האוניברסיטה העברית בירושלים אגף משאבי אנוש
אגף משאבי אנוש שכר ופנסיה
עמוד הבית חיפוש מתקדם חפש

מס הכנסה

חישוב המס מתבצע עפ"י הכללים הכתובים בפקודת מס ההכנסה של מדינת ישראל.

הפקודה מורכבת מאוד להבנה וליישום בפרק זה ננסה לתמצת מספר עקרונות יסוד לעניין אופן חישוב המס:

הכנסה חייבת: כלל ההכנסה של העובד חייבת במס. הוגדרו בפקודה מספר מצומצם של תשלומים אשר פטורים ממס רובם מתבצעים בסיום העסקה ונכללים תחת מעטפת של פיצויים פטורים (פיצויים, תקופת הסתגלות, פדיון ימי מחלה), בתקופה בה מתקיימים יחסי עובד-מעביד התשלומים יחידים אשר יוכרו כפטורים ממס יהיו סוגים מסוימים של החזרי הוצאות (אש"ל פטור וכו').

חישוב המס: מס ההכנסה מחושב מהשקל הראשון עפ"י מדרגות כאשר בכל מדרגה נקבע אחוז מס הרלוונטי למדרגה. נכון לשנת 2008 המס המרבי לתשלום (מדרגה אחרונה) עומד על 47%.

זיכויים: בגמר חישוב המס מאפשרת פקודת מס ההכנסה להפחית את גובה המס.

הפחתת גובה המס יקרא זיכוי. זיכוי עשוי לנבוע ממספר מקורות.

 1. נקודות זיכוי: נקודות אלו נקבעות בעיקר על בסיס מצב משפחתי לדוגמא:
  תושב הארץ זכאי ל- 2.25 נקודות תושבת הארץ זכאית ל- 2.75 נקודות.
  א. אישה זכאית לתוספת נקודה על כל ילד עד גיל 18 (בשנת הלידה 
  ובשנה בה יגיע הילד לגיל 18, תינתן חצי נקודה בלבד).
  ב. משלם מזונות זכאי לנקודה נוספת
  ג. חד הורית זכאית לנקודה נוספת
  ד. חייל משוחרר
  ה. עולה חדש
  ו. עובד שסיים תואר

 2. זיכויים בגין הפקדה לקופ"ג: עובד אשר מנכים משכרו לקופ"ג (קופת פנסיה, ביטוח מנהלים וכו') זכאי לזיכוי ממס עד לתקרה הקבועה בחוק.ניכויים – קיימים מצבים בהם מאפשרת הפקודה להקטין את הברוטו החייב במס.

א. חסכון לגמל עצמאי עד התקרה המזכה
ב. הנחה לפנסיונר
ג. תרומות

מס שולי: המס במדרגה האחרונה לפיה חושב ניכוי המס על שכרו של העובד.

תאומי מס: עובד אשר מועסק ביותר ממקום עבודה אחד או בעל הכנסת עבודה או הכנסה מקצבה ממספר מקורות בו זמנית (הכנסת עבודה, פנסיה, פנסיית שאירים וכו') חייב לגשת למס הכנסה לצורך הסדרת תאום הכנסות. תאום המס מנחה את המעביד כיצד לחשב את ניכוי המס משכרו של העובד. במידה ולא מוצג למעביד תאום הכנסות, חייב המעביד לנכות מס עפ"י המדרגת המס המרבית.

הקלות במס – במקרים מיוחדים רשאי פקיד השומה להתיר הקלות במס ולעיתים לאשר פטור מלא ממס ההכנסה, הפטור ניתן בעיקר במצבים של בריאות לקויה ו/או מחלות קשות.

האוניברסיטה העברית בירושלים The Hebrew University of Jerusalem