצבה לקרן לקשרי מדע בינלאומיים בהתאם להיקף המשרה. הכללים וטופס בקשה לניצול הקרן לקשרי מדע בינלאומיים בקישור הבא - לחץ לקישור.

הטיפול נעשה ע"י אגף הכספים – חשבות, היחידה למטבע זר, באחריות גב' דבורה דייני, טלפון: 02-5882929.

ביטוח חיים

 חבר המסלול האקדמי הרגיל המועסק בהיקף של חצי משרה ומעלה זכאי להיות מבוטח ב"ביטוח חיים קבוצתי" של עובדי האוניברסיטה. הניכוי עבור דמי ביטוח חיים יבוצע באמצעות תלוש השכר רק לאחר מילוי טופס בקשה להצטרפות לביטוח חיים (הטופס נמצא באתר האינטרנט של אגף משאבי אנוש לחץ לקישור.

למידע נוסף על ביטוחים יש לפנות לרכזת הביטוח בטלפון: 02-5881409.

 דמי הבראה

חברי המסלול האקדמי הרגיל במשרה מלאה זכאים לתשלום עבור 13 ימי נופש. התשלום משולם יחסית להיקף המשרה ולתקופת ההעסקה.

חופשה שנתית

חברי המסלול האקדמי הרגיל זכאים לימי חופשה עפ"י חוק אשר אינם ניתנים לצבירה או לפדיון, ניצול ימי החופשה יעשה במהלך הפגרה מלימודים.

מחלה

מכסת ימי המחלה לחבר המסלול האקדמי הרגיל המועסק 12 חודשים הינה 30 יום לשנה.

על היעדרות מפאת מחלה יש לדווח באמצעות מילוי הצהרה באינטרנט בקישור הבא - לחץ לקישור.

פטור משכר לימוד

חברי המסלול האקדמי הרגיל זכאים לפטור משכר לימוד (לרבות לבני/בנות זוגם וילדיהם) בהתאם להיקף משרתם, ובהתאם לתנאים המפורטים בהוראות הנהלה  מספר 05-017 וכפופים לשינויים שיחולו מעת לעת.

קצובת נסיעה

חברי המסלול האקדמי הרגיל זכאים להחזר תשלום נסיעות לעבודה וממנה בהתאם לנוהלים המקובלים באוניברסיטה.

שמירת סודיות

חברי המסלול האקדמי הרגיל מחויבים בשמירת סודיות של כל המידע המגיע לידיעתם במסגרת תפקידם. התחייבות זו חלה גם לאחר סיום ההעסקה באוניברסיטה

קניין רוחני

הבעלות על זכות היוצרים, פטנטים, המצאות וחידושים של חברי המסלול האקדמי הרגיל במהלך עבודתם באוניברסיטה שייכת לאוניברסיטה. המצאות של חברי המסלול האקדמי הרגיל כפופות לנוהלי האוניברסיטה בעניין "ניצול המצאות ופטנטים באוניברסיטה" - הוראת הנהלה 15-001 ו"קשרים בין חברי סגל אקדמי לגורם עסקי" – הוראת הנהלה 15.011. על חבר המסלול האקדמי הרגיל לדווח לממונה על כל המצאה במהלך או עקב עבודתו.

טופס הסכמה חד פעמית – העברת מידע על שירות מילואים

חברי המסלול האקדמי הרגיל יחתמו על טופס הסכמה חד פעמי למוסד לביטוח לאומי, המתיר העברת מידע על שירות מילואים לאוניברסיטה, במהלך תקופת העסקה באוניברסיטה, וזאת על מנת לאפשר לאוניברסיטה קבלת החזר מהמוסד לביטוח לאומי בגין משכורת המשולמת ל חבר המסלול האקדמי הרגיל היוצא למילואים.

חבר המסלול האקדמי הרגיל היוצא לשירות מילואים מתבקש לדווח באמצעות האינטרנט בקישור הבא - לחץ לקישור.

על ימי היעדרותו כתוצאה משירות מילואים ובנוסף לשלוח את אישור שירות המילואים לידי רכז כח-אדם ושכר במחלקת כח-אדם המטפל ביחידה.

עבודה נוספת

חל איסור על העסקה בעבודה נוספת  כלשהי ללא אישור. כללי העסקה נוספת מפורטים בתקנון העסקה נוספת של הסגל האקדמי בקישור הבא - לחץ לקישור

הפסקת העסקה

במינוי שאינו עולה על 12 חודשים רשאית האוניברסיטה להפסיק את שירותו של חבר המסלול האקדמי הרגיל במהלך תקופת המינוי, תוך מתן הודעה מוקדמת של 30 יום . חבר המסלול האקדמי הרגיל המועסק ברציפות מעל 12 חודשים זכאי לקבל הודעה מוקדמת של 6 חודשים על הפסקת שירותו.

משמעת

על חברי הסגל במסלול הרגיל חל תקנון המשמעת של העובדים האקדמיים לקישור הבא - לחץ לקישור

והתקנון למניעת הטרדה מינית בקישור הבא - לחץ לקישור.

אתיקה

על חברי הסגל במסלול הרגיל חלים תקנונים הנוגעים למורים. פירוט התקנונים באתר המזכירות האקדמית

בקישור הבא - לחץ לקישור.

הודעה זו מהווה הודעה על תנאי עבודה על פי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה). אין באמור בכדי לגרוע מכל זכות המוקנית

לעובד מכוח  כל דין, צו, הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.