הוראות הנהלה וטפסים להגשות

הגשת המלצה

הממליצים מתבקשים להתייחס בהמלצותיהם לכישורי המועמד או הצוות, לחריצות, ליחס לעמיתים בעבודה לממונים ולכפופים, לטיב העבודה, למיומנות, לשיפורים שהוכנסו בתהליך העבודה, ליזמה ולתושייה, לשכלול רעיונות ולמתן שירות איכותי.

במקרה של המלצה על צוות, על הממליצים לשים לב שכל חבר בצוות מצטיין בפני עצמו וברמה שווה ליתר חברי הצוות וכן לציין אם עובדים מיחידות אחרות היו מעורבים בפיתוח או במיזם או במשימה שעליהם ניתנת ההמלצה לקבלת הפרס לצוות. צוות יכלול עד שבעה עובדים.

להגשת המלצה, אנא מלאו את הטופס המתאים בעותק אחד וצרפו המלצות נוספות לפי ראות עיניכם. את הבקשה יש לשלוח לגליה לוי, מרכזת ועדת הפרסים האוניברסיטאית, אגף משאבי אנוש, קמפוס הר הצופים (טל': 02-58-82906) 


הוראת הנהלה 05-030 פרסי הצטיינות לעובדים מנהליים ולחניכים