האוניברסיטה העברית בירושלים אגף משאבי אנוש
אגף משאבי אנוש כוח אדם
עמוד הבית חיפוש מתקדם חפש

הפסקת עבודה

 

 

פיטורין

הליכי הפיטורין מפורטים בהסכמי העבודה. עילות אפשריות להפסקת עבודה:

1. קיצוץ תקציבי, חוסר תקציב, הקטנת הכנסות היחידה.

2. צמצום בעבודה או ארגון מחדש.

3. הזנחה והתרשלות בעבודה.

4. אי התאמה של העובד לתפקיד.

5. מצב בריאותי לקוי עפ"י החלטה של הוועדה הרפואית.

6. האשמה פלילית.
 
התפטרות
עובד שהתפטר אינו זכאי לפיצויי פיטורין להוציא מקרים כמפורט בחוק פיצויי פיטורין התשכ"ג-1963 עפ"י העילות המנויות בחוק.

 

פיטורין בלא הודעה מוקדמת
האוניברסיטה רשאית לפטר עובד בלא הודעה מוקדמת במקרה של הפרת משמעת חמורה או בנסיבות אחרות המוכרות על פי דין.

 

פיצויי פיטורין
עובד שפוטר או שעבודתו לא הוארכה לאחר שנת שירות רצופה אחת לפחות זכאי על פי חוק לפיצויי פיטורין בסך משכורת חודשית אחת לכל שנת שירות. הפיצויים משולמים על פי המשכורת האחרונה ויחסית לחלקיות המשרה שבה הועסק העובד. עובד המבוטח בפנסיה צוברת יהיה זכאי להשלמת פיצויי פיטורין.
האוניברסיטה רשאית לשלול פיצויים מעובדים המפוטרים בשל הפרת משמעת חמורה או בנסיבות אחרות המוכרות בחוק.
 
 
פרישה לפנסיה לעובדים קבועים (פנסיה תקציבית)
הנושא מובא בפירוט בעלון מידע לגמלאים. להלן סעיפים עיקריים בהסכם הפנסיה:
עובדים ותיקים (אשר קיבלו קביעות באוניברסיטה לפני 1.7.2000) מבוטחים בפנסיה תקציבית  עפ"י הסכם שנחתם בשנת 1983 בין ועד העובדים להנהלת האוניברסיטה.
לפי חוק גיל פרישה תשס"ד-2004, שונה גיל פרישת חובה לנשים ולגברים ל-67 שנים.
גיל 60 נותר כגיל פרישת רשות לגבר ולאישה, כפוף להוראות הסכם הפנסיה התקציבית. עשר שנות שירות מזכות בפנסיה של 35%. כל שנת שירות נוספת, החל בשנה ה-11 וכלה בשנה ה-15, מזכה ב-1% נוסף, וכל שנת שירות נוספת למן השנה ה-16 וְאילך מזכה ב-2% עד למקסימום של 70%.

 

 
פרישה מטעמי בריאות (סעיף 20 ד' להסכם הפנסיה)
עובד שוועדה רפואית קבעה סמוך לפרישתו כי הוא נכה בעל דרגת נכות של 50% ויותר, וכן עובד שפוטר מן השירות בגלל נכות בשיעור נמוך מזה, אך לא פחות מ-25%, תשולם לו קצבה בשיעור 35% בתוספת שלושה פרומיל לכל אחוז מדרגת הנכות שקבעה לו הוועדה הרפואית של האוניברסיטה, או לפי הוותק הפנסיוני העומד לרשותו  הגבוה בין שני השיעורים.

עובד זכאי לפנסיה אם:
פוטר לאחר חמש שנות שירות מחמת מצב בריאות לקוי ודרגת נכותו היא 25% או יותר.

פוטר לאחר עשר שנות שירות בשל מצב בריאות לקוי.

 

פרישה מרצון (סעיף 16 להסכם הפנסיה)

עובד רשאי לצאת לפנסיה בתנאים האלה:

1. גבר בן 60 ואישה בת 55, לאחר שירות של 25 שנים.

2. לאחר ששירת עשר שנים לפחות ומלאו לו 60, או אם ועדה רפואית קבעה שמחמת נכותו אין הוא מסוגל לעבוד בשירות האוניברסיטה.

עובד שאושרה יציאתו לפנסיה לפי סעיף 1 לעיל לפני היותו בן 60  תשולם לו קצבת הפרישה למן החודש שבו ימלאו לו 60 שנה, ובתנאי שאינו עובד.

 

הקפאת זכויות הפנסיה (סעיף 17 להסכם הפנסיה)

עובד ששירת 10 שנים לפחות רשאי לבקש להפסיק עבודתו ולהקפיא בתוך כך את זכויות הפנסיה שצבר בגין שירותו עד הגיעו לגיל פרישה. אם אושרה בקשתו יקבל העובד את הקצבה המגיעה לו בעת הגיעו  לגיל 65, ואם אינו עובד  בגיל 60.

זכויות הפנסיה של העובדים המבוטחים בקופות פנסיה חיצוניות צוברות
גיל פרישה הוא 67 שנה לגבר ולאישה. אישה רשאית לפרוש לפנסיה בגיל 64.

צבירת זכויות פנסיה בקופות חיצוניות אפשרית באחד משלושה מסלולים או במסלול משולב הכולל הפקדה מפוצלת בין המסלולים, כמפורט להלן:
א. קרנות פנסיה (קרנות חדשות, קרנות ותיקות); ב. ביטוחי מנהלים (מסלול קצבה, מסלול הוני); ג. קופת גמל לתגמולים; ד. שילוב בין קופות שונות.

צבירת הזכויות הפנסיוניות מתנהלת באופן דומה בכל המסלולים (למעט בקרנות הפנסיה הוותיקות) ומושתתת על צבירה של הפרשות המעביד ותשלומי העובד. מהצבירה מנוכים כספים לטובת רכש ביטוחים מסוגים שונים (ביטוחי חיים, אבדן כושר עבודה, שארים נכות) כפוף למסלול שנבחר, וכן דמי ניהול מההפקדות השוטפות ומהצבירה. הכספים הצבורים בקופה מושקעים בשוק ההון ומזכים את העמית בתשואות על פי ביצועי הקופה.

קרנות פנסיה ותיקות, שנסגרו למצטרפים חדשים החל משנת 1995, צוברות זכויות בשיעור של 2% לשנה ולא יותר מ-70% מברוטו פנסיה.

בעת הפרישה מעבודה, ולא לפני גיל 60 למעט בנסיבות מיוחדות, תשלם קופת הגמל לעמית סכום חד פעמי ו/או פנסיה חודשית כפוף למסלול שבחר העובד.

מומלץ לבצע תכנון פנסיוני כבר בגיל צעיר מאחר שההחלטות שיקבל העובד ישפיעו על חייו בגיל השלישי.

 

 

פיצוי בגין ימי מחלה לא מנוצלים 

עובד שניצל 36% עד 65% מסך כל ימי המחלה שהגיעו לו, זכאי לפדיון ימי המחלה לפי שישה ימים בעבור כל 30 יום שנותרו לזכותו. עובד שניצל פחות מ-36%, זכאי לפדיון ימי מחלה לפי שמונה ימים בעבור כל 30 יום שנותרו לזכותו. עובד שניצל יותר מ-65% מסך כל ימי המחלה שהגיעו לו, לא יהיה זכאי לפיצוי. הפיצוי ניתן לעובד שפורש או שמפסיק עבודתו וגילו 55 שנה ומעלה, להוציא עובד שפורש מטעמי בריאות, יהא גילו אשר יהא.פיצויי פיטורין לעובדים המבוטחים בקרן פנסיה חיצונית
עובדים המבוטחים בקרן פנסיה חיצונית  72% מפיצויי הפיטורין שלהם כלולים בהפרשות השוטפות לפנסיה מקיפה.

עובד כאמור הזכאי לפיצויי פיטורין יקבל מהאוניברסיטה השלמת פיצויים בשיעור של 28% מפיצויי הפיטורין.

 

 

 

האוניברסיטה העברית בירושלים The Hebrew University of Jerusalem