תנאי עבודה - מסלול המקביל

הודעה על תנאי עבודה של המסלול המקביל באוניברסיטה העברית

מעודכן ליולי 2016

 

במסלול המקביל קיימות שלוש דרגות: "מורה משנה" (בשתי דרגות), "מורה" ו"מורה בכיר".

הליכי מינויים, העלאות והענקת קביעות במסלול המקביל מפורטים בתקנון האקדמי המופיע באתר המזכירות האקדמית בקישור הבא - לחץ לקישור.

שכר

שכר חברי הסגל במסלול המקביל מוסדר בהסכם הקיבוצי שבין המוסדות להשכלה גבוהה לבין המועצה המתאמת שח ארגוני הסגל האקדמי הבכיר כפי שהוא מתחדש מעת לעת.

ביטוח פנסיוניחברי המסלול המקביל מבוטחים בקרן פנסיה שנבחרה על ידי ארגון הסגל. כל עובד רשאי לבחור להצטרף לקרן פנסיה אחרת. במקרה זה, ימלא טפסים בהתאם.

משכרו של העובד ינוכו 7.5% לתגמולים ומנגד הפרשת המעביד תעמוד על 7.5% לתגמולים ו-6% ע"ח פיצויי פיטורין.

 מענק הקדשת זמן מלא למוסד

חברי המסלול המקביל המועסקים במשרה מלאה בדרגות "מורה" ו"מורה בכיר" שאין להם הכנסה נוספת מעבר לסכום המפורט בכללים זכאים למענק הקדשת זמן מלא למוסד בכפוף למילוי הצהרה אחת ל-6 חודשים. הכללים מפורטים בקישור הבא - לחץ כאן.

 

מענק הצטיינות בהוראה

חבר המסלול המקביל המועסק במשרה מלאה בדרגות "מורה" ו"מורה בכיר" זכאי להגיש את מועמדותו לקבלת מענק הצטיינות בהוראה. חוזר בנושא זה מופץ מדי שנה לכל המורים.

קרן השתלמות שקלית

חבר המסלול המקביל רשאי להצטרף לקרן השתלמות. ההצטרפות לקרן השתלמות אינה אוטומטית ומותנית במילוי בקשה על ידי העובד.

שיעורי ההפרשות יהיו כדלקמן: ניכוי מהעובד - 2.5% מהשכר, הפרשת האוניברסיטה - 7.5% מהשכר.

קרן לקשרי מדע בינלאומיים

חברי המסלול המקביל זכאים להקצבה לקרן לקשרי מדע בינלאומיים בהתאם להיקף המשרה. הכללים וטופס בקשה לניצול הקרן לקשרי מדע בינלאומיים מופיעים באתר המזכירות האקדמית בקישור הבא - לחץ לקישור.

הטיפול מתבצע ביחידה למטבע זר שבאגף הכספים – חשבות. בראש היחידה עומדת גב' דבורה דייני, טלפון: 02-5882929.

ביטוח חיים

חבר המסלול המקביל המועסק בהיקף של חצי משרה ומעלה זכאי להיות מבוטח ב"ביטוח חיים קבוצתי" של עובדי האוניברסיטה. הניכוי עבור דמי ביטוח חיים יבוצע באמצעות תלוש השכר רק לאחר מילוי טופס בקשה להצטרפות לביטוח חיים 

טופס נוסף: ביטוח חיים ונכות קבוצתי.

למידע נוסף על ביטוחים יש לפנות לרכזת הביטוח בטלפון: 02-5881409.

לתשומת ליבכם, בטופס ההצטרפות לביטוח חיים על העובד להקפיד לסמן אם הוא מעוניין להצטרף לביטוח חיים.

 דמי הבראה

חברי המסלול המקביל במשרה מלאה בדרגות "מורה" ו"מורה בכיר" זכאים לתשלום עבור 13 ימי נופש.

חברי המסלול המקביל במשרה מלאה בדרגת "מורה משנה" זכאים לתשלום עבור 11 ימי נופש.

גובה התשלום הוא יחסי להיקף המשרה ולתקופת ההעסקה.

חופשה שנתית

חברי המסלול המקביל זכאים ל- 42 ימי חופשה (ימי לוח שנה) בשנה אשר אינם ניתנים לצבירה או לפדיון. ניצול ימי החופשה יעשה במהלך הפגרה מלימודים.

מחלה

מכסת ימי המחלה לחבר המסלול המקביל המועסק 12 חודשים הינה 30 יום בשנה (בהתאם להיקף המשרה).

על חברי המסלול המקביל בדרגות "מורה" ו"מורה בכיר" לדווח על היעדרות מפאת מחלה באמצעות מילוי הצהרה באינטרנט בקישור הבא - לחץ לקישור. 

על חברי המסלול המקביל בדרגת "מורה משנה" לדווח על היעדרות מפאת מחלה לעוזר כח אדם ביחידה.

פטור משכר לימוד

חברי המסלול המקביל זכאים לפטור משכר לימוד בהתאם להיקף משרתם. זאת בהתאם לתנאים המפורטים בהוראות הנהלה מספר 05-017 הכפופים לשינויים שיחולו מעת לעת.

קצובת נסיעה

חברי המסלול המקביל זכאים להחזר תשלום נסיעות לעבודה וממנה בהתאם לנוהלים המקובלים באוניברסיטה.

שמירת סודיות

חברי המסלול המקביל מחויבים בשמירת סודיות של כל המידע המגיע לידיעתם במסגרת תפקידם. התחייבות זו חלה עליהם גם לאחר סיום ההעסקה באוניברסיטה

קניין רוחני

הבעלות על זכות היוצרים, פטנטים, המצאות וחידושים של חברי המסלול המקביל במהלך עבודתם באוניברסיטה שייכת לאוניברסיטה. המצאות של חברי המסלול המקביל כפופות לנוהלי האוניברסיטה בעניין "ניצול המצאות ופטנטים באוניברסיטה" - הוראת הנהלה 15-001 ו"קשרים בין חברי סגל אקדמי לגורם עסקי" – הוראת הנהלה 15.011. על חבר המסלול המקביל לדווח לממונה על כל המצאה במהלך או עקב עבודתו.

טופס הסכמה חד פעמית – העברת מידע על שירות מילואים

חברי המסלול המקביל יחתמו על טופס הסכמה חד פעמי למוסד לביטוח לאומי, המתיר העברת מידע על שירות מילואים לאוניברסיטה, במהלך תקופת העסקה באוניברסיטה.,זאת כדי לאפשר לאוניברסיטה קבלת החזר מהמוסד לביטוח לאומי בגין משכורת המשולמת ל חבר המסלול המקביל היוצא למילואים.

חבר המסלול המקביל היוצא לשירות מילואים מתבקש לדווח על ימי היעדרותו כתוצאה משירות מילואים באמצעות מערכת הצהרה, בנוסף עליו לשלוח את אישור שירות המילואים לרכז כוח-אדם ושכר המטפל ביחידה במחלקת כוח-אדם. 


עבודה נוספת

חל איסור על העסקה בעבודה נוספת כלשהי ללא אישור. כללי העסקה נוספת מפורטים בתקנון העסקה נוספת של הסגל האקדמי בקישור הבא - לחץ לקישור.

הפסקת העסקה

האוניברסיטה רשאית להפסיק את שירותו של חבר המסלול המקביל במהלך תקופת המינוי. ההודעה על הפסקת עבודה לחברי סגל שעבדו לפחות שנה אחת תימסר עד 31 במאי של כל שנה.

משמעת

על חברי הסגל במסלול המקביל חל תקנון המשמעת של העובדים האקדמיים המופיע באתר המזכירות האקדמית בקישור הבא - לחץ לקישור.

והתקנון למניעת הטרדה מינית המופיע בקישור הבא - לחץ לקישור.

אתיקה

על חברי הסגל במסלול המקביל חלים תקנונים הנוגעים למורים. פירוט התקנונים באתר המזכירות האקדמית בקישור הבא - לחץ לקישור.  

 

הודעה זו מהווה הודעה על תנאי עבודה על פי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה). אין באמור כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו, הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה